สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุจดาว คนยัง
Asst. Prof. Dr. Duddoa Khonyoung
โทรศัพท์ :
E-mail : duddoa@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 121
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 25/10/2548
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Animal Science)
สถาบัน : Ehime University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : Master of Science in Agriculture ()
สถาบัน : Kagawa University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 30 เมษายน 2564
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร(สายวิชาการ) ประจำปี 2563
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
3. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
4. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. การอบรมให้ความรู้ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จังหวัดแพร่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 3"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
10. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ 1 (2561) 29-30 มกราคม 2561

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ตุลาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Animal Science
ฉบับที่ : Vol.7 No.5 May 2019

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
6/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 23-06-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ : 04-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 28-05-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ : 24-05-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-04-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 24-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 24-02-2564

1/2563 : เตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-01-2564

13/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-12-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 24-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-11-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-10-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-08-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-06-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 29-04-2563

1/2563 : การประชุม การขับเคลื่อนจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
วันที่ : 13-04-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-02-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านปศุสัตว์ม.แม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 21-02-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านปศุสัตว์
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : การคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-01-2563

13/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-12-2562

/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน Zero Waste มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 18-12-2562

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 31-10-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 31-10-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-09-2562

5/2562 : ติดตามงานโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 06-09-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-08-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-07-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-06-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 10-06-2562

5/2562 : คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-05-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-04-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-03-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 25-03-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 23-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-01-2562

2/2561 : การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2
วันที่ : 18-12-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
วันที่ : 12-12-2561

1/2561 : การประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 04-12-2561

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-10-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 24-10-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-09-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-08-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 29-08-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Zero Waste
วันที่ : 22-08-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้าน Zero Waste
วันที่ : 02-08-2561

3/2561 : เชิญคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าร่วมประชุม
วันที่ : 01-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 27-06-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-03-2561

1/61 : เชิญประชุมคณะกรรมการับนักศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-02-2561

6/2560 : เชิญประชุม
วันที่ : 27-12-2560

6/2560 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-11-2560

5/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-11-2560

7/2560 : ประชุมคณะอนุกรรมการทำนุ
วันที่ : 08-11-2560

3/2560 : การประชุมโครงการทบทวนแผนการศึกษาและจัดการเรียนการสอน
วันที่ : 09-08-2560

4/2560 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 12-07-2560

3/60 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาใหม่เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 25-04-2560

2/60 : เชิญเข้าร่วมประชุม
วันที่ : 08-03-2560

1/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก 1/2560
วันที่ : 11-01-2560