สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย ศุภชัย ชัยอุดมวิถี
Mr. Supachai Chaiudomvitee
โทรศัพท์ : 3020
E-mail : supachai_k@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 997
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/8/2555
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัญฑิต ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (วิทยาการจัดการ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. เคมี
2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารงานบุคคล/การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติงานกองกลาง ประจำปี 2564-2565
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. SAS-64-โครงการอบรมการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
4. โครงการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2564 เรื่อง กลวิธีเสริมสร้างพัฒนาทักษะเชิงรุกสู่การทำงานในยุคดิจิทัลวิถีใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ สนม. ให้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายภาพให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. ““Let’s Relax ชวนเพื่อนฟิต พิชิตออฟฟิศซินโดรม”
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมกีฬาและสุขอนามัย ]
8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบบริการของหน่วยงานและระบบยานพาหนะ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำ SAR ของหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
10. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
11. วันสิ่งแวดล้อมโลก Show Me How to Go Green
[ การเสวนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
12. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
13. กิจกรรมแม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
14. ธรรมาภิบาล
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
15. ฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง ออกแบบสื่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ (ไม่) น่าสนใจ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
16. โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]
17. โครงการ การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หัวข้อ
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมบริการแก่สังคม และชุมชน ]
18. บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและระบบงานสารบรรณ
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
19. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (SONET) ประจำปี พ.ศ. 2563
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
20. กิจกรรมที่ 8 การติดตาม ประเมินผล และการดำเนินงานโครงการส่วนกลาง
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
21. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
22. โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น สำนักงานสีเขียว (Green Office)
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
23. กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
24. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
25. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
26. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน" พ.ศ.2563
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
27. การใช้พลังงงาน ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการมลพิษและของเสีย
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
28. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : บรรยายความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว พ.ศ.2563
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
29. การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
30. ฺBig Cleaning Day กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
31. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
32. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเอกสาร ในหัวข้อ “ขั้นตอนในการเสนอเอกสารผู้บริหาร สำหรับส่วนงานคระ สำนัก วิสาหกิจ”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
33. กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
34. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) พ.ศ.2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
35. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
36. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารเอกสาร ในหัวข้อ “ขั้นตอนในการเสนอเอกสารผู้บริหาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
37. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
38. การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว Green Office
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
39. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2562
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
40. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
41. โครงการสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม Big cleaning day พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
42. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม ด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว) พ.ศ.2561
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
43. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
44. โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
45. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช เศษอาหาร พ.ศ.2561
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
46. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก การดำเนินการ 3R และการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว พ.ศ.2561
[ สัมมนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
47. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
48. โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
49. กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ.2561
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
50. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
51. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
52. โครงการอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
53. โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
54. โครงการวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
[ อื่นๆ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
55. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
56. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้าน ICT (Staff Training) Tip & Trick MS Excel
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
57. โครงการอบรม เรื่อง จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
58. โครงการการสร้างพันธสัญญาและการวางแผนสำหรับการพัฒนาผู้นำสายสนับสนุนก้าวสู่ผู้บริหารสายสนับสนุนในอนาคต
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
59. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับสำนักงานสีเขียว กิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
60. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
61. โครงการ : ให้ความรู้แก่อาสาสมัครในการดูแล บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานอธิการบดีเบื้องต้น
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
62. โครงการสัปดาห์ Green Office สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560
[ การเสวนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
63. โครงการสัมมนา "การประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
64. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) พ.ศ. 2560
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
65. โครงการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
66. โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office) กิจกรรม : การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว พ.ศ. 2560
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (4245) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (4244) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (4241) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 185/2564 (3845) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3739) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
เลขที่คำสั่ง : 2/2563 (3656) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแบบสอบถาม รวบรวม และประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เลขที่คำสั่ง : 279 (3529) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
เลขที่คำสั่ง : 98/2562 (3391) แต่งตั้งคณะทำงานนักคิดรุ่นใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 1213/2561 (3282) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
เลขที่คำสั่ง : 72/2561 (2967) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 36/2560 (2961) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เลขที่คำสั่ง : - (2915) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการ Reform มหาวิทยาลัย
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
7/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-09-2564

ครั้งที่ 1/2564 : การประชุมคณะกรรมการตัดสินคลิปวีดีโอรณรงค์ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
วันที่ : 01-09-2564

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมพิจารณาเสนอราประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อและประวัติผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2564
วันที่ : 17-08-2564

๑/๒๕๖๔ : ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ : 13-08-2564

ครั้งที่ 6/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-08-2564

4/2564 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน
วันที่ : 27-07-2564

๖/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 14-07-2564

4/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สภาพนักงาน
วันที่ : 22-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการบริหารกองกลาง
วันที่ : 16-06-2564

ครั้งที่ 5/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-06-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประจำปี 2563
วันที่ : 24-05-2564

ครั้งที่ 3/2564 : การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สภาพนักงาน
วันที่ : 14-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-05-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2564 (ออนไลน์)
วันที่ : 26-04-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 25-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 04-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สภาพนักงาน
วันที่ : 01-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 18-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

1/2563 : โครงการสานสัมพันธ์ผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 14-12-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2563
วันที่ : 10-11-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 06-11-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 16-10-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 15-09-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 25-08-2563

2/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 18-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย การจราจรและการสื่อสาร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 17-08-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 23-07-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 03-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 25-06-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 05-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ : 23-04-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
วันที่ : 20-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ : 01-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ : 27-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 21-02-2563

1/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 13-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 05-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 23-01-2563

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-12-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 19-12-2562

8/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 12-12-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 07-11-2562

7/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน
วันที่ : 29-10-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-09-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 31-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-07-2562

5/2562 : การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารสภาพนักงาน
วันที่ : 15-07-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 28-06-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 19-06-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 01-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 04-04-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 28-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 20-02-2562

8/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-12-2561

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองและจัดเลี้ยงแสดงความยินดี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 03-12-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 26-10-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 17-10-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 25-09-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 27-08-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 09-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 06-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-07-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 14-06-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 09-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 25-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่ : 04-04-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 27-02-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 21-02-2561

- : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (ฝ่ายรับรอง) การรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์/ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
วันที่ : 15-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 17-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ สภาพนักงาน
วันที่ : 12-01-2561

---- : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยวิสามัญ
วันที่ : 20-12-2560

1/2560 : ประชุมคณะกรรมการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2560
วันที่ : 04-12-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-11-2560

พิเศษ : การประชุมผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (เลือกประธานสภาพนักงานและรองประธาน)
วันที่ : 01-11-2560

9/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 20-10-2560

8/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 24-08-2560

6/2560 : การประชุมคณะทำงานผลักดันให้สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 27-07-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 18-07-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 23-06-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานอธิการบดี
วันที่ : 13-06-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 12-05-2560

3/2560 : การประชุมคณะทำงานผลักดันให้สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 18-04-2560

2/2560 : การประชุมคณะทำงานผลักดันให้สำนักงานอธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 10-03-2560