สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร
Miss Wachirapohn Pattawaro
โทรศัพท์ : 0610305703
E-mail : wachiraporn_pt@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 255
ประเภทการจ้าง : พนักงานส่วนงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 4/6/2562
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ"
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
2. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[ ประชุมสัมนา, กิจกรรมด้านการเงินและงบประมาณ ]
3. กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
4. โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 22-02-2564

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 27-11-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 26-05-2563

ปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วันที่ : 21-05-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 20-03-2563

4/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-06-2562