สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
Dr. Narin Taokaenchan
โทรศัพท์ :
E-mail : narin_t@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 908
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ชำนาญการ
วันที่เริ่มทำงาน : 15/12/2557
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ (นักวิชาการ, นักวิจัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิทยาการสมุนไพร
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะผลิตฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะผลิตฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ (นักวิชาการ, นักวิจัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิทยาการสมุนไพร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ (นักวิชาการ, นักวิจัย หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิทยาการสมุนไพร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะผลิตฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17576: โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2. 17555: การศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทยในจังหวัดเชียงใหม่
3. 16269: โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน (สมุนไพร)
4. 16264: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (สมุนไพร)
5. 16675: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้พืชสมุนไพรที่ใช้กับเครื่องยาพื้นบ้านเบื้องต้น"
6. 15915: โครงการไหว้ครูหมอยา
7. 14603: โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน (หลักสูตรสมุนไพร)
8. 14625: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)
ผลงานด้านงานวิจัย
1. TCELS.-64-002 : พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันตัวพาเพื่อผสมกับน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในการนวด
2. TCELS.-64-003 : การพัฒนาการกักเก็บน้ำผึ้งในรูปของเม็ดบีดอัลจีเนตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. OT-64-043 : การเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกในย่านางและบัวยก
4. OT-64-044 : การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพริกไทยและผักแพว ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu
5. OT-64-048 : Paper-based eletrochemiluminescence device for the rapid estimation of trimethylamine in fish via the quenching effect of thioglycolic acid-capped cadmium selenide quantum dots
6. มจ.2-63-007 : การศึกษาเบื้องต้น ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย
7. สวก.-63-012.2 : การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเย็นเหนือ
8. มจ.2-63-098 : การศึกษาเบื้องต้น ผลของการผลิตชาเชียงดาที่แตกต่างกัน ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และคุณสมบัติด้านอนุมูลอิสระ
9. AG-BIO-62-001 : การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนส่งเสริมความทนทานต่อสภาพแล้งของข้าวโพดเมื่อได้รับสารเคมีที่เหนี่ยวนำการปรับตัวต่อสภาพเครียด
10. มจ.1-62-01-018 : การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงสำเร็จรูป
11. มจ.1-62-01-030 : สมบัติทางชีวภาพ การแยก การระบุเอกลักษณ์ของเม็ดแป้ง และการประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ ของเม็ดข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
12. มจ.1-62-01-030.2 : การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมี และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้
13. มจ.1-62-01-032 : การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดำ
14. มจ.1-62-01-032.4 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวีจากสารสกัดกระชายดำในรูปไมโครเอนแคปซูเลท
15. มจ.1-62-01-032.5 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายดำผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
3. โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย ]
5. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
6. ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2562
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
10. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
13. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : Agricultural Sci. J. 49 : 1 (Suppl.) : 132 – 138 (

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 19-21พฤศจิ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : URU International Conference on Science Technology

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Uttaradit Rajabhat University International Confer

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 14th International Conference on Flow Analysis (F

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
ฉบับที่ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2563 : 38 (2) : 139-145

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : วารสารเกษตร 34(3): 353-362.

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 46(4): 744-750.

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 8 (

สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Chemistry
ฉบับที่ : 366

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ฉบับที่ : ว.วิทย. มข. 47(4) 616-622 (2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ฉบับที่ : CMU J. Nat. Sci. (2020) Vol. 19 (4)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Philippine Journal of Science
ฉบับที่ : Philippine Journal of Science 150 (4): 735-742, August 2021

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม