สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
อาจารย์ ดิศสกุล อึ้งตระกูล
Mr. Ditsakul Uengtrakool
โทรศัพท์ : 0841772309
E-mail : ditsakul_u@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1133
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 21/8/2558
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. สถาปัตยกรรม
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
1. งานก่ออิฐและปูน
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2564 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สถาปัตยกรรม
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สถาปัตยกรรม
ระดับ : ปริญญาตรี
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. ร่วมเสวนาวิพากษ์ และตัดสินผลงาน
[ การเสวนา, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
2. กิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
3. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
6. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
[ อบรม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. ทัศนศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม วิถีชุมชน เมืองน่าน-ปัว-บ่อเกลือ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
8. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ การเสวนา, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
9. กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
10. โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
11. โครงการ แสดงนิทรรศการผลงานวิชาการของสถาบันการศึกษา โดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในงานสถาปนิก’62 “กรีน อยู่ ดี : Living Green”
[ ศึกษาดูงาน, ไม่ระบุ ]
12. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
13. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
15. ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ
[ การให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
16. ที่ปรึกษาโครงการ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
17. โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ : 6 No. 1: January - June 2019 pp.93-107.

ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฉบับที่ : 10 No. 2: July-December 2019 pp.39-50.

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : 32/2564 (4366) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 25/2564 (4307) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ วาระครบรอบ 15 ปี วันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 20/2564 (4242) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน AUN-QA
เลขที่คำสั่ง : 942/2564 (4237) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 858/2564 (4233) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 15/2564 (4226) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่้่ใช้ในการสอน(ล่วงหน้า) ของ อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
เลขที่คำสั่ง : 13/2564 (3907) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 13/2564 (3906) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 13/2564 (3905) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 11/2564 (3903) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564
เลขที่คำสั่ง : 5/2564 (3745) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการค่ายอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 24/2563 (3743) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ วาระครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 19/2563 (3741) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
เลขที่คำสั่ง : 22/2563 (3730) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลขที่คำสั่ง : 1662/2563 (3724) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3721) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 4/2564 (3719) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
เลขที่คำสั่ง : 3/2564 (3718) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
เลขที่คำสั่ง : 18/2563 (3672) แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 1703/2563 (3667) แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2565 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 19-01-2565

1/2565 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 14-01-2565

1/2565 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 06-01-2565

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 05-01-2565

11/2564 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 15-11-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 10-11-2564

10/2564 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 20-10-2564

8/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 19-10-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 07-10-2564

9/2564 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 15-09-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 08-09-2564

7/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 08-09-2564

8/2564 : การรประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 18-08-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 04-08-2564

7/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 29-07-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 21-07-2564

6/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 20-07-2564

2/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 30-06-2564

6/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 24-06-2564

3/2564 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 23-06-2564

1/2564 : ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
วันที่ : 16-06-2564

5/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 09-06-2564

5/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 09-06-2564

5/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 21-05-2564

4/2564 : ประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 12-05-2564

4/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 28-04-2564

วิสามัญ 1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 09-04-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 17-03-2564

3/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 10-03-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 24-02-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 17-02-2564

2/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 10-02-2564

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 03-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 20-01-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 13-01-2564

10/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 16-12-2563

ครั้งที่ 6/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
วันที่ : 09-12-2563

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 04-12-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 02-12-2563

วิสามัญ ครั้งที : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 27-11-2563

9/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 23-11-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 30-09-2563

4/2563 : ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
วันที่ : 29-09-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 05-08-2563

4/2562 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 30-04-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 30-01-2562