กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา
Chart.

รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ
1.ระดับ โท4 คน
2.ระดับ เอก13 คน
3.ระดับ ตรี6 คน
4.ระดับ ปวช.1 คน
สำนักงานมหาวิทยาลัย
1.ระดับ เอก3 คน
2.ระดับ โท110 คน
3.ระดับ ตรี148 คน
4.ระดับ ปวส.34 คน
5.ระดับ ประถมศึกษา3 คน
6.ระดับ ม.ปลาย18 คน
7.ระดับ ปวช.5 คน
8.ระดับ ม.ต้น6 คน
9.ระดับ ปวท.1 คน
คณะบริหารธุรกิจ
1.ระดับ โท25 คน
2.ระดับ เอก31 คน
3.ระดับ ตรี7 คน
คณะเศรษฐศาสตร์
1.ระดับ เอก28 คน
2.ระดับ โท11 คน
3.ระดับ ตรี5 คน
4.ระดับ ม.ปลาย1 คน
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1.ระดับ เอก18 คน
2.ระดับ โท8 คน
3.ระดับ ปวช.1 คน
4.ระดับ ตรี2 คน
คณะศิลปศาสตร์
1.ระดับ โท62 คน
2.ระดับ ตรี9 คน
3.ระดับ เอก25 คน
4.ระดับ ปวส.1 คน
คณะผลิตกรรมการเกษตร
1.ระดับ ตรี43 คน
2.ระดับ เอก62 คน
3.ระดับ ม.ปลาย13 คน
4.ระดับ ม.ต้น4 คน
5.ระดับ โท18 คน
6.ระดับ ปวส.2 คน
7.ระดับ ประถมศึกษา2 คน
8.ระดับ ปวช.1 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1.ระดับ โท46 คน
2.ระดับ เอก73 คน
3.ระดับ ตรี26 คน
4.ระดับ ปวส.5 คน
5.ระดับ ปวท.1 คน
6.ระดับ ม.ปลาย7 คน
7.ระดับ ปวช.2 คน
8.ระดับ อนุปริญญา2 คน
คณะวิทยาศาสตร์
1.ระดับ เอก108 คน
2.ระดับ โท40 คน
3.ระดับ ปวส.4 คน
4.ระดับ ตรี36 คน
5.ระดับ ม.ต้น1 คน
6.ระดับ ประถมศึกษา1 คน
7.ระดับ ปวช.1 คน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1.ระดับ เอก33 คน
2.ระดับ โท14 คน
3.ระดับ ตรี17 คน
4.ระดับ ปวส.4 คน
5.ระดับ ประถมศึกษา2 คน
6.ระดับ ม.ต้น1 คน
7.ระดับ ปวช.1 คน
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1.ระดับ โท14 คน
2.ระดับ เอก10 คน
3.ระดับ ตรี4 คน
ฟาร์มมหาวิทยาลัย
1.ระดับ ม.ปลาย1 คน
2.ระดับ ตรี5 คน
3.ระดับ ม.ต้น1 คน
4.ระดับ โท5 คน
5.ระดับ ปวช.1 คน
6.ระดับ ประถมศึกษา1 คน
7.ระดับ เอก1 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1.ระดับ เอก21 คน
2.ระดับ โท23 คน
3.ระดับ ตรี15 คน
4.ระดับ ม.ปลาย2 คน
5.ระดับ ปวส.1 คน
6.ระดับ ปวช.1 คน
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1.ระดับ เอก21 คน
2.ระดับ โท10 คน
3.ระดับ ตรี11 คน
4.ระดับ ปวส.1 คน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
1.ระดับ โท15 คน
2.ระดับ เอก3 คน
3.ระดับ ตรี3 คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1.ระดับ เอก16 คน
2.ระดับ โท11 คน
3.ระดับ ม.ต้น2 คน
4.ระดับ ตรี11 คน
5.ระดับ ปวช.1 คน
6.ระดับ ประถมศึกษา1 คน
7.ระดับ ปวส.2 คน
8.ระดับ ม.ปลาย3 คน
คณะพยาบาลศาสตร์
1.ระดับ โท11 คน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1.ระดับ โท13 คน
2.ระดับ เอก20 คน
3.ระดับ ตรี8 คน
4.ระดับ ปวส.2 คน
5.ระดับ ม.ปลาย1 คน
สำนักหอสมุด
1.ระดับ ตรี26 คน
2.ระดับ โท12 คน
3.ระดับ ปวส.1 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1.ระดับ โท32 คน
2.ระดับ เอก13 คน
3.ระดับ ม.ปลาย1 คน
4.ระดับ ปวส.1 คน
5.ระดับ ตรี4 คน
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
1.ระดับ ตรี16 คน
2.ระดับ โท18 คน
3.ระดับ อนุปริญญา3 คน
4.ระดับ ม.ปลาย3 คน
5.ระดับ ปวส.2 คน
6.ระดับ ม.ต้น1 คน
7.ระดับ ประถมศึกษา1 คน
8.ระดับ เอก1 คน
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
1.ระดับ ตรี19 คน
2.ระดับ โท18 คน
3.ระดับ เอก2 คน
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
1.ระดับ โท2 คน
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
1.ระดับ ตรี2 คน
2.ระดับ ม.ปลาย1 คน
3.ระดับ โท4 คน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.ระดับ เอก1 คน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1.ระดับ ตรี1 คน
2.ระดับ เอก2 คน
3.ระดับ โท2 คน
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1.ระดับ ตรี3 คน
2.ระดับ โท6 คน
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
1.ระดับ ตรี1 คน