สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย วิทชัย สุขเพราะนา
Mr. Wittachai Sukphroana
โทรศัพท์ : 3304
E-mail : wittachai@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 145
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ
ระดับ : หัวหน้างาน
วันที่เริ่มทำงาน : 5/8/2547
ตำแหน่งการบริหาร
หัวหน้างานงานดนตรีและนันทนาการ
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพัฒนา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17365: โครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564
2. 16870: โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
3. 16716: โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจำปี 2564
4. 16936: โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่นานาชาติ
5. 16715: โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564
6. 16934: โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาด้านดนตรีและนันทนาการ
7. 16935: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่สู่ชุมชน
8. 16720: โครงการไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2564
9. 16689: โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาด้านดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ
10. 16034: โครงการแม่โจ้สามัคคี ปั่นพาอาจารย์บุญศรีกลับบ้าน(ปั่นปาอาจ๋านปิกบ้าน)
11. 16035: โครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
12. 15956: โครงการไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ และพิธีทำบุญทางศาสนา ประจำปี 2563
13. 15962: โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในระดับชาติ ประจำปี 2563
14. 15326: โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
15. 15324: โครงการไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี 2563
16. 15325: โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจำปี 2563
17. 15334: โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2563
18. 14692: โครงการรับน้องถึงบ้าน เสริมสร้างการศึกษา
19. 14672: โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศกึษา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9"เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์"
20. 14419: โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ
21. 14322: โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา "กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562"
22. 14330: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
23. 14206: โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
24. 13965: “ล้อมรั้ว MJU รู้ทันยาเสพติด”
25. 13967: โครงการคัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์
26. 13993: “ล้อมรั้ว MJU รู้ทันยาเสพติด”
27. 12808: ฝ้ายสันทนาการและบันเทิง งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
28. 12719: โครงการสร้างสรรค์ สร้างผู้นำ เสริมทักษะและแสดงออกทางวัฒนธรรม
29. 12627: โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาด้านดนตรี นาฏศิลป์และนันทนาการ “กิจกรรมนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ”
30. 12277: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
31. 11436: โครงการคัดเลือกโควตาผู้มีความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์
32. 11437: โครงการถนนสายวัฒนธรรม
33. 11433: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดนตรีและนันทนาการ
34. 11434: โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาด้านดนตรี นาฎศิลป์และนันทนาการ
35. 10966: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้
36. 10961: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
37. 10964: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้
38. 10684: โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี2560
39. 10375: โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสร้างเครือข่ายด้านดนตรี
40. 10408: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสร้างเครือข่ายด้านดนตรี
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
3. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
6. โครงการอบรมการคัดแยกขยะ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน" พ.ศ.2563
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
8. โครงการประชุมชี้แจง "แนวทางการดำเนินการโครงการในลักษณะ Project Base ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การวิเคราะห์และทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
10. พิธี ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบราทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดชบรมนาถบพิตร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
11. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเอกสาร ในหัวข้อ “ขั้นตอนในการเสนอเอกสารผู้บริหาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
14. การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
15. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
16. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
17. โครงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานสายสนับสนุนและหน่วยงานวิสาหกิจ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
18. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
19. กิจกรรม Library Care The Bear
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
20. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) การฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
21. โครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
22. พิธีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
23. การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ สร้างผู้นำ เสริมทักษะ แสดงออกทางวัฒนธรรม
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
25. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
26. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
27. โครงการ "งานดี บริการดี ชีวีมีสุข"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
28. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช เศษอาหาร พ.ศ.2561
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
29. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กลยุทธ์บริการด้วยหัวใจ"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
30. โครงการ "งานดี บริการดี ชีวีมีสุข"
[ อบรม, กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]
31. การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) อาคารอำนวย ยศสุข
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
32. กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2561
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
33. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
34. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
35. โครงการวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
[ อื่นๆ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
36. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
37. โครงการอบรม เรื่อง จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
38. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับสำนักงานสีเขียว กิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
39. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
40. โครงการสัมมนา "การประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
41. โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
42. โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
43. โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม การฝึกอบรมการคัดแยกขยะภายในสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2560
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
44. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
45. โครงการสัมมนา "รายงานผลการดำเนินโครงการ และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2560"
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 384/2564 (4243) แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3739) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
เลขที่คำสั่ง : 369/2562 (3501) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
เลขที่คำสั่ง : 2562 (3495) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 1"
เลขที่คำสั่ง : 32/2562 (3429) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 323/2562 (3427) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
เลขที่คำสั่ง : 429/2561 (3426) แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
เลขที่คำสั่ง : 218/2562 (3309) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ""กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 6
เลขที่คำสั่ง : 724/2561 (3211) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 87/2561 (2930) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ปีที่ 5"
เลขที่คำสั่ง : 083/2559 (2715) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงาน
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
7/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-09-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 13-09-2564

ครั้งที่ 6/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

4/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 16-06-2564

ครั้งที่ 5/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-05-2564

3/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ครั้งที่
วันที่ : 24-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

2/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-02-2564

ครั้งที่ 1/2564 : คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 14-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 05-01-2564

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ครั้งที่ 8/2563
วันที่ : 22-12-2563

1/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
วันที่ : 17-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

1/2563 : โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 14-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศุนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 17-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-11-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 16-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

๔/๒๕๖๓ : คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 09-10-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
วันที่ : 11-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 25-08-2563

2/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 18-08-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 42
วันที่ : 21-07-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 05-06-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข 4/2563
วันที่ : 19-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-05-2563

1/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 13-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 27-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-12-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
วันที่ : 20-11-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-11-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 26-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-09-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
วันที่ : 22-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
วันที่ : 13-08-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 31-07-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 04-07-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-06-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 24-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
วันที่ : 24-05-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 01-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 21-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 20-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 20-02-2562

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองและจัดเลี้ยงแสดงความยินดี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 03-12-2561

2/2561 : การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการแถลงข่าวงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร
วันที่ : 06-11-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 17-10-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 27-08-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
วันที่ : 27-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 16-08-2561

ครั้งที่ 2/2561 : ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 09-08-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
วันที่ : 09-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 06-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-07-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 04-07-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 03-07-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาด้านการเกษตร”
วันที่ : 31-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 09-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 25-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 04-04-2561

1/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 06-03-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 21-02-2561

ครั้งที่ 2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 09-02-2561

1/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 22-01-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 17-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ สภาพนักงาน
วันที่ : 12-01-2561

2/2560 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐)
วันที่ : 20-12-2560

---- : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยวิสามัญ
วันที่ : 20-12-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-11-2560

3/2560 : การประชุมปรึกษาหารือเรื่อง แผนยุทธศาสตร์การสื่อสารองค์กร
วันที่ : 21-11-2560

พิเศษ : การประชุมผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (เลือกประธานสภาพนักงานและรองประธาน)
วันที่ : 01-11-2560

2/2560 : ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 17-10-2560

1/2560 : ประชุมปรึกษาหารือ
วันที่ : 04-10-2560

๒ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 25-08-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560
วันที่ : 02-08-2560

๒/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 31-01-2560

๑ / ๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 30-01-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓๙)
วันที่ : 13-01-2560