สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
การดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
130 02-01-2562 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ -
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
กรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล