สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. เนตราพร ด้วงสง
Dr. Nettraporn Doungsong
โทรศัพท์ : 0988262710
E-mail : nettraporn_ds@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1076
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 3/12/2561
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Chemistry)
สถาบัน : University of Bristol
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วัสดุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วัสดุศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
2. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Leaning ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. Workshop การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการเรียนการสอน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   กรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากต้นกล้วย
[ ภายในประเทศ ]   บรรจุภัณฑ์อาหารจากพืชตระกูล Zea Mays
[ ภายในประเทศ ]   กระบวนการเคลือบแผ่นกรองเส้นใยปอสาเพื่อเพิ่มสมบัติการสะท้อนน้ำ
[ ภายในประเทศ ]   การเคลือบเส้นใยจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร
[ ภายในประเทศ ]   กรรมวิธีการผลิตก้อนปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[ ภายในประเทศ ]   น้ำมันผงและกรรมวิธีการผลิตสิ่งนั้น
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2564 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศสตร์ ในหมวดศึกษาทั่วไป
วันที่ : 29-06-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 24-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 01-02-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2563
วันที่ : 25-09-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการหน่วยความเป็นเลิศทางวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ : 08-07-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 11-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 20-01-2563