สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แทนวุธธา ไทยสันทัด
Asst. Prof. Dr. Tanwutta Thaisuntad
โทรศัพท์ :
E-mail : tanwutta@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 419
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 23/9/2551
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์-ภาพพิมพ์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ภูมิสถาปัตยกรรม
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สถาปัตยกรรม
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาโท
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สถาปัตยกรรม
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ภูมิสถาปัตยกรรม
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ภูมิสถาปัตยกรรม
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สถาปัตยกรรม
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาโท
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. วิทยากร
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
2. เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม-ภาคเหนือ
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
3. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
6. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. วิทยากรบรรยาย และนำสำรวจวัดร้าง
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
8. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
9. นำเสนอผลงาน ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
10. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 07 No. 2: April 2018 pp.353-362.

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Proceedings

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : รูปแบบภูมิทัศน์ขนาดเล็กเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.17
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.16
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.15
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.14
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.13
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.12
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.11
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.10
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.9
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.8
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.7
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.6
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.5
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.4
[ ภายในประเทศ ]   MFA.sketch3.3
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 32/2564 (4366) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 29/2564 (4333) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 25/2564 (4307) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ วาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 20/2564 (4242) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน AUN-QA
เลขที่คำสั่ง : 942/2564 (4237) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 858/2564 (4233) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 14/2564 (4225) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 10/2564 (3892) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562-2564
เลขที่คำสั่ง : 5/2564 (3745) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 24/2563 (3743) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ วาระครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 19/2563 (3741) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
เลขที่คำสั่ง : 1662/2563 (3724) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 23/2563 (3722) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3721) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 4/2564 (3719) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 2/2564 (3717) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
เลขที่คำสั่ง : 2/2564 (3716) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
เลขที่คำสั่ง : 23/2563 (3673) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3672) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 1703/2563 (3667) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 19-01-2565

1/2565 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 14-01-2565

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาฯ
วันที่ : 13-01-2565

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 12-01-2565

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 06-01-2565

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการจัดการพลังงาน
วันที่ : 05-01-2565

11/2564 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 15-11-2564

5/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการจัดการพลังงาน
วันที่ : 10-11-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 08-11-2564

10/2564 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 20-10-2564

8/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 19-10-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 07-10-2564

9/2564 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 15-09-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 08-09-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 08-09-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการจัดการพลังงาน
วันที่ : 01-09-2564

8/2564 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 18-08-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 04-08-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 29-07-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 21-07-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 20-07-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 30-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการจัดการพลังงาน
วันที่ : 29-06-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 24-06-2564

5/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 09-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 07-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 21-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 12-05-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการจัดการพลังงาน
วันที่ : 05-05-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 28-04-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 19-04-2564

วิสามัญ 1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 09-04-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 17-03-2564

3/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 10-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 24-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
วันที่ : 23-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 13-01-2564

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 16-12-2563

ครั้งที่ 6/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 09-12-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 04-12-2563

วิสามัญ ครั้งที : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 27-11-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23-11-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 29-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 16-09-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 09-09-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 07-08-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 29-07-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 15-07-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 08-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 17-06-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 20-05-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 29-04-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 22-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 02-04-2563

วิสามัญ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 30-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 18-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 17-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 15-01-2563

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 18-12-2562

5/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 27-11-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 20-11-2562

วิสามัญ 2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 11-11-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 16-10-2562

4/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 09-10-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 02-10-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 18-09-2562

3/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 04-09-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 21-08-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 31-07-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 19-06-2562

2/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 13-06-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 15-05-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 30-04-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 24-04-2562

วิสามัญ 1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 03-04-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 20-03-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 27-02-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 20-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ : 06-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 30-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 30-01-2562

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 27-12-2561

7/2561 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 19-12-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม วิสามัญ
วันที่ : 07-12-2561

วิสามัญ 1/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 05-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 05-10-2561