สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดร. จริยา โกเมนต์
Dr. Jariya Koment
โทรศัพท์ : 053875572
E-mail : jariya_km@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 409
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/7/2563
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. 64-00-0903 : การประเมินโครงการบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์และ mCessation แบบครบวงจร
2. วบศ.2564.002 : รูปแบบการตัดสินใจและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
3. 63-00-1594 : การประเมินศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบและศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
4. สพภ.-61-009.1 : การวิจัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5. สพภ.-62-001 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO'S Concept และสรรหาชุมชนใหม่:กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Biodiversity Based Tourism)
6. มจ.1-61-006.1 : การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตทหาร
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. SAS-64-โครงการอบรมการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
2. โครงการสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั่วไป : โครงการอบรมเทคนิคการทำวิจัยแบบผสมผสานวิธี Mix method
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. 64-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 28 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
6. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2563-2573)
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย
ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)92-104.

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA
ฉบับที่ : Volume 2021: Issue 3, 1098-1106.

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA
ฉบับที่ : Volume 2021: Issue 3, 1387-1403.

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
ฉบับที่ : Vol. 8 No. 2 (2017): July - December. 194-219.

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA
ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : LINGUISTICA ANTVERPIENSIA
ฉบับที่ : 3

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Management Information and Decision Science
ฉบับที่ : 24

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม