สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ พิรานันท์ จันทาพูน
Miss Piranun Juntapoon
โทรศัพท์ :
E-mail : Piranun_jp@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 914
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 30/10/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการท่องเที่ยว)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ-ธุรกิจการบิน)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : พัฒนาการท่องเที่ยว
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง การประเมินผลกระทบและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
[ อบรม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
2. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
3. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 30 เมษายน 2564
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
4. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร(สายวิชาการ) ประจำปี 2563
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
6. การอบรมให้ความรู้ระบบการรับทราบหลักสูตร CHECO
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 2)
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จังหวัดแพร่
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
[ ภายในประเทศ ]   แผนที่ท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
[ ภายในประเทศ ]   แผนที่ท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพบ้านแม่ปาน สันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
[ ภายในประเทศ ]   ภาพการรักษาระยะห่างของวิสาหกิจชุมชนทอผ้าในช่วงโรคระบาดโควิด-19
[ ภายในประเทศ ]   แผนที่ท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางชีวภาพบ้านท้องฝาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 : ประชุมบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 01-07-2564

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-03-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 26-02-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 26-02-2563

4/2562 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 24-10-2562

5/2562 : ติดตามงานโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
วันที่ : 06-09-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบ
วันที่ : 23-01-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 23-01-2562

9/2561 : การประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 28-11-2561

4/2561 : คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 03-10-2561

๓/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 05-09-2561

๒/๒๕๖๑ : คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา
วันที่ : 08-08-2561