สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. โชคชัย ยาทองไชย
Dr. Chokchai Yatongchai
โทรศัพท์ :
E-mail : chokchai_y@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1088
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 2/9/2558
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Materials Science and Engineering)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอัลเฟรด
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วัสดุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วัสดุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
1. สวทช.-บริษัท เจมม่า นิต(ประเทศไทย)จำกัด-64-002 : การผลิตต้นแบบชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์
2.
3.
4. วท.64-001 : กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลจากของเหลือใช้ชุมชน
5. มจ.1-61-046 : การใช้กากดินขาวลำปางเป็นมวลรวมของชั้นตกแต่งคล้ายหินสำหรับงานตกแต่งภายใน
6. สกว-สกอ-61-008 : การประดิษฐ์โครงย่อยสลายได้ทางชีวภาพเบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตจากกากปูนขาว
7. สวทช.-61-004 : การประดิษฐ์เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกโดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากกากปูนขาวสำหรับการซ่อมแซมกระดูก
8. วท.61-054 : การประดิษฐ์เบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตเซรามิกโดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากกากปูนขาว สำหรับการซ่อมแซมกระดูก
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Leaning ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการแนวทางการเขียนบทความ เอกสาร ตำราทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ฉบับที่ : 28 No. 21: July-December 2019 pp.108-123.

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Non-Crystalline Solids
ฉบับที่ : 470

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
2/2565 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
วันที่ : 08-12-2564

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
วันที่ : 18-11-2564

4/2564 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-10-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-09-2564

3/2564 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 19-07-2564

2/2564 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-05-2564

1/2564 : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 07-05-2564

1/2564 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 10-03-2564

1 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 30-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 17-11-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-11-2563

2/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-11-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-10-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่ : 17-09-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่ : 17-07-2563

1/2563 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-02-2563

3/2562 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 11-12-2562

2/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบริการวิชาการและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 11-12-2562

2/2562 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 30-08-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 24-07-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-05-2562

1/2562 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 26-03-2562

2/2561 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-12-2561

1/2561 : ประชุมการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 02-02-2561