สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
Asst. Prof. Dr. Krisana Lanumteang
โทรศัพท์ : 3881-7 ต่อ 135
E-mail : k.lanumteang@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 022
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 4/6/2544
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Applied statistics)
สถาบัน : University of Reading
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : สถิติ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : สถิติ
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการรับนักศึกษาของหลักสูตร TCAS 65"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
3. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
8. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 1"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิพากษ์ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยสารสนเทศระดับ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ :

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (4143) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 237/2561 (3108) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 145/2561 (3040) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 พืชสวน
เลขที่คำสั่ง : 130/2560 (2799) แต่งตั้งคณะทำงานประเมินสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 15 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (เพิ่มเติม)
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
14/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 03-11-2564

13/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 06-10-2564

2 : ประชุมพิจารณาการดำเนินงานของสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2
วันที่ : 30-09-2564

12/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 08-09-2564

1/2564 : การบริหารการจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ : 03-09-2564

11/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 01-09-2564

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 04-08-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 14-07-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 16-06-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09-06-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 25-05-2564

ุ6/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-05-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 02-04-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 10-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 04-03-2564

1/2564 : ประชุม Morning Talk ผู้บริหาร /ประธานหลักสูตร/หัวหน้างาน/บุคลากรสำนักงาน
วันที่ : 11-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 04-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 13-01-2564

1 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 30-12-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09-12-2563

1/2563 : การประชุม เรื่อง การงดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ : 04-12-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 11-11-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
วันที่ : 28-10-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 19-10-2563

1/2563 : กรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี2563
วันที่ : 02-10-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563
วันที่ : 25-09-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09-09-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 03-09-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
วันที่ : 11-08-2563

1/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ : 22-07-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 08-07-2563

5/25633 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 05-06-2563

ครั้งที่ 3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 14-05-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 13-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 15-04-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 15-04-2563

ครั้งที่ 2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 20-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 06-02-2563

1/2563 : วาระการประชุมคณะกรรมการกลางฝ่ายฝึกซ้อม คณะกรรมขานชื่อบัณฑิต คณะกรรมการสนับสนุนการฝึกซ้อม และคณะกรรมการเช็คชื่อบัณฑิตตั้งขบวนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ครั้งที่
วันที่ : 03-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 12-12-2562

4/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 11-12-2562

2/2562 : การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่2)
วันที่ : 19-11-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 13-11-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 13-11-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 16-10-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 09-10-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 18-09-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 21-08-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 07-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 26-07-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 24-07-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-06-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 15-05-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 03-04-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 20-03-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 20-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 16-01-2562

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 19-12-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 07-11-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 17-10-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 19-09-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 29-08-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 18-07-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 20-06-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 28-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 24-04-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 20-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 21-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 02-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 17-01-2561

12/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 20-12-2560

11/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 15-11-2560

๒/๒๕๖๐ : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 23-05-2560

1/2560 : ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 มีนาคม 2560)
วันที่ : 02-05-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 21-03-2560