สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. กอบลาภ อารีศรีสม
Dr. Koblap Areesrisom
โทรศัพท์ :
E-mail : koblap@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 837
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : วิชาการ
วันที่เริ่มทำงาน : 15/2/2553
ตำแหน่งการบริหาร
รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาทรัพยากรชนบท)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง-การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. ส่งเสริมการเกษตร
2. ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
3. การประมง
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. พัฒนาทรัพยากรชนบท
2. การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์
3. ส่งเสริมพืชสมุนไพรในชุมชน
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิทยาการสมุนไพร
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิทยาการสมุนไพร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิทยาการสมุนไพร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนนอกหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17626: โครงการอบรมเสริมพิเศษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร (ป.โท)
2. 17127: โครงการขับเคลื่อนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร
3. 16264: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (สมุนไพร)
4. 16675: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเรียนรู้พืชสมุนไพรที่ใช้กับเครื่องยาพื้นบ้านเบื้องต้น"
5. 16674: โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้-พะเยา (ระยะสอง) (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว)
6. 15978: โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้-พะเยา (ระยะแรก)
7. 14647: โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (สำนักงานคณบดี)
8. 14634: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2562 (สำนักงานคณบดี)
9. 14625: โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)
10. 14648: โครงการสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาแลกเปลี่ยน/ฝึกงาน สหกิจในต่างประเทศ (Inbound) (สำนักงานคณบดี)
11. 14643: โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ (สำนักงานคณบดี)
12. 14639: โครงการแข่งขันทักษะเกษตร (สำนักงานคณบดี)
13. 14640: โครงการงานประเพณี 4 จอบ (สำนักงานคณบดี)
14. 14644: โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ (สำนักงานคณบดี)
15. 14475: โครงการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณี 4 จอบ ครั้งที่ 37
16. 13921: โครงการสโมสรพาน้องเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมร่วมทำความดี
17. 13452: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2562
18. 14236: จัดเตรียมสถานที่ห้องสโมสร แสดงความยินดอนรับพี่บัณฑิตใหม่ ประปีการศึกษา 2562
19. 13463: โครงการนำเสนอแผนการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37
20. 13545: โครงการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
21. 13563: โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย
22. 13528: โครงการค่ายผู้นำสโมสร
23. 13458: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร
24. 13547: โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ
25. 13963: โครงการสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ (Inbound)
26. 13527: โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 36 สจล.
27. 13465: โครงการนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
28. 13526: โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ 2561 (โครงการที่อนุมัติแล้ว)
29. 13525: โครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ 2561 (โครงการที่อนุมัติแล้ว)
30. 13524: โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเตรียมแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ (โครงการที่อนุมัติแล้ว)
31. 13565: โครงการไหว้ครูหมอยา (โครงการที่อนุมัติแล้ว)
32. 12738: โครงการสัมมนาการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
33. 12740: โครงการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม
34. 12739: โครงการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
35. 12737: โครงการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
36. 11835: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2561
37. 11826: โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษา(หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)
38. 11844: โครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในต่างประเทศ
39. 11938: โครงการสโมสรพาน้องทำความดี
40. 11937: โครงการค่ายผู้นำอาสาพัฒนาผลิตสัมพันธ์
41. 12312: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560
42. 11834: โครงการ Road Show คณะผลิตกรรมการเกษตร
43. 11936: โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จ.พัทลุง (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
1. 16950 : โครงการนักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชน (SCD) "ศิษย์เก่า_วัฒนธรรม_ชุมชน"
2. 16269 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน (สมุนไพร)
3. 16956 : โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2564
4. 17095 : โครงการปี๋ใหม่เมืองล้านนา รู้คุณค่าเรื่องวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. 16951 : โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะผู้ประกอบการ (SDGs)
6. 16613 : โครงการค่ายผู้นำนักศึกษา
7. 14603 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน (หลักสูตรสมุนไพร)
8. 13513 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรสมุนไพร)
9. 13937 : โครงการนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมรากเหง้าอัตลักษณ์วิถีเกษตี วิถีแม่โจ้ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
10. 13948 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัฒนธรรม ดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต ปี 2562"
11. 14028 : โครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
12. 14047 : โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแรียนรู้สำหรับผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ความเป็นนานาชาติ ประจำปี 2562
13. 13978 : โครงการ "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้"
14. 13934 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางช่างในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
15. 13268 : โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน และสร้างเครือข่ายสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
16. 12973 : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานด้านการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนและการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 สู่การปฏิบัติ”
17. 12808 : ฝ้ายสันทนาการและบันเทิง งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
18. 12813 : โครงการจ้ดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
19. 12584 : โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานด้านจัดหางาน ด้านแนะแนว และการให้บริการ
20. 12587 : การจัดกระบวนการความคิดสู่ความสำเร็จ
21. 11409 : โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเมิน ทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
22. 12551 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถ่ีแม่โจ้
23. 12488 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถ่ีแม่โจ้
24. 12489 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถ่ีแม่โจ้
25. 11854 : โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย
26. 12388 : โครงการจัดทำสื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา
27. 11347 : โครงการ CAREER READY GUIDE "เตรียมพร้อมสู่โลกกว้าง"
28. 12330 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัฒนธรรม ดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต ปี 61
29. 12300 : โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 7 สถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่
30. 11808 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
31. 11344 : โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่โลกอาชีพ "บุคลิกภาพ มารยาท วาสนา...มาด้วยกัน" ประจำปีงบประมาณ 2561
32. 11333 : โครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. TCELS.-64-002 : พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันตัวพาเพื่อผสมกับน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในการนวด
2. TCELS.-64-003 : การพัฒนาการกักเก็บน้ำผึ้งในรูปของเม็ดบีดอัลจีเนตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
3. มจ.2-63-007 : การศึกษาเบื้องต้น ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย
4. มจ.1-62-01-030 : สมบัติทางชีวภาพ การแยก การระบุเอกลักษณ์ของเม็ดแป้ง และการประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ ของเม็ดข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
5. มจ.1-62-01-030.2 : การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมี และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. โครงการ Happy plan happy money Happy life
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย ]
5. กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมทั่วไป ]
7. โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (สำนักงานคณบดี)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
8. ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
10. กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
11. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
12. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
13. กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
14. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
15. โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจั รุ่นที่ 2
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
16. โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
17. ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
18. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562และ 2563 สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
19. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร Go Eco U ประจำปีงบประมาณ 2562
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 19-21พฤศจิ

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : URU International Conference on Science Technology

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : วารสารเกษตร 34(3): 353-362.

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ฉบับที่ : ว.วิทย. มข. 47(4) 616-622 (2562)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 01-02-2565

1/2565 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 01-02-2565

5/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่
วันที่ : 21-01-2565

4/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่
วันที่ : 22-12-2564

1 : ประชุมเพื่อติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ครั้งที่
วันที่ : 20-12-2564

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 13-12-2564

3/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่
วันที่ : 15-11-2564

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่
วันที่ : 20-10-2564

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 01-10-2564

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัยครั้งที่
วันที่ : 31-08-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัยครั้งที่
วันที่ : 29-07-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัยครั้งที่
วันที่ : 21-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-06-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามงานดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 1
วันที่ : 04-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 07-05-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 08-04-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 17-03-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-02-2564

1/2564 : ประชุมการเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2563
วันที่ : 16-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 26-01-2564

1/2564 : ประชุมสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 26-01-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 05-01-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัยครั้งที่
วันที่ : 03-12-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ : 23-11-2563

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 23-11-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 15-10-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 02-09-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-06-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-03-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-02-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 23-01-2563

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 18-12-2562

ครั้งที่ 2/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 29-11-2562

2/2563 : การประชุมคณะทำงานศูนย์ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช
วันที่ : 25-11-2562

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 11-11-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 22-10-2562

ครั้งที่ 1/2562 : คณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
วันที่ : 03-10-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-09-2562

10/562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 21-08-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-07-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-06-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 21-05-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 21-05-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญครั้งที่
วันที่ : 17-04-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 03-04-2562

๖/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-03-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 18-03-2562

๕/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-03-2562

๔/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-02-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-02-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 18-02-2562

๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 13-02-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-01-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 17-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 14-01-2562

๑/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 09-01-2562

๑๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-12-2561

๒๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-12-2561

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 18-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 03-12-2561

๑๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 03-12-2561

๑๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 28-11-2561

๑๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 14-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 08-11-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”
วันที่ : 07-11-2561

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 01-11-2561

๑๐/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 29-10-2561

๑๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 26-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 17-10-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 09-10-2561

๙/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 24-09-2561

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-09-2561

๘/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 27-08-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 20-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 16-08-2561

๗/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-07-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-07-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 04-07-2561

๑๐/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 27-06-2561

๖/๒๕๖๑ : การประชุมที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 25-06-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 21-06-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาด้านการเกษตร”
วันที่ : 31-05-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 30-05-2561

๕/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 28-05-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 28-05-2561

๔/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 23-04-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-04-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร"
วันที่ : 27-03-2561

๓/๒๕๖๑ : การประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 26-03-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-03-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 22-02-2561

๒/๒๕๖๑ : ที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-02-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 22-01-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร วิสามัญ
วันที่ : 18-01-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 11-01-2561