สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาง คนึงนิตย์ กอนแสง
Mrs. Kanungnit Konsaeng
โทรศัพท์ :
E-mail : kanungnit_ks@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 147
ประเภทการจ้าง : พนักงานส่วนงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 18/7/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
4. 64-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
7. ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 9
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
8. ฝึกอบรม เรื่อง การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
9. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม