สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. พัชรกิต วัชรปรีชา
Miss Patcharakit Watcharapreecha
โทรศัพท์ : 5432
E-mail : patcharakit@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 983
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/2/2555
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. เข้าร่วมการฝึกอบรม
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
3. โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. โครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง” หัวข้อ ภารกิจของกองกลาง “ขั้นตอนและกระบวนการเสนอเอกสาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการตัดสินใจ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
11. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเอกสาร ในหัวข้อ “ขั้นตอนในการเสนอเอกสารผู้บริหาร สำหรับส่วนงานคระ สำนัก วิสาหกิจ”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
14. การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
15. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
17. เข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการ
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
18. การอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
19. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
20. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
21. โครงการ KM Update
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
22. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (3700) แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 11/2563 (3684) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 148/2563 (3683) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : 5/2563 (3576) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายสนับสนุนวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 70/2562 (3536) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (3535) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 025/2563 (3534) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 012/2562 (3400) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา
เลขที่คำสั่ง : 32/2561 (3251) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 22/2561 (3214) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (3204) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : - (2992) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (2991) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมืองและการแข่งขันไก่ต่อไก่ตั้งของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (2954) แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 03/2561 (2953) แต่งตั้งอนุกรครมการฝึกซ้อมบัณฑิต
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 14-07-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-06-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-04-2564

สมัยวิสามัญ ครั : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 08-04-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-03-2564

1/2564 : ประชุมแก้ไขปัญหากรณี เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง ครั้งที่ 4
วันที่ : 10-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 01-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 25-02-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 01-02-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-12-2563

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-12-2563

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-12-2563

สมัยวิสามัญ ครั : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 23-11-2563

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 10-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-10-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานและพิจารณาผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ
วันที่ : 25-09-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานและพิจารณาผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 23-09-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-09-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 31-07-2563

5/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 23-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-07-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 14-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 30-06-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-06-2563

ปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วันที่ : 21-05-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-05-2563

2/2563 : คณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานของสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 12-05-2563

1/2563 : คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวสำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารจัดการองค์กร
วันที่ : 08-05-2563

2/2563 : คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 08-05-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 22-04-2563

2/2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 07-04-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 26-03-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญครั้งที่ 6/2563
วันที่ : 18-03-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 28-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-01-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 08-01-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-12-2562

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 11-11-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-10-2562

5/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
วันที่ : 04-10-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-09-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-08-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 05-07-2562

2/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (ฝ่ายบริหาร)
วันที่ : 19-06-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโลยี
วันที่ : 19-06-2562

4/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-06-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-05-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-05-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 03-04-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (ฝ่ายบริหารจัดการองค์กร)
วันที่ : 28-02-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-02-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 16-01-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 20-12-2561

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 07-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-10-2561

ครั้งที่ 12/25 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-09-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-08-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-07-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วันที่ : 20-06-2561

2/2560 : ประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-09-2560

1/2560 : ประชุมคณะทำงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-05-2560