สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพเยาว์ คบพิมาย
Asst. Prof. Dr. Yuppayao Kophimai
โทรศัพท์ : 3907
E-mail : yuppayao@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 381
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 8/8/2548
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Ecology and Evolution)
สถาบัน : University of Bern
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. พันธุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : พันธุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : พันธุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : พันธุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : พันธุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : พันธุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : พันธุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Illumina Basic Bioinformatics Tools"
[ สัมมนา, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุน และนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์/เผยแพร่
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
3. สัมมนาออนไลน์ เรื่อง ก้าวล้ำสู่เทคโนโลยีขั้นสูงไปกับ Digital PCR (Step Into Advanced Technology with Digital PCR)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการเทคนิคการตรวจสอบและคัดเลือกวารสาร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการอบรมการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
7. สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “NGS TECHNIQUE AS A SOLUTION FOR AGRICULTURE RESEARCH”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ“ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Real Time PCR และการนำไปใช้ ศึกษาการแสดงออกของยีน”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. FREE Webinar เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ“ Enriching our understanding of Gene regulation - a targeted view linking promoters with their regulatory elements”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
10. FREE Webinar เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ“ Techniques to Optimize PCR Quality and Yield”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
11. สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ: การเตรียมตัวอย่าง NGS อย่างไร ให้ผ่าน QC และการเลือกใช้ Bioinformatics ให้เหมาะสม (NGS sample preparation and How to choose Data analysis)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
12. สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “The era of genomics with Next Generation Sequencing (NGS)”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
13. สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “Nucleic acid sample preparation and PCR tips and tools”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
14. FREE Webinar เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ“ VR-AR โลกใบที่ สองเพื่อการเรียนรู้ ”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
15. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
16. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
17. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
18. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
20. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
21. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
22. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
23. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
24. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
25. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
26. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : P: 2-17 – ต้นฉบับ

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : Agriculture and Natural Resources
ฉบับที่ : 54

สื่อสิ่งพิมพ์ : Agriculture and Natural Resources
ฉบับที่ : 54

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 05-01-2565

16/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 07-12-2564

14/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 01-12-2564

13/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 03-11-2564

13/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 06-10-2564

2 : ประชุมพิจารณาการดำเนินงานของสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2
วันที่ : 30-09-2564

12/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 08-09-2564

1/2564 : การบริหารการจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ : 03-09-2564

11/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 01-09-2564

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 04-08-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศสตร์ ในหมวดศึกษาทั่วไป
วันที่ : 29-06-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 16-06-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09-06-2564

ุ6/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-05-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 02-04-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 10-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 04-03-2564

1/2564 : ประชุม Morning Talk ผู้บริหาร /ประธานหลักสูตร/หัวหน้างาน/บุคลากรสำนักงาน
วันที่ : 11-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 13-01-2564

11/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09-12-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
วันที่ : 09-12-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 11-11-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
วันที่ : 28-10-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563
วันที่ : 25-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่ : 17-09-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่ : 17-07-2563

ครั้งที่ 3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 14-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 14-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
วันที่ : 29-01-2563

3/2562 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 11-12-2562

2/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบริการวิชาการและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 11-12-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 13-11-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 09-10-2562

2/2562 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 30-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-05-2562

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 14-11-2561

ครั้งที่ 2/2561 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 19-06-2561

1/2561 : คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09-03-2561

1/2561 : ประชุมการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 16
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 24-01-2561