สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. พิชญ์ จิตต์ภักดี
Dr. Pit Jitpakdee
โทรศัพท์ : 0-5387-5568
E-mail : pit@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 438
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : -
วันที่เริ่มทำงาน : 4/5/2553
ตำแหน่งการบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doctor of Philosophy (Public Administration)
สถาบัน : Universiti Utara Malaysia
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : Master of Public Administration ()
สถาบัน : University of Tasmania
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ()
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การบริหารท้องถิ่น
ระดับ : ปริญญาตรี
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การบริหารท้องถิ่น
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การบริหารท้องถิ่น
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. SAS-64-โครงการอบรมการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
2. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
3. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
5. 64-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
8. นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
[ บรรยายพิเศษ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
10. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (WiNS)
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
12. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2563-2573)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
14. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
[ การเสวนา, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ ]
15. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
16. โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
17. เสวนาผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ Webinar โครงการเตรียมความพร้อมในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
[ การเสวนา, กิจกรรมทั่วไป ]
18. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
19. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
20. สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับทวิภาคีเพื่อยกระดับความเป็นนานาชาติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
[ ศึกษาดูงาน, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
21. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
24. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Outcome-Base Education สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร รุ่น 1
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
25. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
[ เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก, ไม่ระบุ ]
26. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
27. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
28. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
29. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
30. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ฉบับที่ : 16(58) ตุลาคม-ธันวาคม 2564, 58-67.

สื่อสิ่งพิมพ์ : Humanities, Arts and Social Sciences Studies
ฉบับที่ : Vol.21(3) (September-December), 2021, 416-424.

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : The Proceedings of The 44th Asaihl Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutes of Higher Learning

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : the 6th Annual Conference on Management and Social Science 2018. Osaka International Convention Center Corporation, Osaka, Japan. Nov 29, 2018. (pp. 473-483).

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
ฉบับที่ : ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (2564): ตุลาคม - ธันวาคม 2564. 157-169 น.

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
งานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวนเงิน : 200,000.00 บาท

ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 54/2564 (4227) คณะกรรมการบริหารแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เลขที่คำสั่ง : - (4033) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : - (4015) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562
เลขที่คำสั่ง : 1734/2563 (3676) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU Future Study)
เลขที่คำสั่ง : 61/2563 (3623) แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/65 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-01-2565

10/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-12-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-12-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-10-2564

9/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-10-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 06-10-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2564

8/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-09-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 01-09-2564

1/2564 : คณะกรรมการบริหารแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 18-08-2564

ึ7/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-08-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-08-2564

1/2564 : ขอเขิญประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (30 ก.ค.64)
วันที่ : 30-07-2564

ุ6/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-07-2564

1/64 : พิจารณารายงานการบริหารความเสี่่ยงและควบคุมภายในรอบ 9 เดือน
วันที่ : 12-07-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-06-2564

5/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-06-2564

1/2564 : คณะกรรมการสื่อสารองค์การ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 28-05-2564

๒/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 25-05-2564

4/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-04-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 09-04-2564

3/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-03-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-03-2564

1/2564 (OP) : ประชุมคณกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแผนการปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ ตาม OP
วันที่ : 25-02-2564

2/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

๑/๒๕๖๔ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 04-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : กรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-01-2564

1/64 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 13-01-2564

11/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 16-12-2563

1/63 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
วันที่ : 14-12-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 09-12-2563

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-11-2563

1/2563 : คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 21-10-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือข่าย นบม.) และการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563
วันที่ : 16-10-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-10-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

8/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 30-09-2563

วิสามัญครั้งที่ : คณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 10-09-2563

๒/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 03-09-2563

7/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 05-08-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-08-2563

4/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วันที่ : 22-07-2563

1/2563 : การพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วันที่ : 22-07-2563

6/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 17-06-2563

5/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 28-05-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 25-05-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 07-05-2563

4/63 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 22-04-2563

3/2563 : คณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 16-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 19-02-2563

1/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2563
วันที่ : 14-02-2563

1/2563 : ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี
วันที่ : 14-02-2563

๑/๒๕๖๓ : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน
วันที่ : 06-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 05-02-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 15-01-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 08-01-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 02-01-2563

7/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 19-12-2562

10/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 18-12-2562

6/2562 : การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ : 04-12-2562

ครั้งที่ 9/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 20-11-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 27-09-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบริหารศาสตร์
วันที่ : 10-07-2562