สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
Assoc. Prof. Dr. Somkiat Jaturonglumlert
โทรศัพท์ : 0538755478
E-mail : yaidragon@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 196
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/9/2547
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. วิศวกรรมเครื่องกล
2. วิศวกรรมอาหาร
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. วิศวกรรมเครื่องกล
2. วิศวกรรมพลังงาน
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สหวิทยาการเกษตร
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมอาหาร
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16387: โครงการเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2. 16386: โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
3. 16334: โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
4. 16384: โครงการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
5. 17059: ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563
6. 17060: ประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563
7. 15508: โครงการเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
8. 15579: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
9. 14978: แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างประเทศ
10. 14962: ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอาหาร
11. 14849: อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
12. 14850: ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
13. 15118: ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562
14. 12628: โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15. 11309: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกอง (รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี ๒๕๔๙) ปริมาณมากจากผักตบชวา/ วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร”
16. 11360: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกอง (รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2549) ปริมาณมากจากผักตบชวา/วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร"
ผลงานด้านงานวิจัย
1. สวก.-64-007 : การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาด้วยระบบถังปิดอัจฉริยะ
2. วศ.63-004-001 : การวางแผนใช้งานและพัฒนาปรับปรุงตู้อบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรแบบต่อเนื่องชนิดอุโมงค์ด้วยก๊าซอินฟราเรด-ลมร้อน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.
3. วศ.62-004-002 : Crystallisation behaviour of sunflower and longan honey with glucose addition by absorbance measuremen
4. วศ.63-004-002 : Development of a closed-loop control system for microwave freeze-drying of carrot slices using a dynamic microwave logic control
5. วศ.63-004-003 : Effects of High Concentration Ozone Gas Fumigation on the Quality and Shelf-life of Longan Fruit
6. วศ.62-004-004 : ผลของการรมโอโซนด้วยระบบบังคับอากาศแนวตั้งต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยสด
7. สวก.-63-011 : การพัฒนาระบบรมแก๊สโอโซนกับผลลำไยสดเพื่อทดแทนการรมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
8. OT-62-021 : การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งแอปเปิ้ลด้วยวิธีไมโครเวฟ-สุญญากาศ
9. วศ.61-006-006 : Drying Characteristics and Color of Dried Mulberry Leaves Using Hot Air and Infrared Drying
10. วศ.61-004-007 : การจัดการพลังงานของระบบการทำความเย็นในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
11. วศ.61-004-008 : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งแอปเปิ้ลพันธ์ฟูจิด้วยวิธีไมโครเวฟ-สุญญากาศ
12.
13. สวก.-61-002 : การพัฒนาเทคโนโลยีดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอุสาหกรรมผลิตเอทานอลเพื่อใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยระบบฟาร์มสาหร่ายอัจฉริยะ
14. มจ.2-61-041 : การพัฒนากระบวนการสกัดสารไฟโคไซยานินความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลิน่าในระดับอุตสาหกรรม
15. วศ.61-004-006 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการคัดบรรจุผักกาดหอมห่อ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (หลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4 รุ่นที่ 4)
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
2. โครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "แนวทางการรับนักศึกษาของหลักสูตร TCAS 65"
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
3. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN-QA
[ สัมมนา, ไม่ระบุ ]
5. โครงการสืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2564 (มหาวิทยาลัย)
[ อื่นๆ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
6. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. ร่วมรับฟังนโยบายและการบรรยาย เรื่อง "นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรไทย"
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
8. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรสัมพันธ์
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาส่วนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 และการจัดทำแผยพัฒนาส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น สำนักงานสีเขียว (Green Office)
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
13. โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
14. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
15. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
16. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
17. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
19. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
21. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
22. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
23. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
24. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
26. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล "
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
27. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการถ่ายเทความร้อน ครั้งที่ 17

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนแล

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ารประชุมวิชาการ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ IMBEST ครั้งที่ 4 วันที่

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาดารดารถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาดารดารถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการวิศวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการวิศวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 2563. การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านค

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : รายงานสืบเนื่อง การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเ

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International Conference proceeding 2018 "ASIAN" c

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International Conference proceeding 2018 "ASIAN" c

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International Conference proceeding 2018 "ASIAN" c

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Journal of Fundamental and Applied Sciences. Publi

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 11th International Conference on Science, Tech

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 12th Internation conference on Science, Techno

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ : ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ : ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 หน้า 1-10

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
ฉบับที่ : ปี ที่26 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 256

สื่อสิ่งพิมพ์ : Ozone : Science & Engineering
ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE
ฉบับที่ : International Journal of GEOMATE, March, 2019 Vol.

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE
ฉบับที่ : International Journal of GEOMATE, Sept., 2019 Vol.

สื่อสิ่งพิมพ์ : Pertanika Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : Pertanika J. Sci. & Technol. 27 (S1): 159 - 168 (2

สื่อสิ่งพิมพ์ : Pertanika Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : Pertanika J. Sci. & Technol. 27 (S1): 169 - 178 (2

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology
ฉบับที่ : Maejo Int. J. Sci. Technol. 2020, 14(01), 81-92

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE
ฉบับที่ : International Journal of GEOMATE, Jan., 2020, Vol.

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Food Research Journal
ฉบับที่ : INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL Volume: ? 27

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Food Research Journal
ฉบับที่ : INTERNATIONAL FOOD RESEARCH JOURNAL Volume: ? 27

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Food Engineering
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : OZONE-SCIENCE & ENGINEERING
ฉบับที่ :

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน : การพัฒนากระบวนการแปรรูปผงปลีกล้วยสกัดโดยใช้เทคนิคไมโครเอ็นแคปซูเลชั่น
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา  ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : ระบบควบคุมวงปิดสำหรับการอบแห้งแบบแช่เยือกแข็งร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology  ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การสกัดไฟโคไซยานินความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 65

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการสกัดสารไฟโคไซยานินความบริสุทธิ์สูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 61

ชื่อผลงาน : การจัดการพลังงานของระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การศึกษาการใช้รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในใบหม่อนแห้งชงดื่ม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การสกัดไฟโคไซยานินความเข้มข้นสูงจากสาหร่ายสไปรูลินา
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE ฉบับที่ : 55

ชื่อผลงาน : จลนพลศาสตร์การอบแห้งมะม่วงด้วยสูญญากาศร่วมกับอินฟราเรดไกล
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : เทคนิคการลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ : 2

ชื่อผลงาน : -
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : อิทธิพลของแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญเติบโตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของต้นพิทูเนียในระบบกึ่งปิด
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : -
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : -
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
18/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-11-2564

๑๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-11-2564

17/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-10-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-10-2564

๑๐/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-10-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-10-2564

16/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 29-09-2564

15/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-09-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-09-2564

1/2564 : การประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วันที่ : 14-09-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 08-09-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-09-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-09-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 25-08-2564

14/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 21-08-2564

13/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-08-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-08-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 17-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 21-07-2564

12/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 14-07-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 14-07-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-07-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 30-06-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-06-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-06-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 25-05-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 21-05-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 19-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 17-05-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 12-05-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 05-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 28-04-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 22-04-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 05-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 31-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-03-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 10-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 รอบที่ 1
วันที่ : 09-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 01-03-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 23-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 04-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 28-01-2564

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 28-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2564

18/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 25-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 23-12-2563

17/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 21-12-2563

16/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-12-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-12-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 09-12-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 08-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 24-11-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร
วันที่ : 23-11-2563

15/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-11-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 11-11-2563

14/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 06-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-11-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
วันที่ : 22-10-2563

13/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่
วันที่ : 21-10-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 21-10-2563

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมการรับนักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ : 19-10-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 14-10-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 07-10-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-10-2563

12/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 30-09-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 16-09-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-09-2563

1/2564 : ประชุมการวิเคราะห์ เกณฑ์ การรับสมัคร TCAS 2563
วันที่ : 10-09-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 09-09-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 03-09-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 02-09-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-08-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 13-08-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 13-08-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-08-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 29-07-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-07-2563

13/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 08-07-2563

๑๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-07-2563

๗/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-07-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 29-06-2563

7/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 17-06-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-06-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 10-06-2563

1/2563 (3) : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 09-06-2563

2/2563 : การประชุมกำหนดรูปแบบและการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
วันที่ : 04-06-2563

๖/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 01-06-2563

6/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ (วิสามัญ)
วันที่ : 28-05-2563

5/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 20-05-2563

1/2563 : การประชุมกำหนดรูปแบบและการจัดทำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร)
วันที่ : 14-05-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-05-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 08-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 30-04-2563

4/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 22-04-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-04-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 08-04-2563

วิสามัญ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 30-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 23-03-2563

1/2563 : ประชุมพิจารณาการเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 20-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-03-2563

3/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-03-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 11-03-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 10-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Dean Forum
วันที่ : 25-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 12-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 06-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-01-2563

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-12-2562

4/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 18-12-2562

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-12-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 12-12-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 04-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-11-2562

3/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 15-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 11-11-2562

1/2562 : ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)
วันที่ : 07-11-2562

๑/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 06-11-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-11-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-10-2562

2/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 08-10-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-09-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 21-08-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-07-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-06-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-05-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 24-04-2562

วิสามัญ 2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 03-04-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 22-03-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-02-2562

สมัยวิสามัญ 1/2 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 13-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-01-2562

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-12-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 21-11-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-10-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 28-09-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-08-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 18-07-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-06-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 25-04-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 20-03-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 14-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-01-2561

7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 06-12-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 25-10-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 27-09-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 16-08-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-07-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 23-06-2560

วิสามัญ 1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 22-05-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 17-05-2560

4/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 19-04-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 15-03-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 22-02-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ : 12-01-2560