ช่วงเวลาดำเนินการ


ลำดับหน่วยงานจำนวนคนจำนวนการพัฒนาใช้งบส่วนตัวใช้งบหน่วยงานใช้งบมหาวิทยาลัย
1. สำนักงานมหาวิทยาลัย 0 0 0.00 0.00 0.00
2. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 0 0 0.00 0.00 0.00
3. คณะบริหารธุรกิจ 0 0 0.00 0.00 0.00
4. คณะผลิตกรรมการเกษตร 0 0 0.00 0.00 0.00
5. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 0 0 0.00 0.00 0.00
6. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 0.00
7. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 0.00 0.00 0.00
8. คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 0.00
9. คณะเศรษฐศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 0.00
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 0 0 0.00 0.00 0.00
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0.00 0.00 0.00
12. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0.00 0.00 0.00
13. คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 0.00
14. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 0.00
15. วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0.00 0.00 0.00
16. วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 0 0 0.00 0.00 0.00
17. วิทยาลัยพลังงานทดแทน 0 0 0.00 0.00 0.00
18. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 0 0 0.00 0.00 0.00
19. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0.00 0.00 0.00
20. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 0 0 0.00 0.00 0.00
21. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 0 0 0.00 0.00 0.00
22. สำนักหอสมุด 0 0 0.00 0.00 0.00
23. ฟาร์มมหาวิทยาลัย 0 0 0.00 0.00 0.00
24. ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 0 0 0.00 0.00 0.00
25. ศูนย์ภาษา 0 0 0.00 0.00 0.00
26. ศูนย์วิจัยพลังงาน 0 0 0.00 0.00 0.00
27. ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ 0 0 0.00 0.00 0.00
28. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร 0 0 0.00 0.00 0.00
29. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 0 0 0.00 0.00 0.00
30. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0 0.00 0.00 0.00
31. อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร 0 0 0.00 0.00 0.00
32. โรงปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้ 0 0 0.00 0.00 0.00
33. สภานักศึกษา 0 0 0.00 0.00 0.00
34. สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0 0.00 0.00 0.00
35. องค์การนักศึกษา 0 0 0.00 0.00 0.00
36. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 0 0 0.00 0.00 0.00