สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. ปิยะพันธุ์ นันตา
Dr. Piyaphun Nunta
โทรศัพท์ : 0899569764
E-mail : Piyaphun@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1018
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : วิชาการ
วันที่เริ่มทำงาน : 25/11/2557
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์-การบริหารเพื่อการพัฒนาสุขภาวะ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ()
สถาบัน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. อบรม เทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods) เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
3. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ให้แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
6. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. เรื่อง นวัตกรรมกับการวิจัยด้านสุขภาพ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
8. กิจกรรมแม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
9. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 30 เมษายน 2564
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
10. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
[ อบรม, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
12. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
13. กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 Meet the Dean: เตรียมความพร้อม เรียนรู้ สู่การทำงานวิถีใหม่ (New Normal)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
14. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
15. โครงการสัมมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 : Meet the dean
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฉบับที่ : ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารจิตวิทยาคลินิก
ฉบับที่ : วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 52 เล่ม 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ฉบับที่ : วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (11)(1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ฉบับที่ : 1 ปีที่ 11

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
17/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 29-09-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-09-2564

2/2564 : การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดตั้งสถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-04-2564

1/2564 : การประชุมการประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 08-04-2564

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 22-11-2563

2563 : ประชุมพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 09-11-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-10-2563

2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อพิจารณาและรับรองการเสนอขอค่าตอบแทน พนง.ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ : 30-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 29-05-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 20-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 27-03-2563

1/2563 : ประชุมเพิื่อพิจารณา "ร่าง" ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ : 08-01-2563

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฎิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 17-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 11-12-2562

สรุปผลการทวนสอบ : การประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 02-12-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 08-11-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 16-10-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 14-08-2562

1/2562 : การประชุมผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ : 19-06-2562

2/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 19-04-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 01-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 21-03-2562

2-2562 : ประชุมครั้งที่ 2-2562
วันที่ : 07-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 13-02-2562

1-2562 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ "งานประชุมศิลปศาสตร์วิชาการฯ"
วันที่ : 11-02-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคัดเลือกบทความ
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 15-01-2562

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-11-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร
วันที่ : 26-10-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 11-07-2561