สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
Asst. Prof. Dr. Raphassorn Kongtanajaruanun
โทรศัพท์ : 0821957565
E-mail : raphassorn@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 641
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 26/5/2551
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16521: โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ
2. 16609: โครงการสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความรู้สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. 16518: โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน
4. 16484: โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564
5. 17233: โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564
6. 17062: โครงการพัฒนา ปรับปรุง และวิพากษ์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7. 16591: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
8. 16878: โครงการแข่งขัน E-sport MJU Tournament 2020
9. 16675: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้พืชสมุนไพรที่ใช้กับเครื่องยาพื้นบ้านเบื้องต้น"
10. 16350: โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
11. 16199: โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม และจิตอาสาเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ
12. 16036: โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2563
13. 15906: โครงการเดินตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปาการ
14. 15887: โครงการต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
15. 15877: โครงการแห่เทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
16. 15807: โครงการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สุข สู้ โควิด-19”
17. 15504: โครงการยกระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
18. 15653: โครงการนกเสรีอาสาซ่อมหลังคาใหม่เพื่อน้อง
19. 15246: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
20. 15056: โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 15
21. 15568: โครงการจิตอาสางานฟื้นฟูประจำปีคณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บทีสท์แห่งประเทศไทย
22. 13307: โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ
23. 13153: โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน และเตรียมความพร้อมการสอบรับใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน
24. 13154: โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินด้วยตัวเอง
25. 13148: โครงการการอบรม "เทคนิคการเขียนบทความทางเศรษฐศาสตร์"
26. 14048: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 3/2561
27. 13008: โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561
28. 13409: โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 14
29. 13118: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2561
30. 12804: โครงการเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2561
31. 11392: โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
32. 12561: โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
33. 12708: โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงินแก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34. 11398: โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินด้วยตัวเอง
35. 11399: โครงการพี่ติวน้อง
36. 12603: โครงการเศรษฐศาสตร์อาสารักษ์ป่ารักษ์น้ำ ประจำปี 2561
37. 12419: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 3/2560
38. 11393: โครงการอบรมการลงทุนรูปแบบใหม่ในระบบ online สำหรับ Generation C
39. 11860: โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวและสานฝันวันเด็ก ครั้งที่ 13
40. 11629: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560
41. 11115: โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเฉพาะทางทางเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560
42. 11118: โครงการพี่ติวน้อง
43. 11119: โครงอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินด้วยตัวเอง
44. 11076: โครงการธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก
45. 11078: โครงการอบรมจริยธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
46. 10725: โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
47. 10565: โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
48. 10107: โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2559
49. 10573: โครงการอบรมหลักการเขียนบทความทางวิชาการ
50. 10567: โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเฉพาะทางทางเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559
51. 10103: โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบัน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
52. 10575: โครงการ “มาฆบูชารำลึก”
53. 10184: โครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวและสานฝันวันเด็ก ครั้งที่ 12
1. 17394 : โครงการ Green economics for all students 2021
2. 16581 : โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
3. 16483 : โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564 : สรรสร้างเสน่ห์บนผืนผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
4. 17233 : โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับการประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564
5. 16575 : โครงการถวายเทียน ประจำปี 2564
6. 16512 : โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2564
7. 17092 : โครงการเตรียมความพร้อมและประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2564
8. 16511 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
9. 16489 : โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
10. 16491 : โครงการอบรมหลักสูตร สำนักงานสีเขียว
11. 16485 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (Econ Zero Waste) ปี 3
12. 16207 : โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
13. 16486 : โครงการ 7ส 1ป คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2564
14. 16487 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
15. 16315 : โครงการต๋ามฮีตตวยฮอยวันลอยกระทง
16. 17290 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (Econ Zero Waste) ปี 3
17. 16022 : โครงการ Economics star search 2020
18. 15048 : โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ ประจำปี 2563
19. 15919 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
20. 15051 : โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563
21. 14665 : โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
22. 15044 : โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
23. 15047 : โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2563
24. 15061 : โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
25. 15045 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
26. 15050 : โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
27. 15280 : โครงการวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประจำปี 2563
28. 15063 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2563
29. 15055 : โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปี 2563
30. 15054 : โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46
31. 14703 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ ปี 2
32. 17288 : โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (Econ Zero Waste) ปี 2
33. 13406 : โครงการ Economics Freshy 2019
34. 14413 : โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ประจำปี 2562
35. 14412 : โครงการเศรษฐศาสตร์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562
36. 13407 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
37. 13166 : โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
38. 14303 : โครงการ Econ search master of ceremony 2019
39. 13408 : โครงการ Economics star search 2019
40. 13163 : โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
41. 14302 : โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างวินัยนักศึกษา ประจำปี 2562
42. 13161 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
43. 13162 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
44. 13167 : โครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
45. 13165 : โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2562
46. 13405 : โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและตัวเลข ประจำปี 2562
47. 13250 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
48. 13164 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
49. 13238 : โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2562
50. 13235 : โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562
51. 13158 : โครงการเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปี 2562
52. 13771 : โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) ประจำปี 2561
53. 13783 : โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้(คณะเศรษฐศาสตร์) ประจำปี 2561
54. 13051 : โครงการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ ประจำปี 2561
55. 12533 : โครงการ 40 ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้
56. 13157 : โครงการเศรษฐศาสตร์เข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 45
57. 13125 : โครงการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเศรษฐศาสตร์
58. 12765 : โครงการเตรียมความพร้อมการประเมินสำนักงานสีเขียว
59. 12639 : โครงการ Economics Freshy 2018
60. 12640 : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
61. 12217 : โครงการ 5ส คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
62. 12638 : โครงการ Economics Rising Star 2018
63. 12002 : โครงการถ่ายทอดความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
64. 12554 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
65. 12573 : โครงการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2561 (incentive)
66. 11999 : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
67. 12000 : โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
68. 12001 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
69. 11974 : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
70. 12222 : งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
71. 12216 : โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
72. 11973 : โครงการเศรษฐศาสตร์แสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
73. 12161 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
74. 11155 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
75. 10288 : โครงการเศรษฐศาสตร์ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
ผลงานด้านงานวิจัย
1. มจ.1-63-02-001 : การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. มจ.1-63-02-001.1 : การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3. มจ.1-63-02-001.3 : แนวทางการยกระดับความเข็มแข็งการบริหารจัดการระหว่างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวระบบเกษตรนาแปลงใหญ่
4. 0.2-63.15 : การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์แปรรูปไบโอชาร์ เพื่อนาไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
5. 0.8-62.7 : วิเคราะห์ความแตกต่างการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างกลุ่มผู้บริโภคเขตเมืองและนอกเมืองในจังหวัดเชียงใหม่
6. มจ.1-62-01-025 : การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
7. มจ.1-62-01-025.1 : ประสิทธิผลการผลิตข้าวแปลงใหญ่ของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
8. มจ.1-62-01-025.2 : การตัดสินใจต่อการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้แนวทางระบบเกษตรนาแปลงใหญ่
9. มจ.1-62-01-025.3 : การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการค้าข้าวของระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ใน เขตภาคเหนือตอนบน
10. มจ.1-62-01-025.4 : รูปแบบการบริหารจัดการในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตระบบเกษตรนาแปลงใหญ่สู่ความยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
11. มจ.1-62-01-029 : การจัดการนวัตกรรมจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
12. มจ.1-62-01-029.3 : พฤติกรรมและความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปเศษวัสดุเหลือ ทิ้งทางการเกษตร
13. มจ.1-62-01-029.6 : การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่วิสาหกิจชุมชน
14. สวพ-62-003 : ประเมินกึ่งกลางแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
15. มจ.1-61-119 : แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการบริการใน จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียน
16. สวก.-61-004 : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา Food Valley ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2560
17. มจ.4-58-001 : Marketing Channel of Organic Agricultural Product in Chiangmai Province, Thailand.
18. บธ.2.3.5-60 : การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมด้วยแบบจำองโลจิตหลายทางเลือกของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
19. บธ.2.3.6-60 : ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้บริโภคในเมืองและนอกเมืองต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. ประชุมหารือจัดทำแผนงานวิจัยเกษตรอัจฉริยะ ด้านสมุนไพร (เครือข่ายเกษตรอัจริยะภาคเหนือ)
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM กิจกรรม Research Zone : Special ของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงานวิจัย
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้ : อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
5. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
6. ประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ ๐ยกระดับอาชีพเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
7. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
11. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. วิทยากรให้ความรู้ในเวทีเสวนาในหัวข้อ "แนวทาง(ลู่ทาง)การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชนบทในยุค Disruptive Technololy"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
13. ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) for Management
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
14. โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทั่วไป ]
15. อบรม หัวข้อ Value chain management
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
16. เข้าร่วมโครงการาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ (นบค. รุ่น 2)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
17. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจั รุ่นที่ 2
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
18. เสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018 พื้นที่ชนบทไทย:โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่
[ การเสวนา, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
19. ประชุม Focus Group ความคิดเห้นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
20. วิทยากรโครงการอบรมหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
21. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
22. วิทยากรในโครงการกิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
23. วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง "โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการต้นทุนการผลิต และการบริหารการเงินสำหรับจัดทำบัญชีฟาร์มฯ"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
24. วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" จำนวน 4 รุ่น
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
25. วิทยากรฝึกอบรม เรื่อง "โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" จำนวน 4 รุ่น
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
26. วิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและจุดคุ้มุทนและการวิเคราะห์สภาพตลาดและ SWOT Analysis"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
27. วิทยากรโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและจุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ สภาพตลาด และ SWOT Analysis"
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
28. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารปาริชาต
ฉบับที่ : ปีที่30 ฉบับที่ 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ฉบับที่ 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Economic Research
ฉบับที่ : ปีที่14 ฉบับที่ 13

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ไม่ระบุ)
ฉบับที่ : ปี 2560

สื่อสิ่งพิมพ์ : มนุษยสังคมสาร (มสส.) [ชื่อเดิม รมยสาร]
ฉบับที่ : Vol.17 No.3 (September-December 2019)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : 35(3)

สื่อสิ่งพิมพ์ : 0972-9380 : International Journal of Economic Research (Scopus)
ฉบับที่ : 14

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 41/2564 (4258) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
เลขที่คำสั่ง : 40/2564 (4257) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 836/2564 (4232) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 34/2564 (4228) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 31/2564 (3926) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 32/2564 (3898) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานกาประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT - QMS ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 26/2564 (3738) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 61/2561 (3729) มอบหมายงานให้รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ปฏิบัติงานแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 57/2561 (3728) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 7/2560 (3723) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษ 2559
เลขที่คำสั่ง : 5/2564 (3710) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 4/2564 (3709) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพื้นที่ 7ส1ป
เลขที่คำสั่ง : 3/2564 (3708) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3706) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1732/2563 (3678) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่คำสั่ง : 36/2563 (3666) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 33/2563 (3660) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 26/2563 (3644) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 20/2563 (3642) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทำเครื่องเงินและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
เลขที่คำสั่ง : 1398/2563 (3641) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 24/2563 (3639) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 19/2563 (3629) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2564
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3628) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 14/2563 (3610) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 12/2563 (3608) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 861/2563 (3603) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 9/2563 (3592) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากล่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาตร์ ปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 8/2563 (3591) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะเศรษฐศาสตร์) กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 5/2563 (3525) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3524) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 3/2563 (3523) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563
เลขที่คำสั่ง : 77/2563 (3518) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เลขที่คำสั่ง : 60/2561 (3497) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 861/2562 (3494) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3493) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 827/2562 (3487) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 42/2562 (3478) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 40/2562 (3473) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 40/2562 (3472) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 38/2562 (3470) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 52/2561 (3468) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 54/2560 (3466) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สิน คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 41/2562 (3464) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 58/2561 (3460) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 57/2561 (3459) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 53/2560 (3456) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนงานวิชาการแลพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 31/2562 (3449) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3431) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดคำขวัญและการจัดบอร์ด ภายใต้โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (กิจกรรม Kick Off "Econ Zero Waste")
เลขที่คำสั่ง : 30/2562 (3425) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2563
เลขที่คำสั่ง : 28/2562 (3421) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 27/2562 (3420) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแบะค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 25/2562 (3415) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าวัสดุอินทรีย์ เพื่อช่วยลดภาระหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
เลขที่คำสั่ง : 59/2562 (3407) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 18/2562 (3405) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3402) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 96/2562 (3401) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 85/2562 (3388) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : - (3387) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และจัดทำจดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 13/2562 (3374) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 12/2562 (3369) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 11/2562 (3363) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 6/2562 (3342) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 5/2562 (3337) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 2/2562 (3335) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2562
เลขที่คำสั่ง : 127/2562 (3305) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2562 (3298) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 51/2561 (3289) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1699/2561 (3284) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1695/2561 (3281) แต่งตั้งคณุะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1674/2561 (3276) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 49/2561 (3275) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการและแนะนำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 46/2561 (3261) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "คืนสู่เหย้า 40 ปี ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้"
เลขที่คำสั่ง : 45/2561 (3255) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 11/2561 (3254) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 43/2561 (3249) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 43/2560 (3247) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และจัดทำจดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 45/2560 (3245) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 46/2560 (3244) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา แนะแนว และเครือข่ายสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3239) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 21/2561 (3237) แต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 20/2561 (3236) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 "2nd Econ route"
เลขที่คำสั่ง : 18/2561 (3235) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 14/2561 (3234) แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 13/2561 (3232) แต่งตัังคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 10/2561 (3230) คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 41/2561 (3226) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 4/2561 (3225) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2561
เลขที่คำสั่ง : 22/2561 (3222) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 23/2561 (3221) เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 24/2561 (3220) แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 26/2561 (3219) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 35/2561 (3218) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสวนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ "วิกฤตการเงินสหกรณ์: บทเรียนสถาบันการเงินชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืน" คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
เลขที่คำสั่ง : 38/2561 (3216) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่คำสั่ง : 39/2561 (3215) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3201) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อต่อสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 37/2561 (3191) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่คำสั่ง : 1026/2561 (3186) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1036/2561 (3184) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่คำสั่ง : 34/2561 (3180) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 48/2560 (3179) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 33/2561 (3178) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
เลขที่คำสั่ง : 991/2561 (3177) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 32/2561 (3176) เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 31/2561 (3175) เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการพัฒนานักศึกษา แนะแนว และเครือข่ายสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 30/2561 (3174) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 28/2561 (3172) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 972/2561 (3171) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 25/2561 (3162) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 197/2561 (3002) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming)
เลขที่คำสั่ง : 3/2561 (2996) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 178/2561 (2995) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการบริการวชาการ
เลขที่คำสั่ง : 45/2560 (2993) แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลขที่คำสั่ง : 6/2561 (2990) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
เลขที่คำสั่ง : 82/2561 (2989) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 84/2561 (2988) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 43/2560 (2986) แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และจัดทำจดหมายข่าว
เลขที่คำสั่ง : 46/2560 (2980) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 47/2560 (2979) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่คำสั่ง : 2/2561 (2977) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 85/2561 (2976) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เลขที่คำสั่ง : 5/2561 (2975) แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
เลขที่คำสั่ง : 1102/2560 (2912) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 987/2560 (2908) แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 13/2560 (2845) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เลขที่คำสั่ง : 27/2560 (2840) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและ อาจารย์นิเทศกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เลขที่คำสั่ง : 130/2560 (2799) แต่งตั้งคณะทำงานประเมินสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 15 (พ.ศ.2555-2559) และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (เพิ่มเติม)
เลขที่คำสั่ง : 5/2560 (2763) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา ประจำปี 2560"
เลขที่คำสั่ง : 11/2560 (2719) แต่งตั้งผู้ควบคุมการเรียนรู้อิสระหรือค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
เลขที่คำสั่ง : 3/2560 (2645) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 29-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 20-10-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 12-10-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4
วันที่ : 08-10-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-09-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564
วันที่ : 01-09-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-08-2564

3/2564 : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2564 ครั้งที่ 3
วันที่ : 17-08-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ : 04-08-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-07-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 29-07-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 21-07-2564

4/2564 : การประชุมสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 05-07-2564

2/2564 : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแผนทรัพยากรมนุษย์ คณะเศรษฐศาสตร์ รอบ 9 เดือน
วันที่ : 02-07-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564
วันที่ : 01-07-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 30-06-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 30-06-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-06-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครังที่ 8/2564
วันที่ : 02-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
วันที่ : 05-05-2564

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-04-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564
วันที่ : 09-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 05-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 31-03-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-03-2564

3 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 10-03-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-02-2564

1/2564 : ประชุมแผนทรัพยากรมนุษย์คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 19-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3
วันที่ : 18-02-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการตรวจพื้นที่ 7ส1ป
วันที่ : 02-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 1
วันที่ : 22-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 05-01-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 23-12-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-12-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ : 16-12-2563

2 ประจำปีการศึก : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 09-12-2563

2/2564 : การประชุมสำนักงานคณบดี
วันที่ : 27-11-2563

10/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-11-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ : 23-11-2563

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 23-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 05-11-2563

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-11-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564
วันที่ : 28-10-2563

1/2563 : หารือการทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 26-10-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 14-10-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 07-10-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-10-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-09-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11/2563
วันที่ : 02-09-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-08-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 13-08-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
วันที่ : 05-08-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 03-08-2563

1/2563 : โครงการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-07-2563

3/2563 : การประชุมบุคลาการสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 16-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 16-07-2563

ครั้งที่ 9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563
วันที่ : 03-07-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-06-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-06-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ : 04-06-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-05-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 08-05-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-04-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
วันที่ : 21-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 17-04-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563
วันที่ : 30-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 26-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-03-2563

นัดพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ นัดพิเศษ
วันที่ : 27-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
วันที่ : 27-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-02-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : วาระการประชุมคณะกรรมการกลางฝ่ายฝึกซ้อม คณะกรรมขานชื่อบัณฑิต คณะกรรมการสนับสนุนการฝึกซ้อม และคณะกรรมการเช็คชื่อบัณฑิตตั้งขบวนบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ครั้งที่
วันที่ : 03-02-2563

2 ปี2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 29-01-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 28-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-01-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 15-01-2563

นัดพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ นัดพิเศษ
วันที่ : 25-12-2562

12/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-12-2562

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-12-2562

ครั้งที่ 2/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 29-11-2562

2/2563 : การประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-11-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 20-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 20-11-2562

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 11-11-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-10-2562

ครั้งที่ 1/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 03-10-2562

1/2563 : ่การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 02-10-2562

4/2562 : คณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-09-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-09-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-09-2562

12/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 12
วันที่ : 13-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 11-09-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-08-2562

1 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 28-08-2562

11/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11
วันที่ : 07-08-2562

5/2562 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 01-08-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 31-07-2562

7/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 23-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 19-07-2562

10/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 10
วันที่ : 18-07-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-06-2562

1/61 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1
วันที่ : 19-06-2562

9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
วันที่ : 14-06-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-05-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562
วันที่ : 02-05-2562

ครั้งที่ 2 : การประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 02-05-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 29-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และจัดทำจดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 11-04-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ : 03-04-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 02-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-03-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 28-03-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 22-03-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
วันที่ : 07-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอรับค่าตอบแทน ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 07-03-2562

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 05-03-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 21-02-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 21-02-2562

5/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 23-01-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 16-01-2562

4/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562
วันที่ : 02-01-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 21-12-2561

3/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 19-12-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของตำแหน่ง
วันที่ : 18-12-2561

12/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 12-12-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-12-2561

3/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 06-12-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 14-11-2561

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-11-2561

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ : 07-11-2561

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 06-11-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 31-10-2561

1/62 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 17-10-2561

2/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 12-10-2561

1/2561 : คณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานฯ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 10-10-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 26-09-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 26-09-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 20-09-2561

10/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 19-09-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 29-08-2561

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 15-08-2561

ครั้งที่ 2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-08-2561

1/61 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 08-08-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 25-07-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 18-07-2561

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 12-07-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-06-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 27-06-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 22-06-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง)
วันที่ : 18-06-2561

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่ม 2
วันที่ : 11-06-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 08-06-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-06-2561

5/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-05-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-05-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 30-04-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 25-04-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 04-04-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 28-03-2561

3 ปี 60 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 22-03-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 20-03-2561

2/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 28-02-2561

ครั้งที่ 1/2561 : ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อจัดทำข้อตกลงฯ(TOR 2561)
วันที่ : 13-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ : 09-02-2561

1/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา แนะแนว และเครือข่ายสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-02-2561

3/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 07-02-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564
วันที่ : 31-01-2561

2 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 25-01-2561

1/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-01-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 17-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 06-12-2560

3/2560 : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการลาศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 21-11-2560

1/2561 : ประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ : 09-11-2560

11/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์
วันที่ : 24-10-2560

2/2560 : ขอเชิญประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
วันที่ : 30-08-2560

1/2559 : ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่ม 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 26-06-2560

3 : คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 31-05-2560

1/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 01-05-2560

1/2560 : ประชุมบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1
วันที่ : 29-03-2560

2 ประจำปี 2560 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ : 21-02-2560