สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
Dr. Wolfram Spreer

โทรศัพท์ :
E-mail : wolfram@mju.ac.th

ตำแหน่งาน
เลขที่ตำแหน่ง : 290
ประเภทการจ้าง : พนักงานส่วนงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์
ระดับ : .
วันที่เริ่มทำงาน : 1/10/2563
ตำแหน่งการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา : Doktor der Agrarwissenschaften ()
สถาบัน : University of Hohenheim
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา : Master of Science (Agricultural Sciences Food Security and Natural Resource Management in the Tropics and Subtropics)
สถาบัน : University of Hohenheim
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญการ/ความสนใจ
ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง
--ไม่มีข้อมูล--
ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ
--ไม่มีข้อมูล--
อาจารย์สอนของหลักสูตร หรือคณะกรรมการหลักสูตร
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการเกษตรอินทรีย์
ระดับ : ปริญญาโท
2563 ตำแหน่ง : อาจารย์สอนในหลักสูตร
ตำแหน่งกรรมการ : ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร : การจัดการเกษตรอินทรีย์
ระดับ : ปริญญาเอก
เริ่มต้น
สิ้นสุด
ผลงานด้านโครงการ
ผลงานด้านงานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
บทความวิชาการ
1. [0]
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Applied Science Centre for Smart Indoor Farming
ฉบับที่ : February 2021

2. [0]
สื่อสิ่งพิมพ์ : Tropentag
ฉบับที่ : 23

ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง
ผลงานด้านรางวัล และเกียรติคุณ
ไม่มีข้อมูล
ผลงานนวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลหนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลการประชุม
9/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่
วันที่ : 02-11-2564

1/2564 : ขอเชิญประชุมเพื่อวางเกณฑ์ภาระงานด้านยุทธศาสตร์ของบุคลากร
วันที่ : 15-06-2564

1/2564 : การวางแผนจัดทำโครงการฝึกอบรมระยะสั้น
วันที่ : 04-06-2564

1/2564 : ประชุมติดตามตัวชี้วัดประจำปี 2564 และ วางแผนงบประมาณ 2565 ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 28-05-2564

3/2564 : การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ
วันที่ : 18-03-2564

1/2563 : การฟังบรรยายแนวนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การปฏิบัติจริง
วันที่ : 17-11-2563