สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย รชานนท์ พรหมมา
Mr. Rachanon Phromma
โทรศัพท์ : 0931910404
E-mail : RACHANON_PH@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 103
ประเภทการจ้าง : พนักงานส่วนงาน
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 2/9/2562
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อิเล็กทรอนิกส์)
สถาบัน : โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและการบรรยายการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและการบันทึกข้อกฎหมาย
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. 64-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน" พ.ศ.2563
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
(เตรียมความพร้อ : การประชุมคณะกรรมการสำนักงานสีเขียวคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 30-11-2564

1/2564 : ประชุมสำนักงานคณบดี
วันที่ : 11-11-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ประจำ 2564
วันที่ : 15-03-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่ : 17-09-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่ : 30-07-2563

1/2563 : การประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ : 22-07-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
วันที่ : 17-07-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล 5 ส
วันที่ : 12-06-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการ Green office หมวดที่5
วันที่ : 15-05-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล 5 ส ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
วันที่ : 17-03-2563

1/2562 : ประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ : 04-12-2562