สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. คัทลียา ใจศรีธิ
Miss Kuttaleeya Jaisreti
โทรศัพท์ : 053-873-3132
E-mail : kuttaleeya_jt@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1082
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นิติกร
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 4/9/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบัน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. กฎหมายระหว่างประเทศ
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และการบริการ
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ สนม. ให้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. กิจกรรมแม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
6. โครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง” หัวข้อ ภารกิจของกองกลาง “ขั้นตอนและกระบวนการเสนอเอกสาร”
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. โครงการ Happy plan happy money Happy life
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
8. กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2563
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
9. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
10. MJU Car Free Day 2020
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
11. โครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. กิจกรรมด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) พ.ศ.2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
13. หลักสูตร Update!! กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (HR Labor Law)
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
14. รับฟังเสวนาในงานประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
15. หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ 16
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
16. หลักสูตรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นบัญชี และกระบวนการบังคับทางกฎหมาย พร้อมทั้งการป้องกันการทุจริตในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
17. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
18. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง คดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
[ สัมมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
19. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
20. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
21. ข้าราชการไทยไร้ทุจริต
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
22. หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
23. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
24. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
25. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
8/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 10-11-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 30-09-2564

ครั้งที่ 6/2564 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 23-08-2564

5/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 13-07-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 15-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 11-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 30-03-2564

ครั้งที่ 1/2564 : วาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 16-02-2564

๑/๒๕๖๔ : คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
วันที่ : 11-01-2564

9/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 29-12-2563

ครั้งที่ 8/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 17-11-2563

ครั้งที่ 7/2563 : วาระการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 08-10-2563

นัดพิเศษ : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 15-09-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 28-08-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 30-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา
วันที่ : 08-04-2563

20/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.)
วันที่ : 13-11-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ : 10-09-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ : 06-02-2562

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองและจัดเลี้ยงแสดงความยินดี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 03-12-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการประจำกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ : 16-03-2561

8/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ : 27-12-2560

7/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ : 30-11-2560

6/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ : 02-11-2560

5/2560 : การประชุมคณะกรรมการประจำกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ : 20-09-2560