สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
Dr. Patcharanat Daowadung
โทรศัพท์ :
E-mail : Patcharanut@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 030
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 1/10/2543
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Computer Science and Information Engineering)
สถาบัน : National Chiayi University (NCYU)
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์
2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
4. การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุน และนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์/เผยแพร่
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
2. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการเวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
4. โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
5. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
6. โครงการ "หลักธรรมนำสุขภาพกับสมาธิพื้นฐานต้านภัยโควิด ด้วย SKT"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
7. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร(สายวิชาการ) ประจำปี 2563
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. โครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจใน เกณฑ์ CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
10. การอบรมให้ความรู้ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
13. การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
14. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
15. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
16. โครงการหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่นที่ 1
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
17. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (N

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการและการนำเสนอผูลงานวิจัระดับชาติ "มสธ.วิจัย" มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกีรยติ

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฉบับที่ : ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ครั้งที่10/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-10-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการSmart Farm มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 22-09-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 15-09-2564

ครั้งที่ 9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-09-2564

ครั้งที่ 8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-08-2564

ครั้งที่ 7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-07-2564

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-07-2564

ครั้งที่ 6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-06-2564

ครั้งที่ 5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 05-05-2564

ครั้งที่ 4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-04-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
วันที่ : 04-03-2564

ครั้งที่ 3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-03-2564

1/2564 : ประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-02-2564

1/2563 : เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 10-02-2564

ครั้งที่ 2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-02-2564

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-01-2564

ครั้งที่ 1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ : 17-12-2563

18/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-12-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดแพร่
วันที่ : 17-11-2563

1/2563 : การหารือการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : 11-11-2563

5/2563 : พิจารณาผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
วันที่ : 30-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่5
วันที่ : 30-09-2563

ครั้งที่ 1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ : 30-09-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-09-2563

๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ : 22-09-2563

ครั้งที่14/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-09-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายใน
วันที่ : 31-08-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-08-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-08-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 13-08-2563

13/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 05-08-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 04-08-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายใน
วันที่ : 03-08-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-07-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
วันที่ : 21-07-2563

- : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 21-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 20-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงอาหารและร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 16-07-2563

ครั้งที่ 2/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 14-07-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 14-07-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น
วันที่ : 03-07-2563

ครั้งที่12/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-07-2563

7/63 : การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายในฯ
วันที่ : 29-06-2563

ครั้งที่ 2/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Zero Waste มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-06-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-06-2563

ครั้งที่ 2/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการโรงอาหารและร้านค้าภายใน
วันที่ : 18-06-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-06-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-06-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-06-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 02-06-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-05-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและวิเคราะห์อัตรากำลัง
วันที่ : 15-05-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 MHz เสียงจากแม่โจ้-แพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ : 12-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 08-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 08-05-2563

1 : กรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 08-05-2563

4/2563 : พิจารณาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 01-05-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-05-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 30-04-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 29-04-2563

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ฯ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 21-04-2563

2/2563 : โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม พิจารณาโครงการ
วันที่ : 10-04-2563

3/2563 : พิจารณาผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
วันที่ : 08-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และคำรับรองการปฎิบัติงาo ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ : 08-04-2563

ประชุมบริหารจัด : บริหารจัดการงบประมาณ
วันที่ : 30-03-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-03-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 25-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

4/63 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 23-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-03-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-03-2563

3/63 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 09-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1/2563
วันที่ : 28-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-02-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านปศุสัตว์ม.แม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 21-02-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านปศุสัตว์
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-02-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 13-02-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 06-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 05-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 04-02-2563

2/2563 : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 03-02-2563

1/2563 : การคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-01-2563

9/2563 : คณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังผ่านวิดิโอ Conference
วันที่ : 14-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-01-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสนองงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ครั้งที่2
วันที่ : 08-01-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 03-01-2563

1/2563 : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-01-2563

ครั้งที่ 1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ : 25-12-2562

13/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-12-2562

8/2562 : คณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 25-12-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสนองงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
วันที่ : 25-12-2562

1/2562 : คณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 20-12-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 18-12-2562

/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน Zero Waste มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 18-12-2562

15/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 16-12-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 13-12-2562

14/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-12-2562

8/2562 : ประชุมผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและผู้เกี่ยวข้อง
วันที่ : 03-12-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563-2564
วันที่ : 29-11-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะอนุมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
วันที่ : 28-11-2562

7/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 26-11-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 3/2562
วันที่ : 09-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 08-11-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ฯ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 07-11-2562

13/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 07-11-2562

7/2562 : ประชุมผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและผู้เกี่ยวข้อง
วันที่ : 04-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 31-10-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 02-10-2562

6/2562 : ประชุมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และผู้เกี่ยวข้อง
วันที่ : 01-10-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการบิรหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 30-09-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ : 26-09-2562

6/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 25-09-2562

2/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 10-09-2562

5/2562 : ติดตามงานโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 06-09-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-09-2562

5/2562 : ประชุมรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
วันที่ : 02-09-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 29-08-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 28-08-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 15-08-2562

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลโครงการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
วันที่ : 15-08-2562

1/2562 : ประชุมเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 13-08-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 07-08-2562

4/2562 : ประชุมรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
วันที่ : 06-08-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและวิเคราะห์อัตรากำลัง
วันที่ : 02-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่3
วันที่ : 25-07-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 24-07-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสรรหาคนดี คนเก่งประเภทบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-07-2562

1/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-07-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-07-2562

3/2562 : ประชุมรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
วันที่ : 01-07-2562

3/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 28-06-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-06-2562

1/2562 : การประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วันที่ : 26-06-2562

2/2562 : ประชุมรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
วันที่ : 10-06-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 30-05-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 21-05-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-05-2562

2/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 02-04-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-04-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-03-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 20-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการโครงสร้างและวิเคราะห์อัตรากำลัง
วันที่ : 20-03-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 20-03-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 11-03-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-02-2562

1/2562 : ประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 20-02-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 18-02-2562

ประชุมคณะกรรมกา : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 13-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 24-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 23-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 22-01-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 10-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 08-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-01-2562

2/2561 : การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2
วันที่ : 18-12-2561

1/2561 : การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-12-2561

13/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-12-2561

4/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 29-11-2561

4/2561 : ประชุมบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร
วันที่ : 27-11-2561

4/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 14-11-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 08-11-2561

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-10-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-10-2561

3/2561 : การประชุมสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 12 เดือน
วันที่ : 18-09-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วันที่ : 18-09-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 14-09-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-09-2561

3/2561 : ประชุมบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร
วันที่ : 30-08-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-08-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-08-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-08-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลัง ครั้งที่2/2561
วันที่ : 20-08-2561

3/2561 : เชิญคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าร่วมประชุม
วันที่ : 01-08-2561

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-08-2561

3/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 19-07-2561

2/61 : เชิญคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าร่วมประชุม
วันที่ : 04-07-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-07-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-06-2561

2/2561 : ประชุมบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร
วันที่ : 04-06-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-06-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2561
วันที่ : 17-05-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-05-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-04-2561

2/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 05-04-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-04-2561

2/2561 : พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ รอบ 6 เดือน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน
วันที่ : 02-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 30-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วันที่ : 29-03-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 19-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-03-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 07-03-2561

1/61 : เชิญประชุมคณะกรรมการับนักศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระะเกียรติ
วันที่ : 27-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
วันที่ : 22-02-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 02-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 31-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันฯ ประจำคณะ
วันที่ : 25-01-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-01-2561

1/2561 : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 11-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-01-2561

6/2560 : เชิญประชุม
วันที่ : 27-12-2560

11/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 06-12-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันฯ ประจำคณะ
วันที่ : 23-11-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 22-11-2560

5/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-11-2560

10/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-11-2560

6/2560 : ขอพิจารณาความเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
วันที่ : 18-10-2560

4/2560 : พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
วันที่ : 11-10-2560

8/2560 : ประชุมคณะกรรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-10-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 27-09-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-09-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 06-09-2560

7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 05-09-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 15-08-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ครั้งที่
วันที่ : 09-08-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09-08-2560

3/2560 : การประชุมโครงการทบทวนแผนการศึกษาและจัดการเรียนการสอน
วันที่ : 09-08-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประกันฯ ประจำคณะ
วันที่ : 27-07-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 12-07-2560

4/2560 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 12-07-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 05-07-2560

ครั้งที่ 4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-06-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 08-06-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 07-06-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (Speexx)
วันที่ : 24-05-2560

1/2560 : หารือปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-05-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รับรองผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2559)
วันที่ : 19-05-2560

3/2560 : ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินประกันคุณภาพฯ
วันที่ : 18-05-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 15-05-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 15-05-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 15-05-2560

2/2560 : ขอเชิญประชุมกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 27-04-2560

3/60 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาใหม่เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 25-04-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 18-04-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 15-03-2560

๑/๑๕๖๐ : พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
วันที่ : 09-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 08-03-2560

2/60 : เชิญเข้าร่วมประชุม
วันที่ : 08-03-2560

1/2560 : ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอัตรากำลัง ฯ
วันที่ : 01-03-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-03-2560

1/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-02-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
วันที่ : 08-02-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-02-2560

1/2559 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-01-2560

1/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก 1/2560
วันที่ : 11-01-2560