สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
น.ส. อุมาพร ยอดเสาดี
Miss Aumaporn Yodsaodee
โทรศัพท์ :
E-mail : aumaporn_yd@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 067
ประเภทการจ้าง : พนักงานส่วนงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 27/3/2560
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
ไม่มีข้อมูล
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564
[ อบรม, กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ]
2. โครงการพัฒนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
[ อบรม, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
3. อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
4. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Leaning ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
5. โครงการบริหารด้านแผนและการประกันคุณภาพภายในสำนักบริหารฯประจำปีงบประมาณ 2563
[ สัมนาเชิงปฏิบัตการ, กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ ]
6. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ ไม่ระบุ, ไม่ระบุ ]
7. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
[ อบรม, ไม่ระบุ ]
8. โครงการ International Student’s Day
[ บรรยายพิเศษ, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
9. โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 14-15 มกราคม 2562
[ อบรมเชิงปฏิบัติการ, กิจกรรมประกันคุณภาพ ]
10. โครงการ International Students' Day
[ การจัดการความรู้, กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ]
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
1 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
วันที่ : 03-11-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 16-06-2564

2/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
วันที่ : 17-05-2564

1/2564 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 รอบที่ 1
วันที่ : 09-03-2564

1/2563 : ประชุมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ : 24-02-2564

1/2563 : ประชุมกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร เหรียญรางวัลเรียนดี
วันที่ : 15-12-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
วันที่ : 22-10-2563

2/2563 : การประชุมบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 2/2563
วันที่ : 15-05-2563

2/2563 : การประชุมบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 17-04-2563