สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาง อรณุตรา จ่ากุญชร
Mrs. Oranuttra Jarkunchon
โทรศัพท์ : 5307
E-mail : oranuttra@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข403
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
ระดับ : ผู้อำนวยการกอง
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ผู้อำนวยการกองกองกิจการนักศึกษา
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17351: โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS และ AUN-QA
2. 16917: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ปี 2564
3. 16762: โครงการป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. 16897: โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
5. 15948: โครงการบริหารจัดการด้านแผนและประกันคุณภาพภายในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
6. 15821: โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA
7. 16027: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ปี 2563-2564
8. 15547: โครงการ Green Office อาคารอำนวย ยศสุข
9. 15600: โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
10. 15315: โครงการวันเกียรติยศกิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้ ประจำปี 2563
11. 15295: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2563
12. 15087: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2563
13. 15173: โครงการแม่โจ้ สะอาดสดใส ไร้ขยะ Zero Waste Mju ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14. 14583: โครงการพาน้องเที่ยว เรียนรู้ข้ามศาสตร์
15. 14268: โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 "คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ"
16. 14131: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปี 2562
17. 13999: โครงการวันเกียรติยศกิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้ ประจำปี 2562
18. 14067: โครงการรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2562
19. 14047: โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแรียนรู้สำหรับผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ความเป็นนานาชาติ ประจำปี 2562
20. 14003: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2562
21. 13885: โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2562
22. 15298: โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา  ประจำปี 2563
23. 11415: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
24. 12453: โครงการเปิดบ้าน : เสริมสร้างวิชาการ มุ่งสร้างทักษะวิชาชีพ และปลูกจิตสำนึกต่อสังคม ประจำปี 2561
25. 11419: โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2561
26. 11414: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2561
27. 11413: โครงการวันเกียรติยศกิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้ ประจำปี 2561
28. 11417: โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา  ประจำปี 2561
29. 11082: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560
30. 10919: โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
31. 10817: โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2560
32. 10207: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมสำหรับผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560
33. 10668: โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2560
34. 10664: โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2560
35. 10148: โครงการวันเกียรติยศกิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้ ประจำปี 2560
36. 10265: โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560
1. 17360 : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของชมรมกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
2. 17352 : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
3. 17362 : โครงการพัฒนาเครือข่ายวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
4. 17333 : โครงการนำนักกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาสู่มืออาชีพร่วมกับสโมสรฟุตบอลแม่โจ้ยูไนเต็ด
5. 17314 : โครงการนำนักเรียนทุนพระราชทานความช่วยเหลือราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แสดงความสำนึกในพระมหากุณาธิคุณผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
6. 17308 : โครงการอาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี 2564
7. 17309 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564
8. 17306 : โครงการแม่โจ้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2564
9. 17307 : โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
10. 17241 : โครงการรณรงค์เครื่องแต่งกายนักศึกษาที่ถูกต้อง ประจำปีการศึกษา 2564
11. 17283 : โครงการรณรงค์ส่งเสริมและพัฒนาด้านวินัยจราจร ประจำปี 2564
12. 17209 : โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
13. 17169 : โครงการสัมมนาองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
14. 17177 : โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
15. 17170 : โครงการอบรมให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
16. 17128 : โครงการพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน
17. 17129 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18. 16840 : โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อการแข่งขันและเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
19. 17116 : โครงการคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
20. 17094 : โครงการพบปะผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ชี้แจงการกู้ยืมเงินระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) และเยี่ยมบ้านนักศึกษา
21. 17083 : โครงการทำบุญอาคารอำนวย ยศสุข
22. 17042 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการนักศึกษาพิการ
23. 17006 : โครงการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
24. 17022 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงอาหารเทิดกสิกร และตลาดกลางคืน (MJU Night Market)
25. 16960 : โครงการจิตอาสาพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
26. 16900 : โครงการนักศึกษาแม่โจ้อาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปี 2564
27. 16837 : โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา
28. 16931 : โครงการวันแห่งเกียรติภูมิ พิธีมอบสัญลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2564
29. 16980 : โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2564
30. 16930 : โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2564
31. 16851 : โครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา : ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง
32. 16878 : โครงการแข่งขัน E-sport MJU Tournament 2020
33. 16631 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนากิจการนักศึกษา
34. 16402 : โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563
35. 16604 : โครงการอาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลร้านอาหาร ประจำปี 2563
36. 16377 : โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
37. 16350 : โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
38. 16309 : โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
39. 16223 : โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของชมรมกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
40. 16201 : โครงการสุขาภิบาลร้านอาหาร
41. 16036 : โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2563
42. 16314 : โครงการที่ประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
43. 15949 : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสวัสดิการนักศึกษา
44. 15994 : โครงการประเมินผลนักศึกษาที่ผ่านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
45. 15890 : โครงการ "เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563"
46. 15980 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
47. 16000 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานด้านการประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
48. 15889 : โครงการรณรงค์เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
49. 15376 : โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และศิษย์เก่าแม่โจ้
50. 15970 : โครงการค่ายอินทนิลอาสา สภากล้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
51. 15891 : โครงการเสริมสร้างวินัยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
52. 15888 : โครงการเสริมสร้างและพัฒนานักศึกษา ด้านวินัยจราจร ประจำปี 2563
53. 15910 : โครงการเสียงสภา ประจำปี 2563
54. 15884 : โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
55. 15005 : โครงการก้าวแรกสู่กองทุน : สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ.และ กรอ.
56. 15007 : โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
57. 15906 : โครงการเดินตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปาการ
58. 15887 : โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
59. 15838 : โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาที่ได้รับทุน
60. 15877 : โครงการแห่เทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
61. 15398 : โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
62. 15075 : โครงการพี่ช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อน
63. 15599 : โครงการอบรมให้ความรู้หลักสุขาภิบาลอาหาร ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
64. 15801 : โครงการติดตามนักศึกษาที่มีปัญหาคุณภาพชีวิต
65. 15006 : โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
66. 15800 : โครงการจัดหาแหล่งทุนการศึกษา
67. 15810 : โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)
68. 15799 : โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
69. 15074 : โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ
70. 15296 : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563
71. 15311 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้นำนักศึกษา  ประจำปี 2563
72. 15537 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นรุ่นพี่ที่ดีและมีวินัย ประจำปีการศึกษา 2562
73. 14521 : โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ประจำปี 2562
74. 13104 : โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมืองปี 5 กิจกรรมการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม
75. 12596 : ร้อยพลังการศึกษา “โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ”
76. 12598 : ร้อยพลังการศึกษา “โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ”
77. 12255 : โครงการแม่โจ้: แป๋งบ้านสร้างเมือง ปี5
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
2. อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
3. โครงการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบบริการของหน่วยงานและระบบยานพาหนะ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
6. โครงการสัมมนาวิพากาษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
7. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
8. การอบรมการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
9. โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) “กิจกรรม Big Cleaning Day”
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
10. โครงการสัมมนาเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
11. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
13. โครงการอบรมการคัดแยกขยะ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
14. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินหน่วยงานสนับสนุน
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน
[ สัมมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
16. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้รับผิดชอบกำกับดูแลระบบระดับหน่วยงาน
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
17. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน" พ.ศ.2563
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
18. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : บรรยายความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว พ.ศ.2563
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านกิจการนักศึกษาระดับณะ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
20. โครงการ Green Office อาคารอำนวย ยศสุข
[ อบรม, กิจกรรมทั่วไป ]
21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
22. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านการบริหารจัดการและการพัฒนากิจการนักศึกษา
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
23. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
24. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
25. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
26. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
27. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) พ.ศ.2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
28. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
29. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
30. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
31. โครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
32. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียน SAR อย่างไร ให้โดน(ใจ) และได้(คะแนน)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
34. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
35. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562และ 2563 สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
36. โครงการส่งเสริมการเป็นผู้นำของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2561
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
37. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม ด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว) พ.ศ.2561
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
38. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
39. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
40. โครงการอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
41. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบริหารการจัดการด้วยระบบสารสนเทศ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
42. การอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
43. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก การดำเนินการ 3R และการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว พ.ศ.2561
[ สัมมนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
44. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรของกองกิจการนักศึกษา กิจกรรมการบริหารจัดการองค์กร "จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลและทุกงานในองค์กรกองกิจการนักศึกษา"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
45. โครงการอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
46. โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
47. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโครงการ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
48. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานและการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
49. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
50. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
51. โครงการอบรม เรื่อง จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
52. โครงการการสร้างพันธสัญญาและการวางแผนสำหรับการพัฒนาผู้นำสายสนับสนุนก้าวสู่ผู้บริหารสายสนับสนุนในอนาคต
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
53. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับสำนักงานสีเขียว กิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
54. โครงการสัปดาห์ Green Office สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560
[ การเสวนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
55. งานมหกรรมการแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
56. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา
[ ศึกษาดูงาน, การวางแผนและพัฒนา ]
57. โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
58. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดโครงการ ครั้งที่ 2
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
59. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
60. อบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติ
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
61. กิจกรรมลดโลกร้อน (Car free day) ครอบครัว สนอ.จักรยานแรลลี่ ลดโลกร้อน พ.ศ.2560
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
62. โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
63. โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office) กิจกรรม : การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว พ.ศ. 2560
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 185/2564 (3845) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 1939/2563 (3699) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการยุทธศสตร์เชิงบูรณาการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและพิจารณายกร่างระเบียบการศึกษาประเภทเหมาจ่าย
เลขที่คำสั่ง : 1506/2563 (3664) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 369/2562 (3501) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3429) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 323/2562 (3427) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
เลขที่คำสั่ง : 724/2561 (3211) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (2902) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 20-10-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 12-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา
วันที่ : 11-10-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-10-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-09-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคระกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-09-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-09-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-08-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 22-07-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 08-07-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-07-2564

2-2564 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองนักศึกษา
วันที่ : 28-06-2564

4/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 16-06-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 10-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-06-2564

๖/๒๕๖๔ : การประุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-06-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-05-2564

1/2564 : ประชุมคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอให้บริการจำหน่ายเครื่องแบบแต่งกายนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564
วันที่ : 14-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 29-04-2564

2/2564 : การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดตั้งสถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-04-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-04-2564

3/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ครั้งที่
วันที่ : 24-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-03-2564

ครั้งที่ 3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) หมวด 1
วันที่ : 15-02-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-01-2564

ครั้งที่ 1/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 14-01-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 05-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 05-01-2564

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ครั้งที่ 8/2563
วันที่ : 22-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

1/2563 : โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 14-12-2563

๑๐/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-12-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 26-11-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ : 23-11-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศุนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 17-11-2563

2/2563 : ประชุมคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกและติดตามผลผู้ให้บริการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 16-11-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-11-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกและติดตามผลผู้ให้บริการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 29-10-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 22-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 05-10-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และการจราจร การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 29-09-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-09-2563

ครั้งที่ 6/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-09-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 27-08-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 42
วันที่ : 21-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 02-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 23-06-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 18-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-06-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-06-2563

ครั้งที่ 3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-06-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข 4/2563
วันที่ : 19-05-2563

ครั้งที่ 3/2563 : พิจารณาการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
วันที่ : 18-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 15-05-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 12-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID 19
วันที่ : 01-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-05-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณากรณีเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบความเดือดร้อนเกี่ยวกับอัคคีภัย
วันที่ : 30-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
วันที่ : 14-04-2563

ครั้งที่ 2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 10-04-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณากรณีเงินช่วยเหลือนักศึกษาประสบความเดือดร้อนเกี่ยวกับอัคคีภัย
วันที่ : 07-04-2563

1/2563 : การประชุมหารือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
วันที่ : 16-03-2563

1/2563 : การประชุมคระกรรมการฝ่ายประสานบัณฑิตและนักศึกษา
วันที่ : 21-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 06-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 03-02-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 27-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 18-12-2562

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 16-12-2562

ครั้งที่ 2/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 29-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
วันที่ : 20-11-2562

ครั้งที่1/2562 : หารือแนวทางการบริหารจัดการค่าพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่
วันที่ : 15-10-2562

ครั้งที่ 1/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 03-10-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 26-09-2562

1/2562 : จัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปี 2563
วันที่ : 07-09-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 04-07-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 24-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 24-05-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 20-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 07-02-2562

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 06-12-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 21-08-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการแก้ไขกฎ ระเบียบ และข้อบังคับกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 20-08-2561

ครั้งที่ 2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-08-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 03-07-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 08-03-2561

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-10-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 10-10-2560

๔ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 25-08-2560

๒ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 25-08-2560

๓ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 24-08-2560

1/2560 : ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพภายในกองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 27-06-2560

๒ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 27-06-2560

๑ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการนักศึกษา
วันที่ : 30-03-2560

๑ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 30-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-01-2560