สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. วาริน สุทนต์
Dr. Varin Suton
โทรศัพท์ : 3646
E-mail : warin-s@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 185
ประเภทการจ้าง : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 30/12/2537
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Horticulture)
สถาบัน : National Chung Hsing University
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-พืชสวน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-ไม้ผล)
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาการสมุนไพร
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : วิทยาการสมุนไพร
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16264 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (สมุนไพร)
2. 14989 : โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)
3. 14603 : โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน (หลักสูตรสมุนไพร)
4. 14625 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)
5. 13498 : โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หลักสูตรสมุนไพร)
6. 13519 : โครงการฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพรชีวกะโกมารภัจจ์แม่โจ้ (หลักสูตรสมุนไพร)
7. 13514 : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษา (หลักสูตรสมุนไพร)
8. 13513 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต (หลักสูตรสมุนไพร)
9. 11964 : โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ (หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)
10. 11826 : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพของนักศึกษา(หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)
11. 11834 : โครงการ Road Show คณะผลิตกรรมการเกษตร
12. 11808 : โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร
13. 10195 : โครงการที่ปรึกษาพบนักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร)
14. 10807 : โครงการคณาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร)
15. 10196 : โครงการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรสู่ชุมชน
ผลงานด้านงานวิจัย
1. สวก.-63-012 : การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรข้าวเย็นเหนือ
2. สวก.- 63-012.1 : การสำรวจรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์พืชสมุนไพรข้าวเย็นเหนือ
3. สวก.-63-012.2 : การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเย็นเหนือ
4. มจ.1-62-01-018 : การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงสำเร็จรูป
5. มจ.2-61-082 : การคัดเลือกสายพันธุ์ไพลเพื่อการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร
6. มจ.1-61-077 : ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ต่อปริมาณ โพแทสเซียม กรดแคฟเฟอิก กรดโรสมารินิก และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ในหญ้าหนวดแมว
7. มจ.1-61-050 : ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย
8. มจ.1-61-066 : ผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์ และระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ต่อปริมาณสาร ฟลาโวนอยด์ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และ ปริมาณแคลเซียม ในชะพลู
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
2. โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย ]
4. การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
5. กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมทั่วไป ]
7. ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้งานข้อมูลพื้นฐานทางสภาพแวดล้อม (IoT Smart Farm)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมทั่วไป ]
9. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
10. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
11. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
12. กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
13. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
14. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
15. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
16. “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
17. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิพากษ์ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : Agricultural Sci. J. 49 : 1 (Suppl.) : 132 – 138 (

สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร
ฉบับที่ : แก่นเกษตร 45 (3) : 433-438 (2560). 433-438 (20

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 46(4): 744-750.

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ฉบับที่ : ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2564 : ประชุมการเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2563
วันที่ : 16-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 14-10-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 28-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ
วันที่ : 11-12-2562

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 22-10-2562

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ
วันที่ : 11-10-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-09-2562

10/562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 21-08-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ
วันที่ : 05-08-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-07-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 19-06-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการฯ ครั้งที่
วันที่ : 18-06-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 21-05-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญครั้งที่
วันที่ : 17-04-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญครั้งที่
วันที่ : 03-04-2562

1/2562 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงระบบงานและกายภาพ คณะผลิตกรรมการเกษตร ครั้งที่
วันที่ : 12-03-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 18-02-2562

ประชุมการจัดโคร : ปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรม Field day
วันที่ : 13-02-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 17-01-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 15-01-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 18-12-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
วันที่ : 09-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 08-11-2561

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 01-11-2561

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 09-10-2561

12/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-09-2561

11/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 20-08-2561

10/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-07-2561

9/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 21-06-2561

8/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 28-05-2561

7/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-04-2561

6/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-03-2561

5/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 22-02-2561

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร วิสามัญ
วันที่ : 18-01-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 11-01-2561

3/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร
วันที่ : 28-12-2560

2/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 24-11-2560

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยวิสามัญ
วันที่ : 24-10-2560

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 06-10-2560

10/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 21-09-2560

9/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 10-08-2560

8/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 04-07-2560

7/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 19-05-2560

6/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 07-04-2560

5/2560 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 16-03-2560

4/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร สมัยสามัญ
วันที่ : 26-01-2560