สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
Asst. Prof. Dr. Kittinoot Chulikavit
โทรศัพท์ : 0899553302
E-mail : kittinoo@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 445
ประเภทการจ้าง : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 1/4/2537
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Business Administration)
สถาบัน : Washington State University (WSU)
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : Master of Business Administration (Business Administration)
สถาบัน : University of Tampa
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. การจัดการระบบสารสนเทศ
2. การจัดการการตลาด
3. การเป็นผู้ประกอบการ
4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. ธุรกิจระหว่างประเทศ
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ไม่สังกัดภาคฯ
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : บัญชี
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ไม่สังกัดภาคฯ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : บัญชี
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17450: เชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในชั้นเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2. 16142: เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3. 15903: โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563
4. 15316: โครงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 2563
5. 14356: การฝึกอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานวิสาหกิจ ประจำปี 2563
6. 14041: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการภาครัฐและเอกชน (Private Public Partnership)
7. 13889: โครงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ Strategic Program Management Office (SPO)
8. 11538: เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
9. 12672: โครงการจัดตั้งบริษัทจากงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10. 09707: เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1. 12565 : การสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2. 12427 : โครงการฐานเรียนรู้ภาษาที่มีชีวิต
3. 12024 : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (MJU-TEP)
4. 12017 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (TOEIC Preparation & TOEIC Test)
5. 11926 : โครงการทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561
6. 10944 : เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
7. 10958 : โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถาบันภาษา/ศูนย์ภาษา
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. อบรมหัวข้อ Power BI Desktop for Business Analytics
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
3. ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. ผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่8
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. อบรมหลักสูตร Microsoft Excel Power BI Business Intelligence
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
6. เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLO และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การพัฒนากระบวนการทำงานสู่ศักยภาพในการปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. การเข้าร่วมกิจกรรมวิพากษ์ ร่าง รายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
10. เชิญบุคลากรเดินทางไปปฎิบัติงาน
[ การค้นคว้า/สำรวจ/การวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
11. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน – กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง”
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
13. เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
14. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
15. เข้าร่วมประชุมวิชาด้านบริหารธุรกิจ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
16. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
17. เข้าร่วมกิจกรรมKM เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
18. เข้าร่วมกิจกรรมประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
19. เข้าร่วมกิจกรรมประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
20. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
21. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 18/2564 (4252) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 1341/2563 (4250) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 70/2563 (4249) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจโครงการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 15/2564 (3879) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 70/2563 (3846) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจโครงการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 29/2563 (3645) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 59/2563 (3627) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 61/2563 (3626) แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
เลขที่คำสั่ง : 55-2563 (3614) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ ระดับหลักสูตร
เลขที่คำสั่ง : 54/2563 (3613) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 328/2563 (3568) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
เลขที่คำสั่ง : 14/2563 (3543) แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 6/2563 (3521) แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
เลขที่คำสั่ง : 1/2563 (3514) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
เลขที่คำสั่ง : 807/2562 (3484) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : - (3482) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาผลงานของการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 43/2562 (3435) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 40/2562 (3412) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ ระดับหลักสูตร
เลขที่คำสั่ง : 39/2562 (3409) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 76/2562 (3386) แต่งตั้งคณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO)
เลขที่คำสั่ง : 31/2562 (3349) แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 6/2562 (3300) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
เลขที่คำสั่ง : ลงวันที่6พ.ย.2561 (3277) แต่งตั้ง คณะกรรมการ Strategic Program Management Office (SPO)ฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : - (3270) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาผลงานของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 53/2561 (3195) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3113) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 24/2561 (2956) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบกลางภาคและสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 3/2561 (2923) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจโครงการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 2/2561 (2922) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 7/2560 (2823) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 9/2560 (2708) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 8/2560 (2637) แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2558-2559
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
๒/๒๕๖๔ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 15-07-2564

3/2564 : ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 07-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 04-06-2564

2/2564 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่2/2564
วันที่ : 03-03-2564

ครั้งที่ 1/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 01-03-2564

๑/๒๕๖๔ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-02-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
วันที่ : 29-12-2563

ครั้งที่ 3/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 23-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 07-12-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 07-10-2563

๕/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 29-09-2563

๔/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-09-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-08-2563

๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-07-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 18-06-2563

๑/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์นวัตกรรมและบริการดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกาดแม่โจ้ 2477
วันที่ : 11-06-2563

2/2563 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 02-06-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกาดแม่โจ้ 2477 (ฝ่ายดำเนินงาน)
วันที่ : 14-05-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 23-04-2563

1/2563 : การประชุมหารือเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
วันที่ : 16-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประมูลระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network System) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile System) และระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi System)
วันที่ : 10-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ
วันที่ : 20-02-2563

1/2563 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 12-02-2563

ครั้งที่ 1/2563 : คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 13-01-2563

ครั้งที่ 2/2562 : คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ : 20-12-2562

5/2562 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 04-12-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ : 30-10-2562

4/2562 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 16-10-2562

3/2562 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 07-08-2562

2/2562 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 27-05-2562

1/2562 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 06-02-2562

5/2561 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5/2561
วันที่ : 12-12-2561

4/2561 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 4/2561
วันที่ : 03-10-2561

1/2561 : ประชุมบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ : 25-09-2561

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการทวนสบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วันที่ : 08-08-2561

3/2561 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2561
วันที่ : 19-06-2561

2/2561 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ : 20-03-2561

1/2561 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ : 07-02-2561

3/2560 (ม.ในกำก : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 08-11-2560

๑๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 31-10-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 24-10-2560

๑๐/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 05-10-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 22-09-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 11-09-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 06-09-2560

๘/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 02-08-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 18-07-2560

๗/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 05-07-2560

2/2560(ม.ในกำกั : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 05-07-2560

๖/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 07-06-2560

1/2560 (ม.ในกำก : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 25-05-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วันที่ : 18-05-2560

๕/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 03-05-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ
วันที่ : 25-04-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
วันที่ : 19-04-2560

๔/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 03-04-2560

๒/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 23-03-2560

1/2560 : ประชุมผู้บริหารพบปะหลักสูตร (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
วันที่ : 22-03-2560

๓/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 01-03-2560

2/2560 : การประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 01-03-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 01-02-2560

๑/๒๕๖๐ : คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป
วันที่ : 27-01-2560

1/2560 : ประชุมบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
วันที่ : 11-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ : 04-01-2560