สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. สุธีรา สิทธิกุล
Dr. Suthira Sitthikun
โทรศัพท์ : 053-873031
E-mail : suteera-s@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 918
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2550
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว-การบริหารการพัฒนา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกริก
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพายัพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
2. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
[ กรรมการ/เลขานุการ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
9. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
10. โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
11. การสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนด้วย Microsoft PowerPoint Recording และ Windows Video Editor
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
12. MJU Car Free Day 2020
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
1. [0]
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Modern Management Science
ฉบับที่ : 13

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
งานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน :
จำนวนเงิน : 0.00 บาท

ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2564 : ขอเชิญประชุมเพื่อวางเกณฑ์ภาระงานด้านยุทธศาสตร์ของบุคลากร
วันที่ : 15-06-2564

1/2564 : การวางแผนจัดทำโครงการฝึกอบรมระยะสั้น
วันที่ : 04-06-2564

1/2564 : ประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำปี 2564 และ วางแผนงบประมาณ 2565 ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 28-05-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 31-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-03-2564

1/2563 : การฟังบรรยายแนวนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การปฏิบัติจริง
วันที่ : 17-11-2563