สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. ชฎาพร จันทร์พร

โทรศัพท์ :
E-mail : chadapohn_jp@mju.ac.th

การดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
- 01-11-2560 ลูกจ้างสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจพนักงานบริหารงานทั่วไป -
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ไม่มีข้อมูล
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
กรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล