สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย บารเมษฐ์ ดวงเพชร
Mr. Baramet Doungpet
โทรศัพท์ : 0894309810
E-mail : baramet_dp@mju.ac.th

การดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
275 11-05-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)นักประชาสัมพันธ์ -
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
กรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล