สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. จงกล พรมยะ
Assoc. Prof. Dr. Jongkon Promya
โทรศัพท์ : 053-873470-2 ต่อ 208
E-mail : jongkolp@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข325
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
คณบดีเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์-ประมงน้ำจืด)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การประมง
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การประมง
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17356: โครงการส่งเสริมเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ ที่เพิ่มสารสี phycocyanin เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
2. 16730: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง: การผลิตกุ้งก้ามกรามบูรณาการกับสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า (สไปรูลิน่า) ปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)
3. 16738: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงหอยขมเชิงพาณิชย์
4. 13677: โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลาสลิดระบบ biofloc บูรณาการกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
5. 13252: จัดแสดงแปลงสาธิตงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
6. 13396: พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : การผลิตปลาตะเพียนปลอดภัยมุ่งสู่อินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (สันทรายโมเดล)
7. 12753: โครงการการเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในระบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
8. 12051: โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง : ระบบการผลิตสัตว์น้ำ (กบ ปลานิล ปลาสลิด) และการสร้าง Brand สัตว์น้ำอินทรีย์ต้นแบบเพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1. 16876 : โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ
2. 16588 : โครงการคณะสีเขียว (Green office)
3. 16733 : ฐานเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบแยกเพศ (Mono-Sex) เป็นอาหารปลอดภัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4. 15882 : โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมง
5. 15868 : โครงการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green office)
6. 15727 : โครงการระบบการเกษตรยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
7. 14640 : โครงการงานประเพณี 4 จอบ (สำนักงานคณบดี)
8. 15221 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน
9. 15104 : โครงการคณะสีเขียว (Green office)
10. 14928 : โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ
11. 14475 : โครงการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 37
12. 14587 : โครงการสนับสนุนคณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor กรรมการที่ปรึกษาอื่นด้านวิชาการในระดับภูมิภาค
13. 14234 : โครงการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ศูนย์ความเป็นเลิศรับใช้สังคม)
14. 14182 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง
15. 14072 : โครงการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
16. 14073 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
17. 14044 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน
18. 14018 : โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
19. 14046 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร
20. 13946 : โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำนอกห้องเรียน
21. 13192 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษา
22. 13384 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจแบบอะควาโปนิคส์ให้ได้มาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริของการทำเกษตรเชิงนิเวศอย่างพอเพียงและยั่งยืน
23. 13398 : โครงการอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงตามมาตรฐานสัตว์น้ำอินทรีย์
24. 13208 : โครงการงานประชุมวิชาการประมงระดับนานาชาติ
25. 13227 : โครงการคณะสีเขียว (Green office)
26. 13205 : โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ครบรอบ 35 ปี
27. 13206 : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
28. 13207 : โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัย
29. 13382 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงปลาหมอในร่องสวนและแหล่งน้ำในสวนลำไยตามแนวทางการลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่ระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์
30. 13383 : โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้และฝึกอบรมการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามภายใต้โดมความร้อนด้วยระบบอินทรีย์
31. 12778 : โครงการสรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
32. 12643 : โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการประมง
33. 12557 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (incentive)
34. 12582 : โครงการสนับสนุนคณาจารย์ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Professor กรรมการ ที่ปรึกษาอื่นในระดับภูมิภาค
35. 12439 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานสหกิจศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
36. 12359 : โครงการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (งบ GO Eco U.)
37. 12428 : โครงการปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษา
38. 12343 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร (Incentive)
39. 12344 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงานของผู้บริหารและบุคลากร
40. 12319 : โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
41. 12289 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน
42. 12199 : โครงการประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุก
43. 12163 : โครงการคณะสีเขียว (Green office)
44. 12149 : โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
45. 12150 : โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพด้านงานวิจัย
46. 12058 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
47. 12026 : โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
48. 12008 : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและพัฒนานักศึกษา
49. 12211 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการในพระราชดำริ
50. 12019 : โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการคณะ
51. 11311 : โครงการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีงาม (Education for life project)
ผลงานด้านงานวิจัย
1. สวก.-64-007 : การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาด้วยระบบถังปิดอัจฉริยะ
2. NTU.-64.001 : Persistent and Emerging Contaminants in the water Resources of the Ping River Catchment in Northern Thailand
3. กฟผ.-64-001 : ความหลากหลายของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
4. มช-64-001 : การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง
5. มจ.1-63-02-003.4 : การปรับปรุงคุณภาพไข่ไก่ด้วยสาหร่ายไปรูลิน่า
6. มจ.1-63-02-004 : การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน
7. มจ.1-63-02-004.4 : การเปรียบเทียบสูตรอาหารผสมอาร์โธร์สไปร่า และไข่น้ำในการผลิตปูนา เป็นอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน และรักษาสิ่งแวดล้อม
8. ทป.2563.002 : Pre-closure assessment of elevated arsenic and other potential environmental constraints to developing aquaculture and fisheries : The case of the Mae Moh mine and power plant, Lampang, Thailand
9. ทป.2563.009 : เปรียบเทียบระบบการเลี้ยงปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) แบบไบโอฟลอค
10. มจ.1-62-01-011.7 : การปรับปรุงคุณภาพไข่ไก่ด้วยสาหร่ายไปรูลิน่า
11. มจ.1-62-01-012 : การผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน
12. มจ.1-62-01-012.3 : การเปรียบเทียบสูตรอาหารผสมอาร์โธร์สไปร่า และไข่น้ำในการผลิตปูนา เป็นอาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน และรักษาสิ่งแวดล้อม
13. มจ.1-62-01-012.4 : การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำพริกน้ำปูเพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร
14. มช-62-002 : โมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน
15. สกสว.-62-006 : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงกบต้นทุนต่ำเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
16.
17. สวก.-61-002 : การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ
18. ทป.2561.001 : การเปรียบเทียบมวลชีวภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายไก ในการเพาะเลี้ยงระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
19. มจ.1-60-062/61-084 : การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในชุมชน ต้นแบบเพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม
20. มจ.1-60-062/61-084.1 : การผลิตสาหร่ายสไปรูลินา ในน้ำทิ้งจากฟาร์มปลาดุกเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม
21. มจ.1-60-062/61-084.2 : แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของไส้ไก่สดที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนในฟาร์มเลี้ยงปลาดุกและลดการปล่อยน้ำเสีย
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
6. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปผลงานประจำปี ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
8. โครงการงานประชุมวิชาการประมงระดับนานาชาติ
[ ประชุมวิชาการนานาชาติ, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
10. กิจกรรมแสวงหาแหล่งทุนและสร้างเครือข่ายงานวิจัยจากภายนอก
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
11. วิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
12. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
13. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
14. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
15. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
16. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
17. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
18. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
19. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
20. เข้าร่วมประชุมวิชาด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
21. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการการอยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
22. Seminar on Utilization of Spirulina platensis in Aquaculture
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
23. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
24. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประชุม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
25. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
26. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 2"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาดารดารถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร
ฉบับที่ : 5

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
ฉบับที่ : 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agriculture and Biology
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chemosphere
ฉบับที่ :

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : ผลของการเสริมสาหร่ายอาร์โธรสไปร่าในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปูนาสายพันธุ์กำแพงเพชร (Sayamia bangkokensis) เพื่อเป็นอาหารปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ C-phycocyanin จากสาหร่ายอาร์โธรสไปร่าต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะในปลานิล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายไก ในการเพาะเลี้ยงระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : การเสริมโอเมก้า-3 เพื่อเพิ่มมูลค่าปลานิลอินทรีย์ในระบบไบโอฟลอค
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร ฉบับที่ : 5

ชื่อผลงาน : ผลของสีน้ำต่อปลากระพงขาวในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ผลของแหนเป็ดสดต่อการเจริญเติบดต คุณค่าทางโภชนาการและต้นทุนการและต้นทุนการผลิตปลาดุกรัสเซียในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : ผลของสีน้ำต่อปลากระพงขาวในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การย้อนบรรยายลักษณะของปลาในสกุล Danio และ Devario ที่พบในประเทศไทยและชีวประวัติบางประการของปลาซิลใบไผ่แม่แตง Devario maetangensis (Fang, 1997) ในแม่น้ำแม่แตง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
งานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน : งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้
จำนวนเงิน : 348,700.00 บาท

ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   การผลิตปลานิลอินทรีย์
[ ภายในประเทศ ]   การผลิตปลาสลิดอินทรีย์
[ ภายในประเทศ ]   การผลิตกบอินทรีย์
[ ภายในประเทศ ]   วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมงปีที่ 12 เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
[ ภายในประเทศ ]   วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมงปีที่ 13 เล่มที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2562
[ ภายในประเทศ ]   บล็อคซีเมนต์ชนิดบล็อคกลวงและแสงผ่าน 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเลี้ยงกบ
[ ภายในประเทศ ]   คู่มือประมงอินทรีย์ แม่โจ้
[ ภายในประเทศ ]   การผลิตลูกปลานิลอินทรีย์
[ ภายในประเทศ ]   การเพาะเลี้ยงสาหร่าย สไปรูลิน่า (Spirulina platensis)
[ ภายในประเทศ ]   แผ่นพับแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติวิทยา ทางน้ำไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   โปสเตอร์ฐานเรียนรู้ทางด้านการประมง
[ ภายในประเทศ ]   โปสเตอร์หน่วยบริการวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมง
[ ภายในประเทศ ]   ผลของสาหร่าย ต่อการเจริญเติบโตคุณภาพเนื้อและการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในปลาดุกรัสเซีย
[ ภายในประเทศ ]   การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
[ ภายในประเทศ ]   วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 2 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 130/2564 (3714) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เลขที่คำสั่ง : 101/2564 (3713) แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 45/2564 (3711) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : อว 69.2.2/41 (3703) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 1939/2563 (3699) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการยุทธศสตร์เชิงบูรณาการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและพิจารณายกร่างระเบียบการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : อว 69.1.1 (3662) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 459/2563 (3598) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 369/2562 (3501) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
เลขที่คำสั่ง : 2562 (3495) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 1"
เลขที่คำสั่ง : ว 014 (3463) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3429) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 76/2562 (3386) แต่งตั้งคณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO)
เลขที่คำสั่ง : 812/2562 (3375) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผน และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 788/2562 (3373) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่2พ.ค.2562 (3365) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผน และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 696/2562 (3364) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 4 เม.ย.2562 (3348) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 245/2561 (3213) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 646/2561 (3206) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผุ้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 646/2561 (3205) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผุ้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
เลขที่คำสั่ง : 28/2560 (2905) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
19/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-10-2564

๑๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-10-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 16-10-2564

18/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2564

๑๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 06-10-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 28-09-2564

17/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-09-2564

๑๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-09-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-09-2564

๑๖/๒๕๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-09-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณางบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วันที่ : 06-09-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-09-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-09-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-08-2564

1/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 27-08-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-08-2564

๑๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 18-08-2564

14/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-08-2564

๑๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 09-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-08-2564

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 30-07-2564

13/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 21-07-2564

๑๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-07-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 17-07-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-07-2564

(นัดพิเศษ) : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-07-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-07-2564

12/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 07-07-2564

๑๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-07-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-06-2564

๑๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 16-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 13-06-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-06-2564

๑๐/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันที่ : 07-06-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 01-06-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2564

๙/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 17-05-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-05-2564

๘/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-05-2564

ประชุมนัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-05-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 02-05-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-04-2564

๗/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-03-2564

๖/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-03-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 18-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-03-2564

๕/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 รอบที่ 1
วันที่ : 09-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-02-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 23-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-02-2564

๓/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 03-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-01-2564

๒/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-01-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
วันที่ : 05-01-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
วันที่ : 29-12-2563

9/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-12-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 22-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

22/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-12-2563

๒๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-12-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 08-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
วันที่ : 25-11-2563

21/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-11-2563

๒๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-11-2563

8/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่
วันที่ : 15-11-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 13-11-2563

20/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-11-2563

๒๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 04-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-11-2563

19/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-10-2563

๑๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-10-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
วันที่ : 22-10-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ : 19-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

18/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-10-2563

๑๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 07-10-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 04-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-09-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 18-09-2563

3/2563 : การประชุมเพื่อหารือการรับนักศึกษาเพิ่มสำหรับการเรียนการสอนโครงการปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) โดย สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 14-09-2563

1/2564 : ประชุมการวิเคราะห์ เกณฑ์ การรับสมัคร TCAS 2563
วันที่ : 10-09-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
วันที่ : 10-09-2563

16/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-09-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)
วันที่ : 30-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาวิชาการ (แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร)
วันที่ : 29-08-2563

2/2563 : การประชุมเพื่อหารือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) โดย สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 19-08-2563

15/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 17-08-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-08-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 13-08-2563

14/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-07-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-07-2563

5/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 12-07-2563

13/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-07-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-07-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-07-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-06-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 16-06-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-06-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-06-2563

1/2563 (3) : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 09-06-2563

2/2563 : การประชุมกำหนดรูปแบบและการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
วันที่ : 04-06-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-06-2563

4/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 31-05-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2563

1/2563 : การประชุมกำหนดรูปแบบและการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
วันที่ : 14-05-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-05-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-05-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 29-04-2563

๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 28-04-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 28-04-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ : 23-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 19-04-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 15-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-04-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ : 01-04-2563

๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-03-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-03-2563

นัดพิเศษ 2/2563 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-03-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 10-03-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-02-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 25-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการสภาวิชาการ
วันที่ : 23-02-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-02-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-01-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงาน งานเกษตรแม่โจ้ 2563 (6 มกราคม 2563)
วันที่ : 06-01-2563

2562 : ประชุม Dean Forum ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
วันที่ : 24-12-2562

22/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-12-2562

๑๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-12-2562

8/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-12-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-12-2562

21/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-11-2562

๑๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-11-2562

20/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-11-2562

๑๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-11-2562

2562 : ประชุม Dean Forum ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันที่ : 07-11-2562

1/2562 : ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)
วันที่ : 07-11-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-11-2562

7/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที"
วันที่ : 29-10-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสราภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
วันที่ : 22-10-2562

19/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-10-2562

๑๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-10-2562

18/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-10-2562

๑๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-10-2562

17/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-09-2562

๑๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2562

6/2562 : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-09-2562

16/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-09-2562

๑๐/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2562

15/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-08-2562

๙/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 27-08-2562

14/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-08-2562

๘/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-08-2562

13/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-07-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-07-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-07-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-07-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-06-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-06-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-06-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-06-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-05-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-05-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-05-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-05-2562

2/2562 : คณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 07-05-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-04-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2562

1/2562 : กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ : 01-04-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-03-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-03-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-03-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-02-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-02-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-02-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-01-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2562

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ : 19-12-2561

21/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 19-12-2561

๒๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 03-12-2561

20/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-11-2561

๑๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-11-2561

19/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-11-2561

๑๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-11-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 07-11-2561

1/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 30-10-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
วันที่ : 26-10-2561

18/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-10-2561

๑๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 17-10-2561

17/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-10-2561

๑๖/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-10-2561

16/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-09-2561

๑๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-09-2561

15/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-09-2561

๑๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-09-2561

14/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-08-2561

๑๓/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 16-08-2561

13/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-08-2561

๑๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-08-2561

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-07-2561

๑๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-07-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-07-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 04-07-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-06-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-06-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-06-2561

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-06-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-06-2561

๙/๒๕๖๑๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-06-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาด้านการเกษตร”
วันที่ : 31-05-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-05-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-05-2561

๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-05-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-05-2561

๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-05-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 08-05-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 18-04-2561

๖/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 18-04-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-03-2561

๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-03-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 27-03-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-03-2561

๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-02-2561

3/2561 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-02-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-01-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-01-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2561

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-12-2560

๑๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-12-2560

15/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-12-2560

๑๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-12-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-12-2560

14/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-11-2560

๑๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-11-2560

13/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-11-2560

๑๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-11-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
วันที่ : 25-10-2560

12/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-10-2560

๑๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-10-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 19-10-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-10-2560

(กรณีพิเศษ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-09-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2560

๒/๒๕๖๐ (สัญจร) : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-07-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-06-2560

(สมัยวิสามัญ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-05-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-04-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-03-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2560