สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร
Asst. Prof. Dr. Jiraporn Inthasan
โทรศัพท์ : 3720 ext 109
E-mail : inthasan@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 021
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 1/2/2544
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doktor der Agrarwissenschaften (Soil Science and Land Evaluation)
สถาบัน : Hohenheim University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พืชไร่
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พืชไร่
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พืชไร่
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พืชไร่
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16275: โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ (เป็นโครงการที่อนุมัติแล้ว)
2. 15592: โครงการจัดทำแผนแม่บทการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. 13480: โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์
4. 13488: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ (หลักสูตรปฐพีศาสตร์) (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
5. 12996: โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศหลักสูตรปฐพีศาสตร์ (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
6. 13052: โครงการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7. 13066: โครงการนิทรรศการ(ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
8. 13068: โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัย
9. 12788: โครงการการจัดทำคู่มือการผลิตพืชอินทรีย์แม่โจ้
10. 11642: โครงการงานบริการวิชาการเกษตรอินทรีย์ฉลองครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11. 11800: โครงการสหกิจศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์
12. 11640: โครงการแม่โจ้แฟร์
13. 11633: โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัย
14. 11631: โครงการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15. 11818: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปรัญญาตรี หลักสูตรปฐพีศาสตร์ (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
16. 09561: โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัย
ผลงานด้านงานวิจัย
1. หจก.ธนา บลอซซั่ม-64-001 : การทดสอบเปรียบเทียบอัตราการดูดซึมธาตุโพแทสเซียมทางใบของปุ๋ยน้ำ Nutri Gold – K กับปุ๋ยโพแทสเซียมชนิดอื่น ๆ
2. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-64-001 : การใช้ปุ๋ยชีวภัณฑ์ไรโซเบียมต่อการผลิตถั่วเขียวในภาคกลาง
3. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-64-002 : การใช้ปุ๋ยชีวภัณฑ์ต่อการพัฒนาการผลิตพืชภายใต้ระบบอินทรีย์ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
4. หจก. ธนา บลอซซั่ม-64-001 : การทดสอบเปรียบเทียบอัตราการดูดซึมธาตุโพแทสเซียมทางใบของปุ๋ยน้ำ Nutri Gold – K กับปุ๋ยโพแทสเซียมชนิดอื่น ๆ
5. สกว.-62-005 : การผลิตถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเกษตรและการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านพลังงาน
6. มจ.1-62-01-017 : การเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตข้าวไร่โดยใช้ถั่วลอดร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
7. อวน-ฮิลล์คอฟฟ์-62-001 : วัสดุปลูกพืชจากองค์ประกอบเหลือใช้ของกาแฟ
8. อวน.-ปริ๊นเซส ฟูดส์ - 62- 007 : การใช้นวัตกรรมการตรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมแบบรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
9. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-61-001 : การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ดินศูนยพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาเป็นเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มผลผลิตภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
10. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-61-002 : การศึกษาประโยชน์ของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
11. ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-61-003 : การศึกษาการใช้จุลินทรีย์กับถั่วลิสงและถั่วเขียวหลังนาของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์
12. PSN.-61-001 : การพัฒนาวัสดุปลูกจากกากสมุนไพร
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
7. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
8. กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียน SAR อย่างไร ให้โดน(ใจ) และได้(คะแนน)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
11. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
13. ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
16. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
17. โครงการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานและสายบริหาร,กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
18. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิเคราะห์การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
19. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
20. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และศึกษาดูงาน
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
21. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : วารสารเกษตร 33(3): 333 - 344 (2560)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
ฉบับที่ : วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษ

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 (2

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : 2021, 15(01), 73-80 Received: 10 May 2020 / Accep

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อคุณสมบัติของดินใต้ทรงพุ่มมะม่วง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  ฉบับที่ : 3

ชื่อผลงาน : ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อคุณสมบัติของดินใต้ทรงพุ่มมะม่วง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การการะจายตัวและระดับของอลูมิเนียมในดินปลูกข้าวโพดที่ดอนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 23/2561 (3508) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิจัยฯ
เลขที่คำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 29 เม.ย.2562 (3366) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 237/2561 (3104) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
เลขที่คำสั่ง : 310/2560 (2911) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 21/2560 (2850) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ของสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : - (2781) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 4/2560 (2642) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงาน"ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร"
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่
วันที่ : 20-10-2564

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 01-10-2564

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัยครั้งที่
วันที่ : 31-08-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัยครั้งที่
วันที่ : 29-07-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัยครั้งที่
วันที่ : 21-06-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 08-04-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 17-03-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-02-2564

1/2564 : ประชุมการเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2563
วันที่ : 16-02-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 20-01-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัยครั้งที่
วันที่ : 03-12-2563

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 23-11-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 15-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 22-09-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 15-09-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 02-09-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 02-09-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 26-08-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 10-08-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 30-06-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 08-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 05-06-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 16-03-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 12-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 17-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 11-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 20-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 13-01-2563

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 16-12-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 12/2562
วันที่ : 09-12-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 06-12-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 25-11-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 11/2562
วันที่ : 20-11-2562

2/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-10-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 22-10-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 15-10-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-09-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 16-09-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 9/2562
วันที่ : 10-09-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 26-08-2562

10/562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 21-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-08-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 8/2562
วันที่ : 13-08-2562

13/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-07-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-07-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 19-07-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ : 08-07-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-06-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 17-06-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 6/2562
วันที่ : 10-06-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 21-05-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 21-05-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ : 13-05-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 02-05-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 29-04-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 22-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญครั้งที่
วันที่ : 17-04-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-04-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 03-04-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 18-03-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 11-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 05-03-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 25-02-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 18-02-2562

ประชุมการจัดโคร : ปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม Field day
วันที่ : 13-02-2562

2/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 11-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-01-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 21-01-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 17-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 14-01-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 18-12-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 03-12-2561

10/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 15-11-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 9/2561
วันที่ : 08-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 08-11-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 07-11-2561

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 01-11-2561

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 25-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 17-10-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 8/2561
วันที่ : 11-10-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 09-10-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 27-09-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 20-09-2561

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-09-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 28-08-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 20-08-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 16-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 16-08-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 09-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันที่ : 09-08-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-07-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 19-07-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-07-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 16-07-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 16-07-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 12-07-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-07-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-07-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 03-07-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-06-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-06-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 21-06-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 19-06-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
วันที่ : 15-06-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 14-06-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-06-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาด้านการเกษตร”
วันที่ : 31-05-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 28-05-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-05-2561

๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 17-05-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 17-05-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 15-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 10-05-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ
วันที่ : 01-05-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 19-04-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-04-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 19-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 22-03-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 15-03-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 22-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 21-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 21-02-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร วิสามัญ
วันที่ : 18-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 17-01-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 11-01-2561

3/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 28-12-2560

1/2560 : โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
วันที่ : 25-12-2560

6-2560 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักิวจัยฯ ครั้งที่ 6/2560
วันที่ : 28-11-2560

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 24-11-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 01-11-2560

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 24-10-2560

8/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 24-10-2560

7/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 16-10-2560

6/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 10-10-2560

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 06-10-2560

6/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 28-09-2560

10/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 21-09-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 14-09-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 16-08-2560

9/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 10-08-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 24-07-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ : 19-07-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 17-07-2560

8/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 04-07-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-06-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-06-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 26-06-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 4/2560
วันที่ : 22-06-2560

7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-05-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 04-05-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 02-05-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 07-04-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักวิจัยฯ
วันที่ : 29-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 28-03-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิจัยฯ
วันที่ : 22-03-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 16-03-2560

2/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 15-03-2560

3/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามอยพ่อ กษัตริเกษตร
วันที่ : 01-02-2560

4/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 26-01-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ : 24-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสำนักิจัยฯ
วันที่ : 19-01-2560