สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม
Asst. Prof. Dr. Tonglian Buwjoom
โทรศัพท์ : 5341
E-mail : tonglian@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : ข552
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/6/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Agriculture-Animal Science)
สถาบัน : Ehime University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : อาหารสัตว์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : อาหารสัตว์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 15965 : โครงการ Well-being@Chumphon
2. 15903 : โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563
3. 15750 : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี งปม. 2563
4. 15779 : โครงการ Well-being@Chumphon
5. 15781 : โครงการ Well-being@Chumphon
6. 15666 : โครงการผลิตเจลแอลกอฮอร์ล้างมือและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาคประชาชน
7. 15296 : โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563
8. 15663 : โครงการกาดแม่โจ้ 2477
9. 15407 : โครงการศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ
10. 15316 : โครงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 2563
11. 15279 : โครงการศูนย์กลางข้อมูลมหาวิทยาลัยแม่โจ้และระบบการตัดสินใจ
12. 15436 : โครงการบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13. 14984 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ กาดแม่โจ้ 2477
14. 14356 : การฝึกอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563
15. 14309 : โครงการสัมมนา “เทคโนโลยีการเกษตรแนวหน้า (Frontiers in Ag-Tech)”
16. 14262 : โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
17. 14208 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการพัฒนาชุดโครงการ Well-Being@Chumporn”
18. 14192 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือของสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอฯ
19. 14125 : โครงการสัมมนา “บล็อกเชนในอุตสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตร (Blockchain in Food and Agriculture)”
20. 14135 : โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรมและภูมิสังคม”
21. 14124 : โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22. 14041 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการภาครัฐและเอกชน (Private Public Partnership)
23. 14026 : โครงการสัมมนา เรื่อง บทบาทของหน่วยงานภายในกับการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100
24. 13984 : โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
25. 13975 : โครงการสัมมนา "รายงานผลการดำเนินงาน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2561- 31 มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562"
26. 13962 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองแผนงาน"
27. 13935 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบอนาคตสำหรับองค์กรแห่งศตวรรษที่ 21 (Futures Design For 21st-Century Organizations)”
28. 13889 : โครงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ Strategic Program Management Office (SPO)
29. 13177 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
30. 12481 : โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31. 12754 : โครงการระดมความคิดเห็นเรื่อง "การสื่อสารยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สู่ปีที่ 100"
32. 06745 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบริการ IT ด้วยกระบวนการทาง ITIL
33. 11743 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบริหารการจัดการด้วยระบบสารสนเทศ
34. 11744 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค digital 4.0
35. 12621 : โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี Blockchain (MJU Blockchain)
36. 12693 : โครงการ Well-Being @ Chumporn
37. 12578 : โครงการ Well-Being @ Chumporn
38. 12558 : โครงการ แม่โจ้ฟาร์มอัจฉริยะ (MJU Smart Farming) และระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่ “เกษตรแม่โจ้ 4.0”
39. 12477 : โครงการฝึกอบรมผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Modern Agricultural Leadership Program: MAGLEAD2: GO Green)
40. 12440 : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการผลิตกำลังคนด้านสัตวแพทย์ เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
41. 12332 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
42. 11286 : โครงการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ Strategic Program Management Office (SPO)
43. 12214 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
44. 12215 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกำหนดทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
45. 12230 : โครงการจัดทำเอกสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
46. 12094 : โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่ื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชนร่วมกับภาคการศึกษา
47. 12294 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
48. 11955 : โครงการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ
49. 11775 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาด้านเกษตรกรรมยั่งยืน"
50. 11863 : โครงการทบทวนโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
51. 11208 : ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561: งบประมาณในลักษณะโครงการ (Project Base) ในแผนงานบูรณาการและแผนงานพื้นฐาน
52. 11191 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
53. 11027 : โครงการศึกษาดูงานการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์
54. 10871 : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์"
55. 09641 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งทางวิชาการในสายงาน IT
56. 09648 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งทางวิชาการในสายงาน IT
57. 10969 : โครงการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ และศูนย์ที่พักพิงสนุขจรจัด
58. 10892 : โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
59. 10898 : โครงการประเมินสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
60. 10879 : ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
61. 10880 : โครงการสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
62. 10835 : โครงการเสวนา เรื่อง“มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 และทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับ”
63. 10793 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน SPO และการเตรียมความร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงเกษตรในทศวรราหน้า (Leadership Program)
64. 10710 : เอเชียทูเดย์: คนรุ่นใหม่กับการสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต
65. 10727 : โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
66. 10655 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรกองแผนงาน"
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
3. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
6. เสวนาผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ Webinar โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ การเสวนา, กิจกรรมทั่วไป ]
7. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
8. โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทั่วไป ]
9. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
10. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
11. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
12. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
13. โครงการศึกษาดูงานระบบ Massive Open Online Courseware (MOOC) การศึกษาแบบเปิดในรูปแบบบทเรียนออนไลน์
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
14. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
15. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562และ 2563 สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
16. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
17. โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
18. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
19. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
20. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
21. เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสุขภาพที่ดี Ecotourism Industries for Well-being (Sub MAGLEAD มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
[ การเสวนา, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
22. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
[ ประชุม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
23. โครงการสัมมนา "การประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
24. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
[ อบรม, การวางแผนและพัฒนา ]
25. โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่(The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD))
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
26. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิพากษ์กระบวนงานสำนักงานอธิการบดี "
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
27. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิเคราะห์การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
28. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
29. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 48/2 (พิเศษ)

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 48/2 (พิเศษ)

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ : Vol.7 No.2(Special Issue)April-June 2018 วารสาร ม

สื่อสิ่งพิมพ์ : American Journal of Animal and Veterinary Sciences
ฉบับที่ : ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การเสริมสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

ชื่อผลงาน : การเสริมสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การใช้ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่ (พ้นสภาพ)
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การใช้อาหารอินทรีย์ในการผลิตไก่เนื้อและไก่ไข่
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การใช้เปลือกหอยเชอรี่ในอาหารไก่ไข่และไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

ชื่อผลงาน : ผลการเสริมสารสกัดหยาบบอระเพ็ดในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต ระดับภูมิคุ้มกัน ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ ของไก่พันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : มนุษยสังคมสาร (มสส.) [ชื่อเดิม รมยสาร]
ฉบับที่ : Vol.17 No.3 (September-December 2019)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 148/2563 (3683) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : อว 69.1.1 (3662) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 979/2563 (3622) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : 1068/2563 (3621) แต่งตั้ง คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Strategic Monitoring Dashboard)
เลขที่คำสั่ง : 459/2563 (3598) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 369/2562 (3501) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
เลขที่คำสั่ง : 2562 (3495) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 1"
เลขที่คำสั่ง : - (3483) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ว 014 (3463) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3429) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 97/2562 (3392) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ Well-Being พื้นที่จังหวัดชุมพร
เลขที่คำสั่ง : 76/2562 (3386) แต่งตั้งคณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO)
เลขที่คำสั่ง : 788/2562 (3373) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 696/2562 (3364) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 678/2562 (3359) แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 679/2562 (3358) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 672/2562 (3357) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 670/2562 (3355) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่ 19 เม.ย.2562 (3353) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ "ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น" และเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม"
เลขที่คำสั่ง : ประกาศมหาวิทยาลัยลงวันที่ 4 เม.ย.2562 (3348) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 1599/2561 (3266) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1576/2561 (3263) แต่งตั้งคณะทำงานระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 724/2561 (3211) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 724/2561 (3210) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 313/2561 (3031) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการผู้นำการเกษตรยุคใหม่ รุ่นที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 627/2561 (3029) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 12 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
เลขที่คำสั่ง : 469/2561 (2998) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดการออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์
เลขที่คำสั่ง : 1255/2560 (2920) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบบบูรณาการ
เลขที่คำสั่ง : 1260/2560 (2919) แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนโครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : - (2915) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ Reform มหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 310/2560 (2911) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณในลักษณะโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (2902) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 933/2560 (2892) แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 167/2560 (2835) แต่งตั้งคณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO)
เลขที่คำสั่ง : 124/2560 (2813) แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เลขที่คำสั่ง : 13/2560 (2779) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : /2560 (2745) เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 487/2560 (2741) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบัน
เลขที่คำสั่ง : 191/2560 (2635) แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1-2565 : ขอเชิญประชุมอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่ : 14-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพส่วนงานสนับสนุน
วันที่ : 15-06-2564

4/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-05-2564

3/2564 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-03-2564

ครั้งที่ 2/2564 : การประุชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 22-02-2564

5/2563 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 10-02-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

1/2563 : ประชุมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 14-12-2563

3/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 02-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

2/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 04-11-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-10-2563

8/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-10-2563

ครั้งที่ 7/2563 : วาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 08-10-2563

1/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 07-10-2563

๕/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-09-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 28-09-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-09-2563

๑๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-09-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-09-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-09-2563

๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ : 22-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

4/2563 : คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย
วันที่ : 18-09-2563

นัดพิเศษ : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 15-09-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 15-09-2563

๔/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-09-2563

12/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 09-09-2563

16/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-09-2563

๑๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-09-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-09-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 03-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-08-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 31-08-2563

10/2563 : คณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-08-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 28-08-2563

7/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ : 25-08-2563

2/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 18-08-2563

15/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 17-08-2563

๑๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-08-2563

11/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 11-08-2563

8/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-08-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 10-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-08-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 05-08-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-08-2563

3/2563 : คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย
วันที่ : 31-07-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนแม่โจ้
วันที่ : 31-07-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-07-2563

6/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-07-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยวิสามัญ
วันที่ : 22-07-2563

14/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-07-2563

๑๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-07-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสอบวัดผลความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
วันที่ : 21-07-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 42
วันที่ : 21-07-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-07-2563

ครั้งที่ 2/2563 : การประชุมเพื่อสรุปประเด็นตามข้อสั่งการของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)
วันที่ : 17-07-2563

รอบเฉพาะกิจ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-07-2563

8/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-07-2563

4/2563 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-07-2563

13/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-07-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-07-2563

10/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 03-07-2563

๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-07-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-07-2563

๑/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
วันที่ : 30-06-2563

5/2563 : คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-06-2563

12/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-06-2563

๑๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-06-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-06-2563

2/2563 : คณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ : 18-06-2563

๑/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกาดแม่โจ้ 2477
วันที่ : 11-06-2563

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-06-2563

๑๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-06-2563

7/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-06-2563

ครั้งที่ 7/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-06-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 08-06-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-06-2563

9/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วันที่ : 05-06-2563

3/2563 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-06-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 29-05-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-05-2563

๑๐/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-05-2563

1/2563 : การประชุม(ร่วม)คณะกรรมการและคณะทำงาน พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 25-05-2563

8/2563 : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-05-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-05-2563

2/2563 : คณะกรรมการฟาร์มมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-05-2563

ปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วันที่ : 21-05-2563

4/2563 : คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกาดแม่โจ้ 2477 (ฝ่ายดำเนินงาน)
วันที่ : 14-05-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-05-2563

8/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 13-05-2563

๙/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-05-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 12-05-2563

6/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 12-05-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID 19
วันที่ : 01-05-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 30-04-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 29-04-2563

๘/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 29-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและภายนอก และจากสายตรงอธิการบดี
วันที่ : 23-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการทำงานผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
วันที่ : 21-04-2563

3/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 20-04-2563

1/2563 : การประชุมฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม ทปอ. ปี ๒๕๖๓
วันที่ : 16-04-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 15-04-2563

๗/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-04-2563

7/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 15-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
วันที่ : 14-04-2563

5/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 08-04-2563

ครั้งที่ 5/2563 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 08-04-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-04-2563

2/2563 : คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 03-04-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 31-03-2563

6/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 27-03-2563

1/2563 : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและภายนอก และจากสายตรงอธิการบดี
วันที่ : 26-03-2563

๖/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-03-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-03-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

นัดพิเศษ 2/2563 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

1/2563 : การประชุมหารือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
วันที่ : 16-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-03-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-03-2563

๕/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System)
วันที่ : 10-03-2563

4/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 10-03-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 09-03-2563

2/25636 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกาดแม่โจ้ 2477 (ฝ่ายดำเนินงาน)
วันที่ : 06-03-2563

6/2563 : การติดตามความก้าวหน้างานเกษตรแม่โจ้ “ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที”
วันที่ : 27-02-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-02-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-02-2563

ุ6/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
วันที่ : 20-02-2563

5/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่
วันที่ : 18-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ : 14-02-2563

1/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 13-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-02-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 12-02-2563

4/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่
วันที่ : 12-02-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-02-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 06-02-2563

4/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563) ครั้งที่
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : วาระการประชุมคณะกรรมการกลางฝ่ายฝึกซ้อม คณะกรรมขานชื่อบัณฑิต คณะกรรมการสนับสนุนการฝึกซ้อม และคณะกรรมการเช็คชื่อบัณฑิตตั้งขบวนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ครั้งที่
วันที่ : 03-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Maejo Botanic Park ครั้งที่
วันที่ : 31-01-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-01-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-01-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-01-2563

2/2563 : คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ (วันที่ 15 มกราคม 2563) ครั้งที่
วันที่ : 15-01-2563

3/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 14-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ โครงการ Well-Being จังหวัดชุมพร
วันที่ : 09-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

๑/๒๕๖๓ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 06-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงาน งานเกษตรแม่โจ้ 2563 (6 มกราคม 2563)
วันที่ : 06-01-2563

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Maejo Botanic Park
วันที่ : 23-12-2562

๙/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 22-12-2562

1/2562 : คณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 20-12-2562

3/2562 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-12-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายในและภายนอก และจากสายตรงอธิการบดี
วันที่ : 19-12-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 18-12-2562

๖/๒๕๖๒ : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 13-12-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 12-12-2562

22/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-12-2562

๑๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-12-2562

2/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 11-12-2562

2/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-12-2562

๙/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 09-12-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-12-2562

3/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 04-12-2562

21/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-11-2562

๑๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-11-2562

๘/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
วันที่ : 20-11-2562

1/2562 : คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้เช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-11-2562

๘/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-11-2562

20/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-11-2562

๑๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-11-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-11-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 11-11-2562

2/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี
วันที่ : 08-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 07-11-2562

2/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 01-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จากภูผา สู่มหานที"
วันที่ : 29-10-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 24-10-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสราภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
วันที่ : 22-10-2562

19/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-10-2562

๑๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-10-2562

2/2562 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-10-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 21-10-2562

18/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-10-2562

1/2563 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 09-10-2562

๑๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-10-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
วันที่ : 08-10-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 07-10-2562

๗/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-10-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-10-2562

1/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 02-10-2562

4/2562 : ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 30-09-2562

17/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-09-2562

๑๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2562

16/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-09-2562

๑๐/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-09-2562

7/2562 : ประชุมบุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ : 10-09-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 09-09-2562

15/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-08-2562

๙/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-08-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-08-2562

๖/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-08-2562

14/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-08-2562

๘/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-08-2562

1/2562 : ประชุมเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 13-08-2562

๔/๒๕๖๒ : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-08-2562

13/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 24-07-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-07-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-07-2562

๕/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-07-2562

ครั้งที่ 1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (MJU MOOC)
วันที่ : 12-07-2562

12/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-07-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-07-2562

๒/๒๕๖๒ : การที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 08-07-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-06-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-06-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-06-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-06-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-06-2562

6/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-06-2562

๔/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-06-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-05-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-05-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 21-05-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-05-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-05-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-04-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-04-2562

๗/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-04-2562

5/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 09-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-04-2562

1/2562 : กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ : 01-04-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-03-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 21-03-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 18-03-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-03-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2562

4/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-03-2562

2/2562 : คณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 08-03-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-02-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-02-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-02-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-02-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-02-2562

3/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-02-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 08-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-01-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 14-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560– 2561 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 08-01-2562

1/2562 : คณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 04-01-2562

3/2561 : คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-12-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-12-2561

๑๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-12-2561

2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 21-12-2561

21/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 19-12-2561

๒๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 18-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

2/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-12-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
วันที่ : 07-12-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 03-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-12-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองและจัดเลี้ยงแสดงความยินดี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 03-12-2561

1/2562 : คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 30-11-2561

20/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 28-11-2561

๑๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 24-11-2561

9/2561 : คณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 21-11-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 20-11-2561

19/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 14-11-2561

๑๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-11-2561

1/2562 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 13-11-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 08-11-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 07-11-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 02-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-11-2561

1/2562 : ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 30-10-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 29-10-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-10-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562
วันที่ : 26-10-2561

18/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-10-2561

๑๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-10-2561

8/2561 : คณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 18-10-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 17-10-2561

1/2561 : การประชุมหารือเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 11-10-2561

17/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 10-10-2561

๑๖/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-10-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-10-2561

๙/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-10-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 26-09-2561

16/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 26-09-2561

๑๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-09-2561

๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-09-2561

๗/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-09-2561

๘/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-09-2561

15/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 12-09-2561

๑๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-09-2561

9/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-09-2561

๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-08-2561

14/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-08-2561

๑๓/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 16-08-2561

8/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-08-2561

ครั้งที่ 6/2561 : การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 10-08-2561

13/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-08-2561

๑๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-08-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-08-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-08-2561

๗/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-08-2561

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 25-07-2561

๑๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-07-2561

๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-07-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-07-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 11-07-2561

7/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10-07-2561

(รอบพิเศษ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-07-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-07-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-07-2561

5/2561 : คณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 05-07-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 04-07-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 27-06-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-06-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-06-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-06-2561

๕/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-06-2561

นัดพิเศษ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-06-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-06-2561

๙/๒๕๖๑๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-06-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 08-06-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ
วันที่ : 07-06-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-06-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project base) เพื่อบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-06-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-05-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาด้านการเกษตร”
วันที่ : 31-05-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-05-2561

๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-05-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 23-05-2561

๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-05-2561

ครั้งที่ 1/2561 : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-05-2561

ครั้งที่ 3/2561 : การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 15-05-2561

6/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 15-05-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 09-05-2561

๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-05-2561

๔/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-05-2561

2/2561 : คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-05-2561

๕/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-05-2561

๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-04-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-04-2561

๖/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 18-04-2561

5/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10-04-2561

2/2561 : คณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 05-04-2561

๔/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-04-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT
วันที่ : 30-03-2561

๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-03-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 27-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 25-03-2561

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี”
วันที่ : 14-03-2561

๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2561

4/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 13-03-2561

1/2561 : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560-2564
วันที่ : 06-03-2561

- : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 05-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-03-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ
วันที่ : 22-02-2561

๒/๒๕๖๑ : ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-02-2561

- : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (ฝ่ายรับรอง) การรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์/ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
วันที่ : 15-02-2561

3/2561 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-02-2561

๒/๒๕๖๑ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-02-2561

ครั้งที่ 2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 09-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-02-2561

1/2561 : คณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 06-02-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 02-02-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 26-01-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2561

1/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 22-01-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-01-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2561

3/2561 : บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 09-01-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-01-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 05-01-2561

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-12-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 26-12-2560

1/2560 : โครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
วันที่ : 25-12-2560

2/2560 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐)
วันที่ : 20-12-2560

๑๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 15-12-2560

๑๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-12-2560

ครั้งที่ 8/2560 : การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 12-12-2560

2/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 12-12-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระที่ 15)
วันที่ : 06-12-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-12-2560

๖/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 01-12-2560

๕/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-11-2560

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานด้าน ITC ของนักศึกษา
วันที่ : 24-11-2560

๑๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-11-2560

๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 20-11-2560

1/2561 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-11-2560

๑๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-11-2560

๕/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการปสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-11-2560

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
วันที่ : 31-10-2560

๑๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-10-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 19-10-2560

6/2560 : การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 18-10-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-10-2560

๑๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-10-2560

7 /2560 : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2560
วันที่ : 10-10-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-10-2560

5/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 04-10-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึก
วันที่ : 02-10-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 02-10-2560

(กรณีพิเศษ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-09-2560

๑๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-09-2560

2/2560 : การประชุมฝ่ายเลขานุการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40
วันที่ : 20-09-2560

7/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 15-09-2560

๑๐/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-09-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2560
วันที่ : 11-09-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 07-09-2560

๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-08-2560

4/2560 : การประชุมคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ
วันที่ : 25-08-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-08-2560

๙/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-08-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 22-08-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 18-08-2560

๘/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-08-2560

6/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 08-08-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-08-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-08-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560
วันที่ : 02-08-2560

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-07-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-07-2560

๒/๒๕๖๐ (สัญจร) : ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-07-2560

๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-07-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กพม.) ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 11-07-2560

5/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-07-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 07-07-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 03-07-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-06-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-06-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-06-2560

๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 16-06-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
วันที่ : 15-06-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-06-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-06-2560

3-2560 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-06-2560

๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-06-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการระบบการเรียนภาษาอังกฤษ (Speexx)
วันที่ : 24-05-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 24-05-2560

๑/๒๕๖๐ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 23-05-2560

๑/๒๕๖๐ : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาแม่โจ้
วันที่ : 23-05-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-05-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 19-05-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-05-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-05-2560

(สมัยวิสามัญ) : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-05-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 04-05-2560

๗/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-05-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 30-04-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ
วันที่ : 25-04-2560

๖/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-04-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-04-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 07-04-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2560
วันที่ : 03-04-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 31-03-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-03-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 23-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ
วันที่ : 23-03-2560

๕/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-03-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-03-2560

4/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 14-03-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานด้าน ICT ของนักศึกษา
วันที่ : 13-03-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 10-03-2560

๔/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-03-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 03-03-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด
วันที่ : 21-02-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-02-2560

๓/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-02-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2560

1/2560 : การประชุุมคณะทำงานด้านการเงินและงบประมาณ
วันที่ : 01-02-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 01-02-2560

3/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามอยพ่อ กษัตริเกษตร
วันที่ : 01-02-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 31-01-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้
วันที่ : 26-01-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-01-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 23-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-01-2560

1/2560 : ประชุมคณะทำงานศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 20-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 13-01-2560

3/2560 : ประชุมบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 11-01-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-01-2560

2/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ "ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร"
วันที่ : 10-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 06-01-2560