สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
Asst. Prof. Dr. SomKiat Chaipiboon
โทรศัพท์ : 089-4293836
E-mail : somkiat@mju.ac.th

การดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
965 01-05-2555 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ
ตำแหน่งการบริหาร
คณบดีสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั -
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
กรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล