สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. ภัคสุณีย์ ดวงงา
Miss Phaksunee Duangnga
โทรศัพท์ : 5540
E-mail : paksunee@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 341
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/4/2548
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ-การบริหารงานทั่วไป)
สถาบัน : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. SAS-64-โครงการอบรมการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
4. อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
5. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
6. 64-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
8. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
9. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
10. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2563-2573)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
11. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
15. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
18. โครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
19. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานภาระงาน
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
20. อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการบริหารงานด้านการซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
21. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
22. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
23. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
24. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
25. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประชุม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
26. โครงการการสร้างพันธสัญญาและการวางแผนสำหรับการพัฒนาผู้นำสายสนับสนุนก้าวสู่ผู้บริหารสายสนับสนุนในอนาคต
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
27. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
28. โครงการสัปดาห์ Green Office สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560
[ การเสวนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
29. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
30. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
31. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
32. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ฉบับที่ : Vol 2 No 4 (2562): ตุลาคม-ธันวาคม 2562,

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
3/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-10-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-09-2564

4/64 : ประชุมKM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน
วันที่ : 20-08-2564

1/2564 : คณะกรรมการบริหารแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 18-08-2564

ครั้งที่ 6/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

1/2564 : ขอเขิญประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (30 ก.ค.64)
วันที่ : 30-07-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-06-2564

3/64 : ประชุมKM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน
วันที่ : 29-06-2564

ครั้งที่ 5/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-06-2564

2/64 : ประชุมKM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือน
วันที่ : 02-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-05-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 09-04-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

1/2564 (OP) : ประชุมคณกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแผนการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ ตาม OP
วันที่ : 25-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : กรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 09-12-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-11-2563

1/2563 : คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-10-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 25-05-2563

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 27-09-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 25-09-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 10-07-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 24-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ
วันที่ : 22-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-02-2562

2/2561 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2561
วันที่ : 02-01-2562

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 11-12-2561

4/2561 : การประชุมกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดี/หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
วันที่ : 30-11-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-11-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2561
วันที่ : 15-11-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 06-11-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-10-2561

8/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 13-09-2561

3/2561 : คณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ
วันที่ : 31-08-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-07-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 28-06-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-05-2561

2/2561 : ประชุมคณะทำงานกลุ่มเลขา/หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วันที่ : 11-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 25-04-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 14-03-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเลขานุการคณะ/หัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ
วันที่ : 02-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 09-01-2561

10/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-12-2560

2/2560 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560
วันที่ : 08-12-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560
วันที่ : 04-12-2560

9/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-11-2560

1/2560 : การประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560
วันที่ : 12-10-2560

8/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 02-08-2560

7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 05-07-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 21-06-2560

2/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-06-2560

6/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 13-06-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 03-05-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 05-04-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 23-03-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 01-02-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 01-02-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 31-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 27-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มเลขานุการ/หัวหน้าสำนักงานคณะฯ
วันที่ : 25-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 13-01-2560