สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ ชัยวิเศษ
Acting Sub Lt. Surasak Chaivisate
โทรศัพท์ : 0903239162
E-mail : surasak_c@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1109
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 1/10/2556
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
3. โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนฯ (กิจกรรมที่ 2 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยสถาบัน)
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ม.แม่โจ้-แพร่ฯ (กิจกรรมที่ 1 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน)
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
5. โครงการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
6. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Leaning ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการ "หลักธรรมนำสุขภาพกับสมาธิพื้นฐานต้านภัยโควิด ด้วย SKT"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
8. โครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจใน เกณฑ์ CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จังหวัดแพร่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ครั้งที่1/2564 : ประชาพิจารณ์กำหนดหลักเกณฑ์ข้อตกลงภาระงาน (TOR) ของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ : 23-11-2564

ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 03-11-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 01-09-2564

1/2564 : ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน (ภายใต้โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนฯ)
วันที่ : 05-07-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก 2564
วันที่ : 20-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก 2564
วันที่ : 09-12-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก 2563
วันที่ : 28-10-2563

ครั้งที่ 1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ปั่นปาอาจ๋านปิกบ้าน” แห่รูปปั้นเหมือน ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย
วันที่ : 07-10-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 17-08-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
วันที่ : 22-07-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 14-07-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 94 MHz เสียงจากแม่โจ้-แพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ : 12-05-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1/2563
วันที่ : 28-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 21-02-2563

9/2563 : คณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 22-01-2563

8/2562 : คณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 25-12-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 13-12-2562

4/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุและพิพธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 4/2562
วันที่ : 03-12-2562

7/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 26-11-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรและบริหารสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-11-2562

3/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุและพิพธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 07-11-2562

2/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 01-10-2562

6/2562 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 25-09-2562

5/2562 : ติดตามงานโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 06-09-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 28-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 24-07-2562

1/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 24-01-2562

4/2561 : ประชุมบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร
วันที่ : 27-11-2561

4/2561 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก
วันที่ : 14-11-2561

3/2561 : ประชุมบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร
วันที่ : 30-08-2561

3/2561 : เชิญคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าร่วมประชุม
วันที่ : 01-08-2561

2/61 : เชิญคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้าร่วมประชุม
วันที่ : 04-07-2561

2/2561 : ประชุมบุคลากรหน่วยสื่อสารองค์กร
วันที่ : 04-06-2561

1/61 : เชิญประชุมคณะกรรมการับนักศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-02-2561

6/2560 : เชิญประชุม
วันที่ : 27-12-2560

5/2560 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 22-11-2560

4/2560 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 12-07-2560

3/60 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาใหม่เชิงรุก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
วันที่ : 25-04-2560

2/60 : เชิญเข้าร่วมประชุม
วันที่ : 08-03-2560

1/2560 : เชิญประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาเชิงรุก 1/2560
วันที่ : 11-01-2560