สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. กนกวรรณ แซ่หล่อ
Miss Kanokwan Saelor
โทรศัพท์ : 3019
E-mail : Kanokwan@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 143
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 20/4/2549
ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายสื่อสารองค์กร
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพัฒนา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17347: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการถ่ายทอดและการจัดกิจกรรมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ
2. 16898: บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
3. 15947: โครงการจัดทำปฏิทิน ไดอารี่ และบัตรอวยพรปีใหม่ 2021
4. 15931: ผู้บริหารพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2563
5. 15923: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”
6. 15898: โครงการผู้บริหารพบบุคลากร (Orientation)
7. 15116: โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 ภาษา
8. 14494: โครงการจัดทำปฏิทิน ไดอารี่ และบัตรอวยพรปีใหม่ 2020
9. 14405: ผู้บริหารพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน MJU Thank you Party 2019
10. 14391: โครงการศึกษาดูงานกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. 14340: โครงการผลิตเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยและเว็บเทมเพลตรูปแบบใหม่
12. 14338: โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และคลิปโปรโมทหลักสูตร
13. 14104: โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสื่อสารดิจิทัล (KM) สัญจร
14. 14250: โครงการผลิตสื่อวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
15. 13831: โครงการผลิตสื่อสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
16. 12624: โครงการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
17. 10834: โครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
2. โครงการสัมมนาวิพากาษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
3. โครงกาารฝึกอบรมภาษาาอังกฤษด้วยระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEXX สนม
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. โครงการสัมมนาเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
5. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. กิจกรรมที่ 8 การติดตาม ประเมินผล และการดำเนินงานโครงการส่วนกลาง
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
8. กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
10. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน" พ.ศ.2563
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
11. ฺBig Cleaning Day กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
12. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
13. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
14. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
15. โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้านการสื่อสารดิจิทัล (KM) สัญจร
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
16. โครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
17. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
18. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
19. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
20. โครงการอบรม เรื่อง จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
21. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
22. โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสื่อและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
23. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) พ.ศ. 2560
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
24. โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น(ระดับหัวหน้างาน)ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสำนักงานอธิการบดี
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
25. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 185/2564 (3845) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 130/2564 (3714) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
เลขที่คำสั่ง : 1506/2563 (3664) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : อว 69.1.1 (3662) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 279 (3529) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
เลขที่คำสั่ง : 369/2562 (3501) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
เลขที่คำสั่ง : 2562 (3495) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 1"
เลขที่คำสั่ง : ว 014 (3463) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3429) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่ 19 เม.ย.2562 (3353) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ "ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น" และเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทางรอดวิกฤติหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัย นวัตกรรม และภูมิสังคม"
เลขที่คำสั่ง : 218/2562 (3309) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ""กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 6
เลขที่คำสั่ง : 1213/2561 (3282) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
เลขที่คำสั่ง : 724/2561 (3211) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 646/2561 (3206) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผุ้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 87/2561 (2930) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 5"
เลขที่คำสั่ง : 961/2560 (2926) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : - (2915) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ Reform มหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (2902) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 37/2560 (2791) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 257/2560 (2782) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศิษย์เก่าแม่โจ้สัมพันธ์
เลขที่คำสั่ง : 083/2559 (2715) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงาน
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
4/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 12-10-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 06-10-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 13-09-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการฯ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-09-2564

๙/๒๕๖๔ : การประชุมคระกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 03-09-2564

ครั้งที่ 1/2564 : การประชุมคณะกรรมการตัดสินคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
วันที่ : 01-09-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 26-08-2564

๘/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-08-2564

2/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 27-07-2564

๗/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-07-2564

๖/๒๕๖๔ : การประุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-06-2564

1/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-05-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเชียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 20-05-2564

๔/๒๕๖๔ : คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-04-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมเตรียมงานจัดการบรรยาย "นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาเกษตรกรไทย"
วันที่ : 23-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2564

ครั้งที่ 3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-03-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 05-02-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 08-01-2564

1/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
วันที่ : 17-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

๑๐/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

2/2563 : ประชุมคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกและติดตามผลผู้ให้บริการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 16-11-2563

๙/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-11-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานในการพิจารณาคัดเลือกและติดตามผลผู้ให้บริการถ่ายภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 29-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

๘/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-10-2563

๓/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 01-10-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และการจราจร การจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 29-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 21-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
วันที่ : 11-09-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 31-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
วันที่ : 26-08-2563

2/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 18-08-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 05-08-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 42
วันที่ : 21-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-06-2563

1/2563 : คณะทำงานจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-06-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 09-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID 19
วันที่ : 01-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-05-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
วันที่ : 14-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

1/2563 : การประชุมหารือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
วันที่ : 16-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 13-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

ครั้งที่ 1/2563 : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
วันที่ : 16-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-01-2563

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-12-2562

1/2562 : KM ตัวควบคุมภายในฝ่ายสื่อสารองค์กร
วันที่ : 04-12-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
วันที่ : 20-11-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 11-10-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
วันที่ : 22-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
วันที่ : 13-08-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-07-2562

2/2562 : เชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-06-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 21-05-2562

2/2562 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 08-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 06-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 28-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 12-02-2562

1/2562 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 08-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560– 2561 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 08-01-2562

2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 21-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 03-12-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองและจัดเลี้ยงแสดงความยินดี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 03-12-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 20-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-11-2561

10/2561 : ที่ประชุมกองกลาง
วันที่ : 09-11-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 07-11-2561

2/2561 : การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแถลงข่าวงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
วันที่ : 06-11-2561

ครั้งที่ 4/2561 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-11-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 26-10-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 17-10-2561

9/2561 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 12-10-2561

3/2561 : เชิญประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-10-2561

3/2561 : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีแม่โจ้ : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
วันที่ : 01-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 25-09-2561

1/2561 : การประชุมปรับโครงสร้างกองกลาง
วันที่ : 18-09-2561

8/2561 : ที่ประชุมกองกลาง
วันที่ : 06-09-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
วันที่ : 27-08-2561

๑/๒๕๖๑ : ประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ : 21-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 16-08-2561

7/2561 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 10-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 09-08-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
วันที่ : 09-08-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 06-07-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 04-07-2561

ครั้งที่ 1/2561 : การประชุมคณะทำงานจัดทำปฎิทิน ส.ค.ส และไดอารี่ ประจำปี 2562
วันที่ : 02-07-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-06-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-06-2561

๕/๒๕๖๑ : กองประชุมกองกลาง
วันที่ : 08-06-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาด้านการเกษตร”
วันที่ : 31-05-2561

๔/๒๕๖๑ : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 11-05-2561

ครั้งที่ 1/2561 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ้ครบรอบ ๘๕ ปี
วันที่ : 19-04-2561

ครั้งที่ 1/2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ และบริหารจัดการแบรนด์ มหาวิทยาลัย ฯ
วันที่ : 19-04-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 04-04-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 27-03-2561

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี”
วันที่ : 14-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 09-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-03-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 27-02-2561

ครั้งที่ 2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 09-02-2561

๒/๒๕๖๑ : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 09-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 06-02-2561

1/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 22-01-2561

1/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 12-01-2561

2/2560 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐)
วันที่ : 20-12-2560

7/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 08-12-2560

3/2560 : การประชุมปรึกษาหารือเรื่อง แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กร
วันที่ : 21-11-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ งานพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 10-11-2560

6/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 10-11-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 20-10-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 20-10-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 19-10-2560

2/2560 : การประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กร
วันที่ : 17-10-2560

5/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 12-10-2560

๑/๒๕๖๑ : การประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 09-10-2560

1/2560 : ประชุมปรึกษาหารือ
วันที่ : 04-10-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึก
วันที่ : 02-10-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-09-2560

9/2560 : การประชุมบุคลากรงานประชาสัมพันธ์
วันที่ : 26-09-2560

๒๐/๒๕๖๐ : การประชุมกาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 12-09-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 08-09-2560

19/2560 : การประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 05-09-2560

18/2560 : การประชุมกาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 28-08-2560

8/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 24-08-2560

17/2560 : การประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 21-08-2560

3/2560 : การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-08-2560

16/2560 : การประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 16-08-2560

3/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 11-08-2560

15/2560 : การประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 08-08-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560
วันที่ : 02-08-2560

14/2560 : การประชุมกาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 31-07-2560

6/2560 : การประชุมคณะทำงานผลักดันให้สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 27-07-2560

13/2560 : ประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 25-07-2560

12/2560 : การประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 18-07-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 18-07-2560

๑๑/๒๕๖๐ : การประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 11-07-2560

2/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 05-07-2560

๑๐/๒๕๖๐ : การประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 05-07-2560

๙/๒๕๖๐ : ประชุม กาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 28-06-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 23-06-2560

๘/๒๕๖๐ : การประชุมกาดแม่โจ้ ๒๔๗๗
วันที่ : 21-06-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 13-06-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-05-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 12-05-2560

4/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 21-04-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการจัดทำของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
วันที่ : 31-03-2560

ครั้งที่ 3/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 10-03-2560

ครั้งที่ 2/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 10-02-2560

3/2560 : การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามอยพ่อ กษัตริเกษตร
วันที่ : 01-02-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 31-01-2560

ครั้งที่ 1/2560 : การประชุมกองกลาง
วันที่ : 13-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 13-01-2560