สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร สราภิรมย์
Dr. Sureeporn Sarapirom
โทรศัพท์ : 0866447946
E-mail : sureeporn_sr@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1122
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : วิชาการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/4/2558
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ฟิสิกส์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ฟิสิกส์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. OT-63-002 : การใช้เทคนิคพลาสมาในการประยุกต์เมล็ดทานตะวัน
2. วท-63-008 : A compact pulse-modulation air plasma jet for the inactivation of chronic wound bacteria:Bactericidal effects & host safety
3. วท-63-009 : Elemental mapping of plant leaves by MeV glass capillary microbeam PIXE
4. วท-63-021 : -
5. สอว.-62-003 : นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารเสริมจากสมุนไพรโดยเทคโนโลยีพลาสมา
6. วท-62-126 : Effects of Plasma Technique and Gamma Irradiation on Seed Germination and Seedling Growth of Chili Pepper
7. มจ.1-62-01-032.1 : การเพาะเลี้ยงแคลคูลัสและการใช้รังสีแกมมาสำหรับชักนำให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมในกระชายดำ
8. วท2561-083 : Investigation of Cold Atmospheric Plasma induce Apoptosis in Cancer Cell
9. วท2561-141 : EFFECTS OF PLASMA TECHNIQUE AND GAMMA IRRADIATION ON SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF CHILI PEPPER
10. วท2561-142 : EFFECT OF PULSE MODULATION ON ROS CONCENTRATION AND PLASMA TEMPERATURE IN COLD AIR PLASMA JET
11. สนช-61-001 : แป้งฝุ่นจากข้าว GI อินทรีย์ที่มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำมันได้ดีด้วยเทคนิคพลาสมา
12.
13. วท2561-005 : A LOW PRESSURE PLASMA TREATMENT FOR QUALITY IMPROVEMENT OF RICE FLOUR
14. วท2561-006 : The investigation of Dielectric Barriers Discharge Plasma Jet (DBDJ) for bactericidal in wound healing
15. วท2561-007 : PLASMA EFFECT OF DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE PLASMA JET (DBDJ) ON HUMAN DERMAL FIBROBLASTS ADULT (HDFa) CELLS: IN VITRO CONTAMINATED WOUND HEALING MODEL
16. มจ.1-61-024 : การชักนำความแปรปรวนทางพันธุกรรมในขมิ้นชันโดยใช้รังสีแกมมา
17. วท.61-053 : กาปรับปรุงคุณภาพแป้งฝุ่นจากข้าว GI อินทรีย์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 1"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิพากษ์ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : 16(6)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Physics: Conference Series (Ebook)
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science
ฉบับที่ : 46

สื่อสิ่งพิมพ์ : Surface & Coatings Technology
ฉบับที่ : 400

สื่อสิ่งพิมพ์ : Surface & Coatings Technology
ฉบับที่ : 399

สื่อสิ่งพิมพ์ : Surface & Coatings Technology
ฉบับที่ : 402

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science
ฉบับที่ : 47

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : ผลของการฉายรังสีแกมมาที่มีต่อพริก (Capsicum spp.)
สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai Journal of Science ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การศึกษาพลาสม่าเจ็ทความดันบรรยากาศเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแผลติดเชื้อเรื้อรังของสัตว์เลี้ยง
สื่อสิ่งพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology ฉบับที่ : 6

ชื่อผลงาน : การศึกษาพลาสม่าเจ็ทความดันบรรยากาศเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแผลติดเชื้อเรื้อรังของสัตว์เลี้ยง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การศึกษาพลาสม่าเจ็ทความดันบรรยากาศเพื่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในแผลติดเชื้อเรื้อรังของสัตว์เลี้ยง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : พลาสมาความดันต่ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแป้งข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
2 : ประชุมพิจารณาการดำเนินงานของสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2
วันที่ : 30-09-2564

1 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 30-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ : 29-06-2563

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 24-07-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 13-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 09-01-2562

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 02-02-2561

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 22-05-2560