สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
Asst. Prof. Dr. Pathipan Sutigoolabud
โทรศัพท์ : 053873720 ext 110
E-mail : pathipan@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข463
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Applied Bioscience and Biotechnology)
สถาบัน : Mie University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ระดับ : ปริญญาโท
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ระดับ : ปริญญาโท
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17623: โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปฐพีศาสตร์
2. 16857: การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) โดยใช้เทคโนโลยีแสง LED ในระบบโรงเรือน
3. 15746: โครงการการศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าไม้เพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งจำเริง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
4. 14841: โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศหลักสูตรปฐพีศาสตร์
5. 13655: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
6. 12996: โครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศหลักสูตรปฐพีศาสตร์ (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
7. 11819: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปฐพีศาสตร์
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย ]
3. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
4. กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
6. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
7. ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
8. ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ฉบับที่ : 1(11)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
ฉบับที่ : Vol.12 No.8(2021), 2256-2263

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Management Information and Decision Science
ฉบับที่ : Journal of Management Information and Decision Sci

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ตามศาสตร์ของพระราชา
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : พลวัตรของการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2561
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมินิเวศวัฒนธรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การปรับปรุงศักยภาพดินปลูกลำใย โดยใช้ปุ๋ยหมักเสริมใบโอชาร์ในพื้นที่ ต.แม่เจดีใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การปรับปรุงศักยภาพดินปลูกลำใย โดยใช้ปุ๋ยหมักเสริมใบโอชาร์ในพื้นที่ ต.แม่เจดีใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ภูมิปัญญา และการจัดการความรู้ของการทอผ้าบ้านน้ำหลง ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยชุมชนพื้นบ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธพ็ญศิริ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การศึกษาการผลิตข้าวอินทรีย์ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 28-01-2565

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 13-08-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 18-12-2563

1/2563 : โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 14-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 11-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 21-01-2563

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 18-12-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-12-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 15-11-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-10-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-05-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 22-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 12-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 21-01-2562

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 25-12-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-12-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 18-12-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 31-10-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 12-10-2561

๓/๒๕๖๑ : ประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-09-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 24-09-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 17-07-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-06-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 25-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 23-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2561

3/2561 : วาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง ครั้งที่ 3/2561
วันที่ : 07-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 08-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 10-01-2561