กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
Chart.

รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์
1.ระดับ เอก26 คน
2.ระดับ โท10 คน
3.ระดับ ตรี5 คน
4.ระดับ ม.ปลาย1 คน
วิทยาลัยนานาชาติ
1.ระดับ โท4 คน
2.ระดับ เอก11 คน
3.ระดับ ปวช.1 คน
4.ระดับ ตรี5 คน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1.ระดับ เอก19 คน
2.ระดับ โท7 คน
3.ระดับ ปวช.1 คน
4.ระดับ ตรี2 คน
คณะศิลปศาสตร์
1.ระดับ โท62 คน
2.ระดับ ตรี9 คน
3.ระดับ เอก25 คน
4.ระดับ ปวส.1 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1.ระดับ ตรี41 คน
2.ระดับ เอก61 คน
3.ระดับ โท16 คน
4.ระดับ ม.ปลาย12 คน
5.ระดับ ม.ต้น1 คน
6.ระดับ ปวส.2 คน
7.ระดับ ปวช.1 คน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1.ระดับ โท107 คน
2.ระดับ ตรี142 คน
3.ระดับ ปวส.32 คน
4.ระดับ ประถมศึกษา3 คน
5.ระดับ ม.ปลาย17 คน
6.ระดับ เอก2 คน
7.ระดับ ปวช.3 คน
8.ระดับ ม.ต้น5 คน
9.ระดับ ปวท.1 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1.ระดับ โท45 คน
2.ระดับ เอก73 คน
3.ระดับ ตรี24 คน
4.ระดับ ปวส.5 คน
5.ระดับ ปวท.1 คน
6.ระดับ ม.ปลาย7 คน
7.ระดับ ปวช.2 คน
8.ระดับ อนุปริญญา2 คน
คณะวิทยาศาสตร์
1.ระดับ เอก108 คน
2.ระดับ โท39 คน
3.ระดับ ปวส.4 คน
4.ระดับ ตรี32 คน
5.ระดับ ประถมศึกษา1 คน
6.ระดับ ปวช.1 คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1.ระดับ เอก33 คน
2.ระดับ โท13 คน
3.ระดับ ตรี15 คน
4.ระดับ ปวส.2 คน
5.ระดับ ม.ต้น1 คน
6.ระดับ ประถมศึกษา1 คน
7.ระดับ ปวช.1 คน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1.ระดับ โท13 คน
2.ระดับ เอก10 คน
3.ระดับ ตรี4 คน
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
1.ระดับ ม.ปลาย1 คน
2.ระดับ ตรี5 คน
3.ระดับ ม.ต้น1 คน
4.ระดับ โท4 คน
5.ระดับ ปวช.1 คน
6.ระดับ ประถมศึกษา1 คน
7.ระดับ เอก1 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1.ระดับ เอก21 คน
2.ระดับ โท22 คน
3.ระดับ ตรี14 คน
4.ระดับ ม.ปลาย2 คน
5.ระดับ ปวส.1 คน
6.ระดับ ปวช.1 คน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1.ระดับ โท3 คน
2.ระดับ ตรี2 คน
3.ระดับ เอก2 คน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1.ระดับ เอก18 คน
2.ระดับ โท9 คน
3.ระดับ ตรี11 คน
4.ระดับ ปวส.1 คน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1.ระดับ โท13 คน
2.ระดับ เอก4 คน
3.ระดับ ตรี3 คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1.ระดับ เอก16 คน
2.ระดับ โท12 คน
3.ระดับ ม.ต้น2 คน
4.ระดับ ตรี11 คน
5.ระดับ ประถมศึกษา1 คน
6.ระดับ ม.ปลาย3 คน
7.ระดับ ปวส.1 คน
คณะบริหารธุรกิจ
1.ระดับ โท24 คน
2.ระดับ เอก31 คน
3.ระดับ ตรี7 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1.ระดับ โท13 คน
2.ระดับ เอก20 คน
3.ระดับ ตรี8 คน
4.ระดับ ปวส.2 คน
5.ระดับ ม.ปลาย1 คน
สำนักหอสมุด
1.ระดับ ตรี26 คน
2.ระดับ โท12 คน
3.ระดับ ปวส.1 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1.ระดับ โท32 คน
2.ระดับ เอก13 คน
3.ระดับ ม.ปลาย1 คน
4.ระดับ ปวส.1 คน
5.ระดับ ตรี4 คน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1.ระดับ ตรี17 คน
2.ระดับ โท17 คน
3.ระดับ อนุปริญญา2 คน
4.ระดับ ม.ปลาย3 คน
5.ระดับ ปวส.2 คน
6.ระดับ ม.ต้น1 คน
7.ระดับ ประถมศึกษา1 คน
8.ระดับ เอก1 คน
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
1.ระดับ ตรี18 คน
2.ระดับ โท18 คน
3.ระดับ เอก2 คน
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
1.ระดับ โท2 คน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
1.ระดับ ตรี2 คน
2.ระดับ ม.ปลาย1 คน
3.ระดับ โท4 คน
คณะพยาบาลศาสตร์
1.ระดับ โท11 คน
2.ระดับ เอก1 คน
3.ระดับ ตรี1 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.ระดับ เอก1 คน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1.ระดับ ตรี3 คน
2.ระดับ โท6 คน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
1.ระดับ ตรี1 คน