สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก
Asst. Prof. Dr. Julakorn Panatuk
โทรศัพท์ : 0946036999
E-mail : julakorn@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 1032
ประเภทการจ้าง : พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 18/12/2556
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
1. สัตวศาสตร์
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาตรี
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาโท
2562 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ :
หลักสูตร : สัตวศาสตร์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
1. วช.-64-013.4 : การสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้าไก่กระดูกดำของชุมชนเกษตรกร
2. สกว-สกอ.-62-008 : การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์เดลต้าไนท์ดีเซตเรส ( 9 desaturase) และองค์ประกอบของ กรดไขมันในเนื้อแกะที่ได้รับอาหารที่มีการจำกัดไวตามินเอในสูตรอาหาร
3. สกสว.-62-001 : การยกระดับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อตามภูมินิเวศภาคเหนือ
4. สวก.-62-011 : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากกากเต้าหู้เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมด้วยแคโรทีนในอาหารข้นสำหรับโคเนื้อ
5. วช-62-007 : การปรับปรุงระบบผลิตโคเนื้อจังหวัดลำปางด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพทางการสืบพันธุ์และองศ์ความรู้ทางเทคโยโลยีอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งท้องของแม่โค
6. สศ001/62 : ผลของการใช้ผักโขม (Amaranthus spinosus L.) ที่มีการปรับปรุงคุณภาพโดยการเสริมด้วยเอนไซม์ย่อยเยื่อใยหรือการหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรพันธุ์ราดในระยะหย่านมถึงรุ่น
7. สศ002/62 : ผลของการใช้ผักโขมแห้งบด (Amaranthus spinosus L.) ที่ปรับปรุงคุณภาพต่อ ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคณุ ภาพเนือ้ ของสุกรพันธ์ุราด
8. สศ003/62 : ผลของการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ ของสุกรขุน
9. สศ004/62 : ผลของการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ องค์ประกอบของเลือดของสุกรขุน
10. มจ.1-61-090 : การศึกษาสรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพและปริมาณกรดไขมันในกล้ามเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงใต้ระบบปล่อยอิสระในแปลงที่มีพืชอาหารสัตว์ต่างชนิดกัน
11. มจ.1-61-093 : การใช้สารสกัดฟีโนลิค (phenolic) จากเมล็ดลำไยเสริมในสูตรของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกจากเนื้อสุกรเพื่อทดแทนสารเสริมสังเคราะห์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร AUN QA Implementation and Gap Analysis version 4 รุ่น 3
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
2. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ รุ่น 3
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
3. โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
5. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
[ ประชุม, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
6. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
7. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
8. กิจกรรมถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
9. ประชุมคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
[ ประชุม, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
10. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
11. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
12. เข้าร่วมประชุม TRF-MMS-5 e Conference
[ ประชุม, กิจกรรมด้านการวิจัย ]
13. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
[ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
14. โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติราชการ
[ ประชุมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
15. วิทยากรฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคพื้นบ้าน
[ อื่นๆ, กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ]
16. การอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว
[ อบรม, กิจกรรมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ]
17. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
18. โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
19. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
[ อบรม, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
21. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, การวางแผนและพัฒนา ]
22. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
[ อบรม, การวางแผนและพัฒนา ]
23. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, ไม่ระบุ ]
24. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
25. “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558”
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
26. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 2"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
27. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิพากษ์ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
28. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
[ ไม่ระบุ, กิจกรรมด้านวิชาการ ]
29. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 48/2 (พิเศษ)

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 48/2 (พิเศษ)

สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 35(2) (พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : 35(2) (พิเศษ 2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : พิเศษ 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : พิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : พิเศษ 2

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ครั้งที่ 7

สื่อสิ่งพิมพ์ : Bioscience Research
ฉบับที่ : 15(3): 1969-1974.

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : การใช้หนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยกากเต้าหู้ในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร  ฉบับที่ : 5

ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์หมักในอาหารไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบหม่อนหมักต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อในไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 2

ชื่อผลงาน : ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

ชื่อผลงาน : การศึกษาผลของรูปแบบของการให้อาหารและระดับพลังงานต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะคุณภาพซากของโคขุนที่ได้รับเปลือกและซังข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

ชื่อผลงาน : ศึกษาสมมรถภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อของไก่กระดูกดำที่เลี้ยงแบบขังคอกและเลี้ยงแบบปล่อยอิสระที่มีพืชอาหารแตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

ชื่อผลงาน : ผลของการใช้ใบปอสาหมักแห้งในอาหารต่อสมรรถถาพการเจริญเติบโต การย่อยได้ของโภชนะ และ คุณภาพซากของสุกร
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : พิเศษ 1

ชื่อผลงาน : ผลของระดับกรดอะมิโนไลซีนและเมทไธโอนีนในอาหารต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต องค์ประกอบซาก และคุณภาพเนื้อในไก่กระดูกดำ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 (พิเศษ)

ชื่อผลงาน : การเสริมสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

ชื่อผลงาน : การเสริมสารสกัดหยาบจากบอระเพ็ดในอาหารไก่เนื้อ
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การใช้ถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่ (พ้นสภาพ)
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

ชื่อผลงาน : การศึกษาผลของรูปแบบของการให้อาหารและระดับพลังงานต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและลักษณะคุณภาพซากของโคขุนที่ได้รับเปลือกและซังข้าวโพดหวานเป็นแหล่งอาหารหยาบ
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 2 พิเศษ

ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
งานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน :
จำนวนเงิน : 100,000.00 บาท

ระดับ : งานวิจัยระดับชาติ
หน่วยงาน :
จำนวนเงิน : 100,000.00 บาท

ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
เลขที่คำสั่ง : - (4099) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2561
เลขที่คำสั่ง : 111/2563 (3890) แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 1801/2563 (3696) แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 11/2563 (3684) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เลขที่คำสั่ง : 148/2563 (3683) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต
เลขที่คำสั่ง : - (3546) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวธัญญรัตน์ รู้หลัก นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์
เลขที่คำสั่ง : 70/2562 (3536) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 025/2563 (3534) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียวสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : 32/2561 (3251) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
เลขที่คำสั่ง : 22/2561 (3214) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว สำนักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่คำสั่ง : - (3204) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่คำสั่ง : 319/2561 (3061) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (25 พค 2561)
เลขที่คำสั่ง : 319/2561 (3060) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (24 พค 2561)
เลขที่คำสั่ง : 03/2561 (2953) แต่งตั้งอนุกรครมการฝึกซ้อมบัณฑิต
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1-2565 : ขอเชิญประชุมอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่ : 14-10-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 08-06-2564

4/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-04-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 03-03-2564

3/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 01-03-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 22-02-2564

5/2563 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 10-02-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 10-02-2564

2/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 01-02-2564

1/2564 : ประชุมคณะกรรมการบริหารงานฟาร์มและวิสาหกิจ , คณะอนุกรรมการบริหารงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์
วันที่ : 21-01-2564

4/2564 : ขอเชิญประชุม (ป.ตรี) สมัยสามัญ
วันที่ : 06-01-2564

2/63 : ประชุมคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 28-12-2563

1/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-12-2563

3/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 02-12-2563

4/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 27-11-2563

2/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 04-11-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ : 22-10-2563

1/63 : ประชุมคณะกรรมการสร้างรายได้สำหรับนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 14-10-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโรงเรือนโคนมกึ่งอัจฉริยะ
วันที่ : 08-10-2563

1/2564 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 07-10-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโรงเรือนโคนมกึ่งอัจฉริยะ
วันที่ : 16-09-2563

12/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 09-09-2563

2/2563 : ประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 02-09-2563

11/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยสามัญ
วันที่ : 11-08-2563

5/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 23-07-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม สมัยวิสามัญ
วันที่ : 22-07-2563

1/2563 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วันที่ : 22-07-2563

4/2563 : ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 14-07-2563

10/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ : 03-07-2563

3/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 30-06-2563

3/2563 : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำ VDO Clip รณรงค์ประหยัดพลังงานฯ
วันที่ : 22-06-2563

2/2563 : เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำ VDO Clip รณรงค์ประหยัดพลังงานฯ
วันที่ : 10-06-2563

9/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
วันที่ : 05-06-2563

1/2563 : ประชุมคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และพัฒนาเว็บไซต์ คณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 02-06-2563

1/2563 : จัดทำ VDO Clip รณรงค์ด้านพลังงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 01-06-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 26-05-2563

ปีการศึกษา 2562 : กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
วันที่ : 21-05-2563

8/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 13-05-2563

2/2563 : คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 08-05-2563

7/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์
วันที่ : 15-04-2563

ครั้งที่ 5/2563 : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์ สมัยวิสามัญ
วันที่ : 08-04-2563

6/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 27-03-2563

2/2563 : การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 26-03-2563

2/2563 : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานฯ
วันที่ : 20-03-2563

3/2562 : การคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 13-03-2563

1/2563 : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการวิชาการ งานวันเกษตรแม่โจ้
วันที่ : 19-02-2563

5/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 12-02-2563

1/2563 : คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 28-01-2563

2/2562 : การคัดเลือกนักศึกษาผู้ขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 15-01-2563

3/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 04-12-2562

3/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีโอแนะนำคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 20-11-2562

2/2563 : ขอเชิญประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.ตรี
วันที่ : 08-11-2562

1/2562 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ : 30-10-2562

1/2563 : ขอเชิญประชุม
วันที่ : 02-10-2562

2/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำวีดีโอแนะนำคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 15-08-2562

1/2562 : ประชุมคณะกรรมการจัดทาวีดีโอแนะนาคณะสัตวศาสตร์ฯ
วันที่ : 08-08-2562

1/2562 : การประชุมคัดเลือกนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา
วันที่ : 10-07-2562

4/2562 : ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว
วันที่ : 13-06-2562