สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิริยะ กาญจนคงคา
Asst. Prof. Piriya Kanjanakongkha
โทรศัพท์ : 0845748909
E-mail : piriya_kj@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 545
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 10/6/2562
ตำแหน่งการบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะสารสนเทศฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การสื่อสารดิจิทัล
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะสารสนเทศฯ)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การสื่อสารดิจิทัล
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17707: การยกระดับบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือให้มีทักษะการผลิตสื่อ Digital หรือ Animation เพื่อถ่ายทอดโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และนวัตกรรมแก่คนรุ่นใหม่และชาวต่างประเทศ (สื่อ digital ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2. 17355: โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ AR เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
3. 17322: โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
4. 17200: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี
5. 17081: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
6. 16203: โครงการนิทรรศการร่วมสมัยเพื่อจัดแสดงผลงานนักศึกษา หลักสูตรการสื่อสารดิจิทัล (MJU RAY)
7. 16003: กิจกรรมการประกวดดาวเดือน DC Red Color Full Party
8. 14964: โครงการพัฒนาและสนับสนุนทุนให้กับการบริการวิชาการและวิจัยเพื่อบูรณาการก้าวไปสู่โลก
9. 14942: โครงการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
10. 15215: โครงการ การพัฒนา DQ-Digital Intelligence (ความอัจริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล) ของนักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
11. 14367: โครงการสหกิจศึกษา
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายภาพให้สวยด้วยสมาร์ทโฟน”
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM คน QA” ประจำปีงบประมาณ 2564
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
3. การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ (สายวิชาการ)
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พบปะบุคลากรภายในคณะ สำนัก หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมอบแนวนโยบายการพัฒนางานและทิศทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ อื่นๆ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. วิทยากรอบรม เจ้าหน้าที่ของ ธกส.
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. อบรมการใช้โปรแกรม EndNote โปรแกรมจัดการข้อมูลบรรณานุกรม
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
9. อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (สายวิชาการ)
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
10. MJU Car Free Day 2020
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
11. ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินบทความ
[ ทดสอบ/ตรวจสอบ ให้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย, ไม่ระบุ ]
12. โครงการประชุมชี้แจง "แนวทางการดำเนินการโครงการในลักษณะ Project Base ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
13. โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[ สัมมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
15. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 812/2564 (4288) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 811/2564 (4287) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 757/2564 (4286) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 96/2564 (4283) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (นวัตกรรมสื่อสารตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
เลขที่คำสั่ง : 67/2564 (4282) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 66/2564 (4281) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 63/2564 (4280) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 102/2564 (4279) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 95/2564 (4277) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 89/2564 (4275) ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 71/2564 (4274) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ขับเคลื่อน ติดตามยุทธศาสตร์ และงบประมาณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : - (3881) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : - (3880) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 23/2564 (3849) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 16/2564 (3843) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 17/2564 (3842) แต่งตั้งคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 18/2564 (3840) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 13/2563 (3839) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการกระทำความผิดของนักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 24/2563 (3838) แต่งตั้งคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 98/2562 (3836) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 68/2562 (3835) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 42/2563 (3832) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 88/2562 (3831) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 72/2562 (3830) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
เลขที่คำสั่ง : 1912/2563 (3829) แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 534/2562 (3819) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 22/2563 (3817) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 5/2563 (3815) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
เลขที่คำสั่ง : 4/2563 (3814) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 68/2562 (3809) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 86/2562 (3808) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา คณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 46/2563 (3807) คณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 98/2563 (3806) คณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 7/2563 (3805) แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 68/2563 (3804) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 52/2563 (3795) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 51/2563 (3794) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 53/2563 (3793) แต่งตั้งคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 31/2563 (3792) แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 42/2563 (3791) แต่งตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 36/2563 (3789) มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบผู้ช่วยคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 35/2563 (3788) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 32/2563 (3787) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 47/2563 (3786) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระดับบัณทิตศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 43/2563 (3784) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 84/2563 (3783) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 82/2563 (3779) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 82/2563 (3778) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 22/2563 (3777) แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะสารสนเทศ
เลขที่คำสั่ง : 57/2562 (3776) ภาระงานผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา)
เลขที่คำสั่ง : 163/2562 (3775) แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 68/2563 (3771) แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 102/2563 (3768) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระดับบัณทิตศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 9/2563 (3766) แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 86/2563 (3765) แต่งตั้งคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 88/2563 (3762) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 11/2564 (3760) คณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 15/2564 (3758) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 1609/2563 (3757) แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 1609/2563 (3750) แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 20/2564 (3748) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่คำสั่ง : 85/2562 (3388) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ : 01-12-2564

12/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 01-12-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 24-11-2564

11/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 17-11-2564

2/2564 : การประชุมรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนก่อนปิดภาคการศึกษา ภาคต้น และการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ : 16-11-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 15-11-2564

(นัดพิเศษ) : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 15-11-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 10-11-2564

11/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 10-11-2564

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-11-2564

4/2564 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 27-10-2564

10/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-10-2564

3/2564 : การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 12-10-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 07-10-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 07-10-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 04-10-2564

9/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 29-09-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการประเมินกิจกรรม 5 ส คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 29-09-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 22-09-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 21-09-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา ขับเคลื่อน ติดตามยุทธศาสตร์ และงบประมาณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 21-09-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ : 17-09-2564

3/2564 : คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-09-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 15-09-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 08-09-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 07-09-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 06-09-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 18-08-2564

2/2564 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ออนไลน์)
วันที่ : 16-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 13-08-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 11-08-2564

8/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 11-08-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 10-08-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 21-07-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 21-07-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการกองทุนคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-07-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 14-07-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 07-07-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา ขับเคลื่อน ติดตามยุทธศาสตร์ และงบประมาณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 06-07-2564

พิเศษ (28 มิถุน : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 28-06-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 25-06-2564

พิเศษ (22 มิถุน : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 22-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 18-06-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-06-2564

พิเศษ : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 15-06-2564

2/2564 : ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ฝ่ายผลิตสื่อ สารสนเทศ และงานสร้างสรรค์)
วันที่ : 14-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 11-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 11-06-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 11-06-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 08-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 02-06-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 02-06-2564

2/2564 : คณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2564 (สาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล)คณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2564 (สาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล)
วันที่ : 31-05-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 24-05-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 13-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-05-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-05-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 05-05-2564

1/2564 : การประชุมหารือการทำหลักสูตรสื่อสารดิจิทัล 2 แขนง
วันที่ : 30-04-2564

1/2564 : คณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2564 (สาขาวิชาการสื่อสารนวัตกรรมดิจิทัล)
วันที่ : 27-04-2564

รอบพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 26-04-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 07-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 01-04-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 31-03-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 24-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 17-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 10-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 10-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
วันที่ : 09-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2564
วันที่ : 08-03-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-03-2564

1/2564 : คณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 25-02-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 10-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 04-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
วันที่ : 29-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (ฝ่ายผลิตสื่อ สารสนเทศ และงานสร้างสรรค์) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 27-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์
วันที่ : 26-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 15-01-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-01-2564

1/2563 : คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 11-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 08-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 06-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
วันที่ : 05-01-2564

(พิเศษ) : ประชุมพิจารณาคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 29-12-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-12-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาอาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ : 17-12-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 02-12-2563

12/2563 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 02-12-2563

4/2563 : คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 30-11-2563

พิเศษ/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2564
วันที่ : 23-11-2563

11/2563 (พิเศษ) : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 18-11-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ : 16-11-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ : 06-11-2563

3/2563 : คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 06-11-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 05-11-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 04-11-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 04-11-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ : 28-10-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ : 27-10-2563

5/2563 : คณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสืื่อสาร
วันที่ : 26-10-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 07-10-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ : 06-10-2563

2/2563 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 30-09-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-09-2563

9/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 02-09-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ : 18-08-2563

2/2563 : คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้าพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 17-08-2563

๒/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 07-08-2563

5/2563 : วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 03-08-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาและจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ : 31-07-2563

1/2563 : เชิญประชุมคณะทำงานเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 31-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 31-07-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 31-07-2563

8/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 29-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 22-07-2563

7/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-07-2563

วันที่3 กรกฎาคม : ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและเตรียมการในด้านต่าง ๆ
วันที่ : 03-07-2563

๔/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 01-07-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 16-06-2563

15 มิ.ย. 2563 : ขอเชิญประชุม (รอบพิเศษ)
วันที่ : 15-06-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
วันที่ : 15-06-2563

6/2563 : ประชุม่คณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 6 /2563
วันที่ : 15-06-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 15-06-2563

นัดพิเศษ : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 05-06-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 6-2563 วาระเร่งด่วน
วันที่ : 04-06-2563

ประจำเดือน มิถุ : คณบดีพบปะบุคลากรคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 02-06-2563

6/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 01-06-2563

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 25-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์
วันที่ : 20-05-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-05-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-05-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 08-05-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 30-04-2563

4 / 2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 27-04-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 10-04-2563

4/2563 : ประชุม่คณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4 /2563
วันที่ : 08-04-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ : 03-04-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 03-04-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วันที่ : 02-04-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์
วันที่ : 31-03-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 30-03-2563

2/2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 24-03-2563

1/2563 : คณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
วันที่ : 24-03-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-03-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 20-03-2563

๓/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 19-03-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 19-03-2563

3/2563 : ประชุม่คณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ครั้งที่ 3 /2563
วันที่ : 18-03-2563

1/2563 : xประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 18-03-2563

นัดพิเศษ : แนวทางการให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่บ้าน (work from home)
วันที่ : 17-03-2563

นัดพิเศษ : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และดำเนินการจัดทำระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
วันที่ : 17-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 16-03-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-03-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office)
วันที่ : 06-03-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 06-03-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 05-03-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : คณะกรรมการสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 26-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร (พิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการประกันคุณภาพ (CUPT QMS Guidelines) ทุก Criteria รอบที่ ๑) )
วันที่ : 20-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 19-02-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 17-02-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/๒๕๖3
วันที่ : 14-02-2563

- : ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์คณะ
วันที่ : 13-02-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 13-02-2563

2/2563 : การประชุมติดตามงานฝ่ายบริหาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 27-01-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 27-01-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-01-2563

ครั้งที่ 1/๒๕๖๓ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-01-2563

1/2563 : การประชุมติดตามงานฝ่ายบริหาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 23-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
วันที่ : 23-01-2563

1/2563 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 09-01-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงาน งานเกษตรแม่โจ้ 2563 (6 มกราคม 2563)
วันที่ : 06-01-2563

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 25-12-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5ส ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-12-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-12-2562

11/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-12-2562

2/2562 : คณะกรรมการสื่อสารองค์การและประชาสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 04-12-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 04-12-2562

10/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 04-12-2562

19/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 28-11-2562

5/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 28-11-2562

๓/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการพัฒนากายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 22-11-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-11-2562

10/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ : 18-11-2562

5/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 15-11-2562

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 14-11-2562

4/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 13-11-2562

2/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 12-11-2562

18/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 07-11-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ : 06-11-2562

3/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 04-11-2562

9/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 29-10-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสราภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563
วันที่ : 22-10-2562

19/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 22-10-2562

๑๓/๒๕๖๒ : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ : 22-10-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์
วันที่ : 18-10-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ : 16-10-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-10-2562

๑/๒๕๖๓ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 15-10-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงาน(TOR)
วันที่ : 10-10-2562

๑๗/๒๕๖๒ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 30-09-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 26-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
วันที่ : 24-09-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 24-09-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 20-09-2562

8/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 18-09-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการกายภาพ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-09-2562

1/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ของคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-09-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 16-09-2562

3/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 11-09-2562

7/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 10-09-2562

16 : ประชุมกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 30-08-2562

7/2562 : ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 27-08-2562

๑/๒๕๖๒ : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกายภาพคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 26-08-2562

6/2562 : ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 09-08-2562

15 : ประชุมกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
วันที่ : 01-08-2562

3/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 23-07-2562

2/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการและวิจัย
วันที่ : 19-07-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
วันที่ : 19-07-2562

5/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ
วันที่ : 19-07-2562

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ : 19-06-2562