สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร คำยอด
Asst. Prof. Dr. Sunthorn Khamyod
โทรศัพท์ :
E-mail : sunthorn_030@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 088
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 28/10/2552
ตำแหน่งการบริหาร
รองหัวหน้างาน(กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก)
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. ภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
1. 16846: โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
2. 16847: โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
3. 16632: โครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับชาวต่างชาติ
4. 16611: โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเขตอำเภอสันทราย เพื่อสร้างรายได้จากงานหัตถศิลป์ล้านนา
5. 16231: โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านประเพณีไทย(สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ)
6. 15546: โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
7. 13964: โครงการจัดรายการวิทยุ /รายการศิลปศาสตร์บริการวิชาการและล้านนาบรรณาการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
2. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. อบรมหลักสูตรความรู้ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย เพื่อการสอนเขียน-อ่านภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
4. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmark) ในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
7. ประชุมวิชาการ วิวิธวิจัยไทยวิทรรศน์
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
10. เสวนาวิชาการ "อ้าน อ.ไชยวรศิลป์ ผ่านมิติประวัติศาสตร์และชายแดนศึกษา"
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. เสวนาผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ Webinar โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ การเสวนา, กิจกรรมทั่วไป ]
12. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
13. คณะกรรมการตัดสินการประกวดการพูสุนทรพจน์คำเมือง
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
14. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการสอนและการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
15. ประชุมวิชาการระดับชาติ ครูและพิธีไหว้ครูในวัฒนธรรมไทย ศึกษาเพื่อสืบสานและสร้างสรรค์
[ ประชุมวิชาการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
16. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
17. วิทยากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
18. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
19. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
20. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
21. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
22. โครงการสัมมนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 : Meet the dean
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
23. โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
24. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
25. รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ฉบับที่ : ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 25

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฉบับที่ : Vol 7 No 1 (2019): (มกราคม-มิถุนายน 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฉบับที่ : Vol 7 No 1 (2019): (มกราคม-มิถุนายน 2562)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฉบับที่ : ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2560)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ฉบับที่ : ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   ก่อกองทรายวัฒนธรรมร่วมล้านนาอาเซียน
[ ภายในประเทศ ]   ยลประวัติศาสตร์บ้านแม่ย่อย ย้อนรอยหมู่บ้านเครื่องเงิน
[ ภายในประเทศ ]   คุยเฟื่องเรื่องเงินแถบ : อำนาจ ประวัติ พิธีกรรม
[ ภายในประเทศ ]   พิเคราะห์ประวัติศาสตร์ล้านนาผ่านมุมคิด พินิจเจ้าจันท์ผมหอมนิราศพระธาตุอินทร์แขวน
[ ภายในประเทศ ]   เสาอินทขิลและประเพณีใส่ขันดอก : ประวัติศาสตร์ พื้นที่ และพิธีกรรม
[ ภายในประเทศ ]   กรุ่นกลิ่นวัฒนธรรมมอญลุ่มแม่น้ำกวง
[ ภายในประเทศ ]   พิธีกรรมและเครื่องสักการะในเทศกาลสงกรานต์ของชาวล้านนา
[ ภายในประเทศ ]   ขันตั้ง เครื่องบูชาครูที่สะท้อนภูมิปัญญาของชาวล้านนา
[ ภายในประเทศ ]   มองปิตาธิปไตยในสังคมล้านนาผ่านมหาชาติเวสสันตรชาดก
[ ภายในประเทศ ]   ความเชื่อเรื่องตุงและการใช้ตุงในเทศกาลสงกรานต์ของชาวล้านนา
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 26-01-2565

๒/๒๕๖๕ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔๓) และปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔๔)
วันที่ : 20-01-2565

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 12-01-2565

๑/๒๕๖๕ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔๓) และปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔๔)
วันที่ : 06-01-2565

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 22-12-2564

5/2564 : ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565
วันที่ : 15-11-2564

1/2564 : การพิจารณารับรองผลคะแนน รายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาที่ไม่สังกัดหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 12-11-2564

3/2564 : ประชุมกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 22-09-2564

2/2564 : คณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 13-09-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564
วันที่ : 26-08-2564

๔/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 11-08-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 02-07-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 29-06-2564

2/2564 : การประชุมกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 14-06-2564

2-2564 : กาารประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 25-05-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 24-05-2564

๕/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 21-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 12-05-2564

1/2564 : การประชุมกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์
วันที่ : 11-05-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-05-2564

๔/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 09-04-2564

1/2564 : การประชุมการประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 08-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 02-04-2564

๓/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 17-03-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ : 19-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 17-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์และการเงินคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-02-2564

1-64 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 27-01-2564

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
วันที่ : 17-12-2563

11/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 16-12-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 15-12-2563

7/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
วันที่ : 09-12-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 30-11-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43)
วันที่ : 26-11-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 23-11-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 22-11-2563

2/2563 : การประชุมกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 10-11-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างหลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-11-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์และการเงินคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 04-11-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-10-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-10-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 22-10-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

6/2563 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

8/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 07-10-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 23-09-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
วันที่ : 11-09-2563

7/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 02-09-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563
วันที่ : 26-08-2563

๔/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 05-08-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์และการเงินคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-08-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-08-2563

3/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 42
วันที่ : 21-07-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 15-07-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 01-07-2563

๓/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 22-06-2563

๕/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 08-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 29-05-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 24-04-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ : 21-04-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 27-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 26-02-2563

๒/๒๕๖๓ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๒)
วันที่ : 06-02-2563

1/2563 : ประชุมกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 16-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42)
วันที่ : 07-01-2563

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 11-12-2562

5/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 08-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 31-10-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ : 30-10-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 16-10-2562

5/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 16-10-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ : 09-10-2562

6/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 11-09-2562

4-2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 4-2562
วันที่ : 04-09-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
วันที่ : 22-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 3/2562
วันที่ : 19-08-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 14-08-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
วันที่ : 13-08-2562

2/2562 : ประชุมกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 31-07-2562

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 24-07-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ : 10-07-2562

1/2562 : การประชุมผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ : 19-06-2562

๒/๒๕๖๒ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑
วันที่ : 30-05-2562

๒/๒๕๖๒ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 21-05-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 14-05-2562

3/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 03-05-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 01-04-2562

2/2562 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-03-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 27-03-2562

1/2562 : ประชุมกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 26-03-2562

2-2562 : การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ 2-2562
วันที่ : 26-03-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 22-03-2562

1-2562 : คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ : 13-02-2562

2/2562 : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคัดเลือกบทความ
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ : 06-02-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 30-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 15-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560– 2561 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ : 08-01-2562

2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)
วันที่ : 21-12-2561

1/2561 : การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร
วันที่ : 12-12-2561

๑/๒๕๖๑ : การประชุมการตรวจพื้นที่ในการเตรียมรับเสด็จ
วันที่ : 11-12-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 28-11-2561

๑/๒๕๖๑ : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑)
วันที่ : 20-11-2561

4/2561 : การประชุมคณะกรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 05-11-2561

2/2561 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
วันที่ : 27-08-2561

1/2561 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
วันที่ : 09-08-2561

4/2561 : ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์
วันที่ : 12-07-2561

ครั้งที่ 2/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 09-02-2561

1/2561 : คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ครั้งที่ 40)
วันที่ : 22-01-2561