สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
Asst. Prof. Dr. Raphassorn Kongtanajaruanun
โทรศัพท์ : 0821957565
E-mail : raphassorn@mju.ac.th

การดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
641 26-05-2551 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
กรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล