สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย อนุศิษฏ์ บุญทาแดง

โทรศัพท์ :
E-mail : anusit_bt@mju.ac.th

การดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
116 01-12-2560 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)นักวิชาการคอมพิวเตอร์ -
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
กรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล