สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. ภคมน ปินตานา
Dr. Pakamon Pintana
โทรศัพท์ : 0986196155
E-mail : pakamon_pi@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 525
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 23/7/2561
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(พลังงานทดแทน)
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมพลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(พลังงานทดแทน)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมพลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : พลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(พลังงานทดแทน)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตร : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : วิศวกรรมพลังงานทดแทน
ระดับ : ปริญญาโท
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 17687: โครงการความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE
2. 17324: โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
3. 17052: โครงการ บริการการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนอกห้องเรียน
4. 16450: โครงการการส่งเสริมนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
5. 17255: โครงการจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
6. 14393: โครงการ พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
7. 14170: โครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัยหน้าใหม่ (โครงการการพัฒนาชีวมวลอัดเม็ดจากใบและต้นข้าวโพดโดยใช้กากกาแฟเป็นตัวประสาน)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
2. โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (กิจกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานสีเขียว)
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมทั่วไป ]
6. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว พ.ศ.2562
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
7. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
8. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
9. กิจกรรม Library Care The Bear
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
10. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
11. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
12. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
13. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
14. โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการวิจัย
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบเคลือบฟิล์มบางต้นแบบด้วยเทคนิคพลาสมาสปัตเตอริง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : - : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (-)
ฉบับที่ : รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, หน้า 439-444

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, หน้า 114-119

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, หน้า 317-322

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที 2 ฉบับที่ 3 ปี มกราคม 2562 - มิถุนายน 2562, หน้า 1-10

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 968-977

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่ว ประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน” วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ หน้า 968-977

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์, 2-3 กันยายน 2563ม หน้า 276-285

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : งานประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 20 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท จ.สงขลา หน้า 178-183

10. - [0.4]
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 1st International Conference on Smart Community Development in the Asia Pacific (iSCAP2020), 21 February 2020 Chiang Mai World Green City Chiang Mai Rajabhat University, Thailand, p45-51.

11. - [0.4]
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 1st International Conference on Smart Community Development in the Asia Pacific (iSCAP2020), 21 February 2020 Chiang Mai World Green City Chiang Mai Rajabhat University, Thailand, p60-65.

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฉบับที่ : วารสารวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตราดิตถ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 27-38

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chemical engineering transactions
ฉบับที่ : Chemical engineering transactions VOL. 78, 2020, p.121-126

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
3/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 19-01-2565

2/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 17-11-2564

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 20-10-2564

11/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 15-09-2564

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 18-08-2564

9/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 22-07-2564

8/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 18-06-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 19-05-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 17-03-2564

ครั้งที่ 2/2564 : การประุชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ : 22-02-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 17-02-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 20-01-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 07-12-2563

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 07-10-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 02-09-2563

8/2563 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 05-08-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 01-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 04-06-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 08-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 01-04-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 10-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 29-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 18-12-2562

2/2562 : คณะกรรมการด้านวิชาการ
วันที่ : 08-10-2562

8/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 08-08-2562

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่ : 01-05-2562