สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. พรรณรัตน์ ตันติเสรี
Miss Pannarat Tantiseri
โทรศัพท์ : 3045
E-mail : pannarat@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 802
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับ : ปฏิบัติการ
วันที่เริ่มทำงาน : 20/8/2552
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
2. โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
3. กิจกรรมแม่โจ้พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
4. โครงการขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
6. โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
8. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) "กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
9. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืช เศษอาหาร พ.ศ.2561
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
10. โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก การดำเนินการ 3R และการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว พ.ศ.2561
[ สัมมนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
11. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561
[ อื่นๆ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
12. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
13. โครงการอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
14. โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
[ ประชุมสัมนา, การวางแผนและพัฒนา ]
15. โครงการวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
[ อื่นๆ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
16. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้าน ICT (Staff Training) Tip & Trick MS Excel
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
17. โครงการอบรม เรื่อง จิตบริการ ใจสำราญ งานสัมฤทธิ์
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
18. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับสำนักงานสีเขียว กิจกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
19. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
20. โครงการ : ให้ความรู้แก่อาสาสมัครในการดูแล บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ในสำนักงานอธิการบดีเบื้องต้น
[ การจัดการความรู้, ไม่ระบุ ]
21. โครงการสัปดาห์ Green Office สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2560
[ การเสวนา, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
22. โครงการฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างองค์กรแห่งความสุข”
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
23. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) พ.ศ. 2560
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
24. ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
25. รายงานสรุปการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรสำนักงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำปี 2560
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
26. โครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office) กิจกรรม : การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว พ.ศ. 2560
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (4245) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (4244) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขที่คำสั่ง : 773/2564 (4224) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
เลขที่คำสั่ง : 772/2564 (4223) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 771/2564 (4222) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 770/2564 (4221) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 1/2564 (3739) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
เลขที่คำสั่ง : 194/2564 (3735) แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 194/2564 (3734) แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 189/2564 (3733) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 5/2564 (3698) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บุคลากรในสังกัดกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : - (3663) โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : อว 69.1.1 (3662) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
เลขที่คำสั่ง : 3/2563 (3657) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี
เลขที่คำสั่ง : 1287/2563 (3654) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เลขที่คำสั่ง : 801/2563 (3653) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 801/2563 (3595) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
เลขที่คำสั่ง : 752/2563 (3590) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 765/2563 (3586) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่คำสั่ง : 759/2563 (3583) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 720/2563 (3582) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 501/2563 (3574) จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานส่วนงานฯ ตามการแบ่งหน่วยงานย่อยฯ
เลขที่คำสั่ง : 476/2563 (3537) แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 349/2563 (3532) มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้บุคลากรในสังกัดกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เลขที่คำสั่ง : 1051/2562 (3506) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
เลขที่คำสั่ง : 1049/2562 (3505) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยพลังงานทดแทน
เลขที่คำสั่ง : 369/2562 (3501) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
เลขที่คำสั่ง : 2562 (3495) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานดนตรีในสวน ครั้งที่ 1"
เลขที่คำสั่ง : 888/2562 (3489) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 1932/2561 (3486) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เลขที่คำสั่ง : 745/2562 (3485) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานในการดำเนินการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เลขที่คำสั่ง : ว 014 (3463) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
5/2564 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-10-2564

๑/๒๕๖๔ : ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ : 13-08-2564

4/2564 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 12-07-2564

3/2564 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 10-06-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง
วันที่ : 31-03-2564

2/2564 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 11-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ แทนที่ว่าง
วันที่ : 04-03-2564

1/2564 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 21-01-2564

5/2563 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-12-2563

4/2563 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-09-2563

2/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 18-08-2563

2/2563 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 01-07-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID 19
วันที่ : 01-05-2563

1/2563 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 23-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19
วันที่ : 14-04-2563

1/2563 : ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และอนุกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 13-02-2563

2/2562 : การประชุมกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
วันที่ : 17-12-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "ราตรีแม่โจ้ ครั้งที่ 7"
วันที่ : 20-11-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรมหาวิทยาลัย
วันที่ : 02-04-2562

1/2561 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรับรองและจัดเลี้ยงแสดงความยินดี งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 03-12-2561

7/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 17-10-2561

6/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 27-08-2561

5/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 18-07-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2561

3/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 25-04-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 21-02-2561

- : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (ฝ่ายรับรอง) การรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์/ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น
วันที่ : 15-02-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 17-01-2561

1/2561 : ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมสัมพันธ์ สภาพนักงาน
วันที่ : 12-01-2561

---- : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยวิสามัญ
วันที่ : 20-12-2560

4/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญ
วันที่ : 29-11-2560

พิเศษ : การประชุมผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน (เลือกประธานสภาพนักงานและรองประธาน)
วันที่ : 01-11-2560

3/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 30-08-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 05-07-2560

๑/๒๕๖๐ : การประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน
วันที่ : 31-05-2560

2/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ สมัยสามัญ
วันที่ : 05-04-2560

1/2560 : การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์
วันที่ : 01-02-2560