สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสรา กิจเจริญ
Asst. Prof. Dr. Nissara Kitcharoen
โทรศัพท์ : 0892301152
E-mail : nissara@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 629
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 12/11/2555
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การประมง
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
1. มจ.1-62-01-011 : การผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพิ่มความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร
2. มจ.1-62-01-011.1 : การประมาณค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจากระบบไบโอฟลอคเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์โดยการคัดเลือก
3. มจ.1-62-01-012.2 : การปรับปรุงพันธุ์ปลาหนังลูกผสม 3 สายพันธุ์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์และวิสาหกิจชุมชน
4. Nantong Zhongshui-62-001 : การพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามโดยการคัดเลือกร่วมกับเครื่องหมายพันธุกรรม
5. สอว.-62-002 : ระบบการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ในการเลี้ยงภายใต้ระบบบไบโอฟลอคเชิงพาณิชย์
6. สอวช.-62-001 : การประเมินค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมโลกุลต่อการพัฒนาสายพันธุ์โดยการคัดเลือกปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีในสภาพการเลี้ยงในฟาร์มเชิงพาณิชย์
7. สอวช.-62-001 : การประเมินค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลต่อการพัฒนาสายพันธุ์โดยการคัดเลือก ปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีในสภาพการเลี้ยงในฟาร์มเชิงพาณิชย์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. Workshop for Competence orientation in transdisciplinary education programmes
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
2. ประธานกลุ่มภาคบรรยาย การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
3. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม